सर्व मंजूर कामे

विभाग योजना तालुका गावाचे नाव कामाचे नाव प्र.मा.किंमत प्र.मा.दिनांक प्र.मा.वर्ष
विभाग योजना तालुका गावाचे नाव कामाचे नाव प्र.मा.किंमत प्र.मा.दिनांक प्र.मा.वर्ष
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. वर्धा शहर प्रभाग क्र.4 मध्ये 1) श्री.वैद्य ते श्री. कीटे ते श्री.लिडबे यांचे घरापर्यंत 2) श्री.वैद्य ते श्री. भूरे यांचे घरापर्यंत 3) श्री.सुधीर चाफले ते श्री.चौधरी व श्री. पातोडे यांचे घरासमोरील सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर ) 250000 04-03-2015 2015-2016
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. वर्धा शहर प्रभाग क्र.5(क) मध्ये श्री. बुधबावरे ते श्री. गिरडकर यांचे घरासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. (शासकीय जागेवर) 250000 04-03-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट अल्लीपूर अल्लीपूर ते भोजनखेडा रस्ता बांधकाम ग्राम -४३ किमी ५/०० ते ६/१६० 2500000 24-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर धगडबन रा. मा. ३३१ धगडबन जोड रस्ता ज.नि.करणे ग्रामा -३१ किमी ०/०० ते ०/६०० 1400000 21-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर करुर रा.मा. ३३२ (शेगाव) ते करुर (एकबुर्जी) रस्ता बांधकाम व ज.नि. चे काम करणे. ग्रामा -१११,०/०० ते १/०० किमी 1000000 18-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर ताडगाव ताडगाव ते जिल्हा सीमेपर्यंत रस्त्याचे बांधकाम व ज.नि. चे काम करणे. इजिमा-६३ किमी ११/०० ते १२/०० 1200000 21-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट पिंपळगाव पिंपळगाव (माथनकर) ते सातेफळ रस्त्याचे बांधकाम करणे. इजिमा १०२ किमी २/५०० ते ३/०० 500000 18-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट कुंड रा.मा.३२२ ते कुंड (शेगाव) जोड रस्ता बांधकाम करणे.ग्रामा-५ किमी ०/०० ते ०/६५० 500000 18-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट काजळसरा काजळसरा नरसाळा रस्ता जलनिस्सारण चे कामे इजिमा ३१ किमी १३/६०० 100000 18-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट सेकापूर बाई शेकापूर बाई, दोदुडा रस्ता बांधकाम करणे. इजिमा ८१ किमी ५/६०० ते ६/०० 500000 18-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट टेंभा टेंभा ते पारडी रस्ता बांधकाम व खडीकरण करणे. ग्रामा -२९ किमी ०/०० ते ०/७१० 700000 18-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट नांदगाव नांदगाव (का.) ते अंबोडा रस्त्यावरील संरक्षण भिंत/ मोरी बांधकाम/ रस्ता रुंदीकरण इ. करणे. ग्रामा -१४ किमी ०/१०० 1000000 18-11-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू कीन्ही किन्ही- ब्राम्हणी गावापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 800000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू रिधोरा रिधोरा तामसवाडा रस्ता डांबरीकरणाचे नूतनीकरण करणे. 300000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू सालई (पेवठ) सालई(पेवठ) ते गोह्दा हिंगणी जोडमार्ग 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू सालई (कला) सालई (कला), जि.प. शाळेपासून बोरखेडीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 375000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू जंगलापूर जंगलापूर ते वडगाव (जंगली) रस्त्याचे खडीकरण करणे. 500000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू केळझर केळझर ते कोलगाव रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 375000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा रोठा रोठा नागठाणा धोत्रा रस्त्यावरील किमी 4/४०० मध्ये पुलाची कामे व पोच मार्ग 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा खरांगणा (गोडे) मा.आ.कांबळे - मौजा खरांगणा(गोडे) येथे अण्णाजी करणाके ते शोभा उईके यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे रपटा सहित बांधकाम करणे 247000 05-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा खरांगणा (गोडे) मा.आ.कांबळे - खरांगणा(गोडे) त.वर्धा येथे सुरेश जगताप ते बालू खडसे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 05-03-2016 2015-2016
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.आ.श्री.पंकज भोयर यांच्या आमदार स्था वि.का.अंतर्गत पिपरी(मेघे) त.वर्धा येथे वार्द क्र.५ मध्ये श्री.कोहळे ते श्री.तिवसकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर ) 295000 10-06-2016 2016-2017
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर समुद्रपूर मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा समुद्रपूर त.समुद्रपूर येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 23-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा तिगाव तिगाव-निमगाव रस्ता बांधकाम ता.वर्धा 1000000 23-09-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर समुद्रपूर मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा समुद्रपूर त.समुद्रपूर येथे श्री.इतवारे पीठ गिरणी ते श्री.पोद्दार यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 240000 23-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर नंदोरी मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा नंदोरी-वासी कोरा रस्त्याला जोडणारा श्रीकृष्णापेठ रस्त्यचे खडीकरण करणे 780000 23-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर गिरड मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा गिरड येथे श्री.वामन गिरडे यांचे घरापासून ते सिर्सी रस्त्यापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 997000 31-12-2015 2015-2016
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. ५००० सुशिक्षित बेरोजगारांना लोकराज्य मासिकाचे वार्षिक वर्गणीदार करणे.(प्रत्येकी वर्ष वर्गणी १०० रु.प्रमाणे.) 500000 25-08-2015 2015-2016
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे दृष्टीने अधिकारी, सरपंच यांची एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित करणे.(६ तालुके) 150000 27-10-2015 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा प्रतीक्षा कक्ष बांधणे सेलू दहेगाव (गोसाई) मा.आ.श्री.कुणावर - मौजा दहेगाव(गो) येथे पोलीस स्टेशन परिसरात महिलाकरिता प्रतीक्षागृह व प्रसाधनगृह बांधकाम करणे 800000 21-01-2016 2015-2016
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. राज्यशासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यातील एस.टी. महामंडळाच्या बसेस च्या साईड पॅनल द्वारा प्रसिद्धी करणे. 650000 09-11-2015 2015-2016
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. राज्यशासनाच्या विविध योजनांची प्रसिद्धी एस.टी.महामंडळाच्या बस स्थानकावरून ध्वनिक्षेपनातून प्रसारण करणे. 200000 04-02-2016 2015-2016
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. एस.टी.महामंडळाच्या बसेस च्या साईड व बॅक पॅनल द्वारा योजनांची प्रसिद्धी करणे. 500000 18-03-2016 2015-2016
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. तुती कलमे/ रोपे खरेदी 100000 08-07-2015 2015-2016
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. अंडीपूज खरेदी 600000 08-07-2015 2015-2016
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी प्रशिक्षण 99000 08-07-2015 2015-2016
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी अभ्यास दौरा 100000 08-07-2015 2015-2016
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. प्रचार प्रसिद्धी 50000 08-07-2015 2015-2016
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. रिलिंग खर्च 150000 08-07-2015 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नालवाडी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस /मौजा-नालवाडी,ता.वर्धा येथे काठाने ले-आउट मध्ये व्यायाम शाळेसमोरील शासकीय जागेचे सौन्दार्यीकरण करणे. 1000000 06-08-2015 2015-2016
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. तुती कलमे खरेदी 170000 06-06-2016 2016-2017
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. तुती रोपे खरेदी 100000 06-06-2016 2016-2017
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. अंडीपूज खरेदी 450000 06-06-2016 2016-2017
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी प्रशिक्षण 50000 06-06-2016 2016-2017
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी अभ्यास दौरा 165000 06-06-2016 2016-2017
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. प्रचार प्रसिद्धी 50000 06-06-2016 2016-2017
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. रिलिंग खर्च 215000 06-06-2016 2016-2017
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट वनी मा.आ.श्री.कुणावार- मौजा वणी त.हिंगणघाट येथे मोऱ्यासह सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 21-01-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर पैकमारी मा.आ.श्री.कुणावार-पाईकमारी त.समुद्रपूर येथे तुकाराम बाभुळकर ते प्रभुजी उमरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 200000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर पैकमारी मा.आ.श्री.कुणावार- मौजा पाईकमारी त.समुद्रपूर येथे पांडुरंग कुमरे यांचे घरापर्यंत श्री बाबूलाल वगडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 200000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर पैकमारी मा.आ.श्री.कुणावार- मौजा पाईकमारी त.समुद्रपूर येथे तुकाराम गुरनुले यांचे घरापासून श्री मोतीराम गुरनुले यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 200000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा सिंदी(रे) त.सेलू येथे श्री यशवंत आष्टेकर ते श्री निनावे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पळसगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पळसगाव आ.ता.देवळी येथे श्री राहुल सालोडकर यांचे घरापासून श्री जयपाल लोखंडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 164000 06-08-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी मा.आ.श्री.कुणावार-मौजा सिंदी(रे) येथे श्री.पुरुषोत्तम रोडे ते कोठेराव शिंदे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी मा.आ.श्री.कुणावार- मौजा सिंदी(रे) येथे श्री.प्रभाकर झाडे ते मुरलीधर बांगडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी विजयगोपाल मा.खासदार श्री तडस/मौजा-विजयगोपाल,ता.देवळी येथे अरविंद डबूरकर यांच्या घरापासून ते श्री इंगोले बाबू यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 500000 06-08-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी इंझाला मा.खासदार श्री तडस/मौजा-इंझाळा,ता.देवळी येथे हनूमान मंदीर ते श्री भगवानजी ओंकार यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 400000 06-08-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा सिंदी(रे) त.सेलू येथे श्री वासूदेव ते श्री अशोक बाहे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी मा.आ.श्री.कुणावार-मौजा सिंदी(रे) येथे श्री.संतोष गिरडे ते प्रमोद हान्डे ते श्री आष्टेकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 299000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी मा.आ.श्री.कुणावार- मौजा सिंदी(रे) त.सेलू येथे श्री किशोर मोह्खाये ते शामराव चांदेकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 05-02-2016 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी डिगडोह मा.खासदार श्री तडस/मौजा-डिगडोह,ता.देवळी येथे शासकीय जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 500000 06-08-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट वडनेर मा.आ.श्री.कुणावार- मौजा वडनेर त.हिंगणघाट येथे उदय वैतागे ते श्री शरद घोडमारे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा रोठा रोठा- दहेगाव रस्त्याचे बांधकाम 750000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा सालोड (हिरापूर) सालोड - वडद बाळापुर रस्त्याचे बांधकाम 750000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) समुद्रपूर साकारा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-साखरा,ता.समुद्रपूर येथे श्री राजेश चौके यांच्या घरापासून ते नागोबा मंदीर ते श्री आत्राम यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.ज.) 500000 06-08-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट वडनेर मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा वडनेर त.हिंगणघाट येथे विट्ठल मंदिर ते श्री गजानन भगत यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 300000 05-02-2016 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) समुद्रपूर खेक मा.खासदार श्री तडस/मौजा-खेक,ता.समुद्रपूर येथे प्राथमिक शाळेला संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. 500000 06-08-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी रोहना मा.खासदार श्री तडस/मौजा-रोहणा,ता.आर्वी येथे को-ऑप.बँकपासून ते श्री आनंदराव घोटकर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 500000 06-08-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी अंदोरी मा.खासदार श्री तडस/मौजा-अंदोरी,ता.देवळी येथे श्री जानराव नान्हे यांच्या घरापासून ते श्री वसंतराव कोरमे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.ज.) 240000 06-08-2015 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा तरोडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-तरोडा,ता.जि.वर्धा येथील ग्रामपंचायत (आदर्श ग्राम) परिसर सौंदर्यीकरण रस्त्याचे कामासह. 400000 03-10-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट वडनेर मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा वडनेर त.हिंगणघाट येथेश्री.बाबाराव मंगेकर ते श्री.प्रमोद भाके यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 250000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट वडनेर मा.आ.श्री.कुणावार - मौजा वडनेर त.हिंगणघाट येथेश्री.यादव आंबटकर ते श्री.उदय वैतागे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 250000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट आर्वी मा.आ.श्री.कुणावर - मौजा आर्वी येथे आर्वी रस्ता ते दारोड पान्धन रस्त्याचे बांधकाम करणे 200000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वायगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा-वायगांव (नि.),ता.जि.वर्धा येथील वार्ड क्र.1 मध्ये दलीत वस्ती ते अंगणवाडी पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा.) 400000 03-10-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सालोड (हिरापूर) मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सालोड (हि.), ता.जि.वर्धा येथील वार्ड क्र.2 मधील श्री नारायण तेलरांधे ते पडेगांव रोड पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 700000 03-10-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट फुकटा मा.आ.श्री.कुणावर - मौजा फुकटा येथे श्री.मनोहर वर्घणे ते श्री.प्रकाश उमाटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 200000 05-02-2016 2015-2016
विद्युत सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी (मेघे),ता.जि.वर्धा येथे जुनापाणी चौकात बायपास रिंगरोड जवळ हायमास्ट लाईट लावणे. 733000 03-10-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट मानकापूर मा.आ.श्री.कुणावर - मौजा मानकापूर येथे श्री किसना दंडाजे ते श्री नानाजी उडाल यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 150000 05-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू टाकळी मा.खासदार श्री तडस/मौजा-टाकळी (झ.),ता.सेलू,जि.वर्धा येथील श्री गणेश तेलरांधे ते श्री डोमाजी मेंढे यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा.) 300000 03-10-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी आपटी मा.खासदार श्री तडस/मौजा-आपटी,ता.देवळी,जि.वर्धा श्री रामभाऊ कुयटे यांच्या घरापासून ते श्री गजानन तायडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 500000 03-10-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट वडनेर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-वडनेर,ता. हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील श्री घनश्याम खत्री यांचे दुकानापासून ते श्री भातकूळकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता. 250000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट वडनेर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-वडनेर,ता. हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील श्री संत गजानन देवस्थान पासून जनता विद्या विहार शाळेपर्यंत घरापर्यंत सिमेंट रस्ता. 250000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट वडनेर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-वडनेर,ता. हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील श्री गुलाबराव कळसकर ते श्री दिलीप महाजन यांचे शेतापर्यंत सिमेंट रस्ता. 300000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट वडनेर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-वडनेर,ता. हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील श्री सुरेश पचारे ते श्री नामदेव मांदाडे यांचे शेतापर्यंत सिमेंट रस्ता. 300000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट वडनेर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-वडनेर,ता. हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील ग्रामपंचायत ते श्री घोडमारे यांचे शेतापर्यंत सिमेंट रस्ता. 300000 04-11-2015 2015-2016
विद्युत सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सिंदी तुर्फ हिंद्नगर गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सिंदी मेघे,ता. जि.वर्धा,वार्ड क्र.6,मधील जुनी म्हाडा कॉलोनी चौ-रस्त्यावर हायमास्ट लावणे. 295000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-बोरगांव मेघे,गणेश नगर वार्ड क्र.3,ता. जि.वर्धा येथील श्री ढोके ते श्री चांभारे पर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम.(अ.जा.) 200000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-बोरगांव मेघे,गणेश नगर वार्ड क्र.3,ता. जि.वर्धा येथील शिव मंदीर ते श्री सुरेश वैद्य यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम. 250000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-बोरगांव मेघे,गणेश नगर वार्ड क्र.3,ता. जि.वर्धा येथील श्री रघुते टेलर ते श्री रामटेके व श्री मारबते ते श्री कुशल सावरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम.(अ.जा.) 200000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-बोरगांव मेघे,गणेश नगर वार्ड क्र.3,ता. जि.वर्धा येथील श्री दुर्गे ते श्री बंसोड व श्री संजय हरडे ते श्री कामडी यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम.(अ.जा.) 300000 04-11-2015 2015-2016
विद्युत सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा धोत्रा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-धोत्रा (कासार),ता. जि.वर्धा येथील सोनामाता मंदीरापर्यंत व पुढे स्मशानभूमी पर्यंत इलेक्ट्रीक लाइन टाकण्याचे काम.(पोल व कंडक्टर सह). 123000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी मलकापूर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-मलकापूर (बोदड),ता.देवळी,जि.वर्धा येथील हनुमान मंदीर ते ग्रामपंचायत कार्यालयापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे काम. 500000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. माखासदार श्री तडस/मौजा-पुलगांव,ता.देवळी,जि.वर्धा येथील सी.ए.डी.कँप पुलगांव मेन रोड ते बौध्द विहारापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा.) 285000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी सिरपूर होरे मा.खासदार श्री तडस/मौजा-शिरपूर,ता.देवळी,जि.वर्धा येथील श्री विनोद ठाकरे ते जसउद्दीन काजी पर्यंत पांधन रस्त्याचे काम करणे. 200000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी सोनोरा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सोनोरा (ढोक),ता.देवळी,जि.वर्धा येथे सोनोरा ढोक ते इंझाळा पर्यंत पांधन रस्त्याचे काम करणे. 150000 04-11-2015 2015-2016
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सिंदी तुर्फ हिंद्नगर गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा सिंदी मेघे येथील थूल ले-आऊट मधील वॉर्ड 1 येथे नाला व भिंतीचे बांधकाम करणे 200000 10-02-2016 2015-2016
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सिंदी तुर्फ हिंद्नगर गणना शहर मा.खासदार श्रीतडस/ मौजा सिंदी मेघे येथील विक्रमशिला नगर वॉर्ड मधील परिवर्तन मिशन पासून ते श्री सुके ते श्री कांबळे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 128000 10-02-2016 2015-2016
विद्युत सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू सेलू मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सेलू ,जि.वर्धा येथील विकास चौकात हायमास्ट लाईट लावणे.(अ.जा.)   509000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि.वर्धा येथील श्री शेख ते श्री वाटकर यांचे घरापर्यंत खडीकरण व डाम्बरीकरण करणे.(अ.जा.)  300000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा नारा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-नारा,ता.कारंजा,जि.वर्धा येथे श्री रामाजी देशमुख ते श्री नत्थूजी देशभ्रतार व श्री लक्ष्मन गजभिये ते समाजमन्दिरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे.(अ.जा.) 500000 10-02-2016 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी मुरदगाव खोसे मा.खासदार श्री तडस/मौजा-मुरदगाव खोसे,ता.देवळी जि.वर्धा येथे श्मशानभूमीच्या शेडचे बांधकाम करणे.(अ.जा.) 270000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी बाभूळगाव (खो) मा.खासदार श्री तडस/मौजा-बाभूळगाव खोसे,ता.देवळी जि.वर्धा येथे श्री विठोबा ते श्री अशोक मसराम यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता.(अ.ज.) 250000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी बाभूळगाव (खो) मा.खासदार श्री तडस/मौजा-बाभूळगाव खोसे,ता.देवळी जि.वर्धा येथे श्री पंधराम ते श्री प्रमोद भेंडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता.(अ.ज.) 100000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी साहूर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-साहूर,ता.आष्टी,जि.वर्धा येथे साहूर -वडाला बी.टी.रोड ते श्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.ज.)     700000 10-02-2016 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी साहूर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-साहूर,ता.आष्टी,जि.वर्धा येथे श्मशानभूमीच्या शेडचे बांधकाम करणे. 500000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा भिवापूर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-भिवापूर,ता.जि. वर्धा STBT ते भिवापूर-भोजनखेडा रोड ते भवानी माता मंदिर रोड रस्त्याचे डांबरीकरण. 400000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि. वर्धा येथील शिवार्पण नगर ते श्री वाटकर ते श्री गजानन गहुकार यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 300000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा भिवापूर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-भिवापूर,ता.जि. वर्धा येथील श्री अशोक मस्कर ते श्री मधुकर टोनपे ते श्री श्रावण पाल यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 383000 29-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी काजलसरा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-काजळसरा,ता.देवळी,जि.वर्धा श्री अशोक पेंदाम यांचे घरापासून ते जि.प.शाळेपर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे.(अ.ज.) 250000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी काजलसरा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-काजळसरा,ता.देवळी,जि.वर्धा श्री लक्ष्मण पायघन यांचे घरापासून ते श्री रामेश्वर ठाकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे.(अ.जा.) 250000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा- पिपरी,वार्ड क्र.2, पिपरी-उमरी शिवेवरील श्री श्री यादव ते श्री अंड्रसकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 600000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि.वर्धा सम्राट नगर,वार्ड क्र.3 मधील रायजा कालोनी मधील श्री निमजे ते श्री भगत यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा) 300000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि.वर्धा सम्राट नगर,वार्ड क्र.3 मधील रायजा कालोनी मधील श्री जोशी  ते श्री नरेंद्र भगत यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा) 300000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू घोराड मा.खासदार श्री तडस/मौजा- घोराड,ता.सेलू,‍‍जि.वर्धा येथील श्री राधाकृष्णा ते श्री विठ्ठल राउत यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 250000 29-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू घोराड मा.खासदार श्री तडस/मौजा- घोराड,ता.सेलू,‍‍जि.वर्धा येथील श्री बाजीराव माहूरे ते श्रीमती सत्यभामा राउत यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 250000 29-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू घोराड मा.खासदार श्री तडस/मौजा- घोराड,ता.सेलू,‍‍जि.वर्धा येथील श्री अरूण पायघन ते लेंडी पुलापर्यंत घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 250000 29-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू घोराड मा.खासदार श्री तडस/मौजा- घोराड,ता.सेलू,‍‍जि.वर्धा येथील गावरस्ता ते श्री नामदेव महाराज समाधी पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 250000 29-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी मानिकवाडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-मानिकवाडा,ता.आष्टी,जि.वर्धा श्री बलराम पाठे यांचे घरापासून ते श्री प्रभाकर कालभूत यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे काम करणे. 250000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी मानिकवाडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-मानिकवाडा,ता.आष्टी,जि.वर्धा श्री आत्मारामजी पाठे यांचे घरापासून ते श्रीमती लीलाबाई गाखरे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे काम करणे. 200000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी मानिकवाडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-मानिकवाडा,ता.आष्टी,जि.वर्धा श्री प्रभाकर कालभूत यांचे घरापासून ते श्री आत्मारामजी पाठे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे काम करणे. 250000 04-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी आष्टी मा.खासदार श्री तडस/मौजा-आष्टी, जि.वर्धा येथील श्री चंपत वसूले यांचे घरापासून ते श्री बापुराव दारोकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 250000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी आष्टी मा.खासदार श्री तडस/मौजा-आष्टी, जि.वर्धा येथील श्री बापुराव दारोकर यांचे घरापासून ते श्री संतोषराव पोकळी यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 250000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी आष्टी मा.खासदार श्री तडस/मौजा-आष्टी, जि.वर्धा येथील श्री संतोषराव पोकळी यांचे घरापासून ते श्री शंकरराव विजेकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 250000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी आष्टी मा.खासदार श्री तडस/मौजा-आष्टी, जि.वर्धा येथील श्री शंकरराव विजेकर यांचे घरापासून ते श्री मंगळवारपुरा यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 250000 10-02-2016 2015-2016
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी धनोडी मा.खासदार श्री तडस/माज-धनोडी,ता.आर्वी, जि.वर्धा येथील कृषी सहाय्यता केंद्राचे बांधकाम करणे. 700000 10-02-2016 2015-2016
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सावंगी (मेघे),ता.वर्धा येथे गिट्टीखदान परिसरात शासकीय जागेवर 1 विंधन विहीर तयार करणे. 70000 06-08-2015 2015-2016
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट वेळा मा.खासदार श्री तडस/मौजा-वेळा,ता.हिंगणघाट येथे भारत विद्यालय परिसरात शासकीय जागेवर 1 विंधन विहीर तयार करणे व हातपंप बसविणे. 70000 06-08-2015 2015-2016
सामान्य शिक्षण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/नगरपरिषद देवळीच्या माध्यमिक शाळा इमारतीचे बांधकाम करणे. 5136000 03-10-2015 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसराला कंपाऊंड भिंतीचे बांधकाम करण्याबाबत.(अ.जा.) 1183000 03-10-2015 2015-2016
विद्युत सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/प्रभाग क्र.1 मध्ये आठवडी बाजार चौकामध्ये 12.5 मीटर हायमास्ट पोलवर एलईडी लाईट लावण्याबाबत.(अ.जा.) 528000 10-02-2016 2015-2016
विद्युत सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/प्रभाग क्र.2 मध्ये बौध्द विहाराजवळ 9.00 मीटर हायमास्ट पोलवर एलईडी लाईट लावण्याबाबत.(अ.जा.) 200000 10-02-2016 2015-2016
विद्युत सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/प्रभाग क्र.2 मध्ये सॉ-मील जवळ 9.00 मीटर हायमास्ट पोलवर एलईडी लाईट लावण्याबाबत.(अ.जा.) 200000 10-02-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.7 मधील श्री तालेवार ते श्री किंमतकर यांचे घरासमोरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस पेव्हमेंट ब्लॅाक बसविणे. 493000 04-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.7 मधील श्री जांगळे ते श्री साहू यांचे घरासमोरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस पेव्हमेंट ब्लॅाक बसविणे. 380000 04-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.2 मध्ये श्री हिवलेकर ते श्री फुलमाळी यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 300000 04-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.9 मध्ये श्री कलीम पठाण ते श्री पाली यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 124000 04-09-2015 2015-2016
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.9 मध्ये श्री 1.श्री प्रशांत मेश्राम 2.श्रीमती शाहिदा बानो 3.श्री रामगोपाल कश्यप यांच्या घरासमोर बोअरवेल तयार करणे.(अ.जा.) 177000 04-09-2015 2015-2016
विद्युत सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.9 मध्ये नगरपरिषदच्या खुल्या जागेत विद्युत व्यवस्थेकरिता हॉयमास्ट बसविणे. 215000 04-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.7 मध्ये श्री रवि बजाज यांचे घरापासून ते श्री जुमडे यांच्या घरापर्यंत व श्री करंडे जनरल स्टोअर्स पासून ते श्री बालू बाकडे यांच्या घरापर्यंत पेव्हींग ब्लॅाक बसविणे. 500000 04-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.6 मधील गुरूव्दारा ते संत कंवरराम धर्मशाळा ते कीटे सभागृहापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 545000 04-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.5 मधील श्री दोशी ते श्री प्रशांत इंगळे यांचे घरापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा प्रीकॉस्त पेव्हमेंट लावणे. 466000 04-11-2015 2015-2016
आरोग्य सेवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/गंभीर रूग्णांना सुसज्य रूग्णवाहिका पुरविणेबाबत. 1000000 04-09-2015 2015-2016
आरोग्य सेवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी चोंढी मा.खासदार श्री तडस/अपंग व्यक्तीना दोन 3 चाकी मोपेड पुरविणेबाबत. 121000 04-09-2015 2015-2016
आरोग्य सेवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा तरोडा मा.खासदार श्री तडस/तीन अपंग व्यक्तींना 3 चाकी मोपेड पुरविणेबाबत. 200310 29-02-2016 2015-2016
आरोग्य सेवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी चोंढी मा.खासदार श्री तडस/अपंग व्यक्तीना दोन 3 चाकी मोपेड पुरविणेबाबत. (अतिरिक्त्‍ा मागणी) 7294 20-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. मा.खासदार श्री तडस/हिगणघाट मधील श्री संत ज्ञानेश्वर वार्ड ,प्रभाग क्र.1 मध्ये श्री वरघणे (राष्ट्रीय महामार्ग) ते श्री चाफले यांचे घरापर्यंत रस्ता मजबूतीकरण,डांबरीकरण व पाईप कल्व्हर्ट चे बांधकाम करणे. 1200000 04-11-2015 2015-2016
सामान्य शिक्षण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/60 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयांना पुस्तके पुरविणे. 32 उच्च विद्यालयांना पुस्तके पुरविणे. 16 इंटर कॉलेज/महाविद्यालयांना पुस्तके पुरविणे. 2200000 16-11-2015 2015-2016
सामान्य शिक्षण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा बार असोशियएसन लॉयब्ररीसाठी पुस्तके पुरविणे. सेलू बार असोशियएसन लॉयब्ररीसाठी पुस्तके पुरविणे. हिंगणघाट बार असोशियएसन लॉयब्ररीसाठी पुस्तके पुरविणे. आर्वी बार असोशियएसन लॉयब्ररीसाठी पुस्तके पुरविणे. 200000 16-11-2015 2015-2016
सामान्य शिक्षण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी आष्टी मा.खासदार श्री तडस/आष्टी बार असोशियएसन लॉयब्ररीसाठी पुस्तके पुरविणे. कारंजा बार असोशियएसन लॉयब्ररीसाठी पुस्तके पुरविणे. समुद्रपूर बार असोशियएसन लॉयब्ररीसाठी पुस्तके पुरविणे. देवळी बार असोशियएसन लॉयब्ररीसाठी पुस्तके पुरविणे. 200000 16-11-2015 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेवाग्राम मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सेवाग्राम,ता.जि.वर्धा येथील बापूकुटी (आश्रम परिसरात) सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरा बसविणे. 598000 04-09-2015 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेवाग्राम मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सेवाग्राम,ता.जि.वर्धा येथील बापूकुटी (आश्रम परिसरात) बसविण्यात आलेल्या सी.सी.टी.व्ही.साठी संलग्न साहित्य बसविणे.(अतिरिक्त्‍ा मागणी) 184000 14-10-2015 2015-2016
सामान्य शिक्षण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेलुकाटे मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सेलूकाटे,ता.जि.वर्धा येथील जवाहर नवोदय विद्यालयामध्ये (पंखे) साधने पुरविणेबाबत. 318480 27-11-2015 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेवाग्राम मा.खासदार श्री तडस/मौजा-सेवाग्राम,ता.जि.वर्धा येथील बापूकुटी (आश्रम परिसरात) बसविण्यात आलेल्या सी.सी.टी.व्ही.साठी संलग्न साहित्य बसविणे.(अतिरिक्त्‍ा मागणी) 35000 20-06-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट कोसुर्ला मा.खासदार श्री तडस/मौजा-कोसूर्ला,ता.देवळी येथे श्री ज्ञानेश्वर पांगूळ यांच्या घरापासून ते श्री विजय मडावी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.ज.) 148000 06-08-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा आलोडी मा.खासदार श्री तडस/मौजा-आलोडी ,त.वर्धा येथील नेटके वर्क शाप ते श्री वाघमारे ते श्री भोळे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(व्याजाचे निधीतून) 290000 14-03-2016 2015-2016
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा मसाळा गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा मसाळा, ता.वर्धा येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. गजानन महाराज मंदीर पासून ते शास्त्री नगर कडे जाणारा रस्ता. (लांबी-150 मी.) 550000 28-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नालवाडी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा नालवाडी, ता.वर्धा येथे न्यु स्टेट बँक कॉलनी, कठाणे ले-आऊट मध्ये श्री.प्रशांत धामने यांचे घरापासून ते श्री.साहू यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 500000 28-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा पिपरी (मेघे), ता.वर्धा येथे वर्धा-आर्वी रस्त्यापासून गांधी सिटी स्कुल पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 300000 28-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी भिडी मा.खासदार श्री तडस/मौजा भिडी, ता.देवळी येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1. श्री.अनिल काळे यांचे घरापासून ते अंगणवाडी पर्यंत. 2. श्री.विजय रेंगे यांचे घरापासून ते श्री.पुरुषोत्तम दांडेकर यांचे घरापर्यंत. 500000 08-09-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी मुरदगाव बेलसरे मा.खासदार श्री तडस/मौजा मुरदगांव, ता.देवळी येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1. मेन रोड पासून ते श्री.गजानन देशमुख यांचे घरापर्यंत. (लांबी-50 मी.) 2. श्री.भिमराव जाधव यांचे घरापासून ते श्री.खरात ते श्री भोयर यांचे घरापर्यंत 967000 08-09-2014 2014-2015
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी दहेगाव (गोंडी) मा.खासदार श्री तडस/मौजा दहेगांव (गोंडी), ता.आर्वी येथे शासकीय जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 1500000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी भिडी मा.खासदार श्री तडस मौजा भिडा, ता. देवळी येथे सिमेंट रस्त्याचे बंधकमी करणे. 1. श्री दिनेश धोटे यांच्या घरापासून ते राजू रेंगे यांच्या घरापर्यंत 2. श्री शंकर आरेकर ते पशुवैद्यकीय दवाखान्यापर्यंत 500000 11-09-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पळसगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा पळसगांव (आ) ता. देवळी येथे तुकारीम शेंडे यांचे घरापासून ते रामदास ठकरे यांचे घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम लांबी . 288000 21-02-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पळसगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा पळसगांव (आ) ता. देवळी येथे वार्ड मोरेश्वर माळोदे यांचे घरापासून ते श्रावण घुडे यांचे घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम लांबी 51 मी. 134000 21-02-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट पोहणा मा.खासदार श्री तडस/मौजा पोहणा ता. हिंगणघाट येथे ओमप्रकाश मोटरीया यांचे घरापासून हनुमान मंदिरा पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 500000 21-02-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी विजयगोपाल मा.खासदार श्री तडस/मौजा विजयगोपाल ता. देवळी येथे अरविंद सोरटे यांचे घरापासून ते पांधण तळयातील विहिरीपर्यंत पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 500000 21-02-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा आष्टा मा.खासदार श्री तडस/मौजा आष्टा ता. वर्धा येथे खालील ठिकाणी सिमेंट रस्ता बांधकाम . विनोद राऊत यांचे घरापासून ते बाबाराव देशमुख यांचे घरापर्यंत. 600000 21-02-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेलुकाटे मा.खासदार श्री तडस/मौजा- सेलु काटे, ता. वर्धा येथेवर्धा वायगांव रोडवरुन जवाहर नवोदय विद्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 500000 21-02-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सिंदी तुर्फ हिंद्नगर गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा सिंदी (मेघे) ता. वर्धा येथे बाबरे यांचे घरापासून ते पवार यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. (अ.जा. प्रवर्ग) 200000 21-02-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी सोनेगाव आ. मा.खासदार श्री तडस/मौजा सोनेगंव (आ) ता. देवळी येथे सिमेंट रस्ता व नालीचे बांधकाम करणे. 1) खिराडीचे विहिरीपासून ते माई पर्यंत 2) नामदेव गोडे ते हनुमान मंदिरापर्यंत. 1000000 02-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वायगाव मा.खासदा श्री तडस/मौजा वायगांव निपानी ता. वर्धा येथे वार्ड क्र. 2 मध्ये दांडेकर यांचे घरापासून ते बालाजी मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 400000 02-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) मा.खासदार श्री तडस/मौजा दहेगांव स्टे. ता. वर्धा येथे वार्ड क्र. 1 मध्ये राजू घोंगडे यांचे घरापासून ग्रा.पं. कार्यालया पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 400000 02-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) मा.खासदार श्री तडस/मौजा दहेगांव स्टे. ता. वर्धा येथे वार्ड क्र. 2 मध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयापासून विवेक बोरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 400000 02-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) मा.खासदार श्री तडस/मौजा दहेगांव स्टे. ता. वर्धा येथे वार्ड क्र. 2 मध्ये विवेक बोरकर यांचे घरापासून ते रामाजी मांजरखेडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 400000 02-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा धोत्रा मा.खासदार श्री तडस/मौजा धोत्रा रेल्वे ता. वर्धा येथे शेंडे यांच्या शेतापासून नरांजे ते दिनेश गाथे यांच्या शेताकडे जाणाऱ्या पांधन रस्त्याचे बांधकाम. 400000 02-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा धोत्रा मा.खासदार श्री तडस/मौजा धोत्रा रेल्वे ता. वर्धा येथेरोठा रोड ते वाघमारे यांच्या शेताकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम. 400000 02-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा आलोडी मा.खासदार श्री तडस/मौजा आलोडी त. वर्धा वार्ड क्र. 1 येथे सपाटे ते खुनकर, बारस्कर, नागोसे , झोरे, माहुरे यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे. 500000 31-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा रोठा रोठा ते अंबोडा रस्ता बांधकाम 750000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा तळेगाव तळेगाव (धोत्रा) कासार रस्ता खडीकरण 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) कारंजा तरोडा तरोडा ते लाहोरी सावंगी रस्त्याचे खडीकरण 475000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) कारंजा सुसुन्द्रा सुसुन्द्रा ते सुसुन्द्रा हेटी रस्ता खडीकरण करणे 475000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) कारंजा सुसुन्द्रा सुसुन्द्रा ते सुसुन्द्रा हेटी रस्ता खडीकरण करणे 475000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आर्वी खडका खडका ते जळगाव रस्ता खडीकरण करणे 950000 23-09-2015 2015-2016
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी मुरदगाव बेलसरे मा.खासदार श्री तडस/मौजा मुरदगांव बेलसरे येथील सिमेंट काँक्रिट रस्ता बांधकाम 1. श्री. संजय वानखेडे ते यशोदा नदी हाऊस 2. शंकर मोहुर्ले ते मेन रोड पर्यंत. 500000 31-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सोनेगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा सोनेगांव बाई ता. वर्धा येथे हनुमान मंदिरापासून ते स्मशानभूमी पर्यंत रस्ता खडीकरण. 300000 31-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा अंबोडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा आंबोडा येथील सिमेंट काँक्रिट रस्ता सिमेंट रस्ता बांधकाम श्री. मुरलीधर बुरेले ते ग्रामपंचायत भवन पर्यंत. 450000 31-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू म्हसळा म्हसाळा पोचमार्ग रस्ता डांबरीकरण करणे 600000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) देवळी पुलगाव पुलगाव कवठा रोड ते चिटकी विपश्यना केंद्रापर्यंत रस्ता नूतनीकरण करणे 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू दहेगाव दहेगाव ते पाहेलानपूर व्हाया तुळजापूर रोडचे काम नूतनीकरण व डांबरीकरण करणे 950000 23-09-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा तरोडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा तरोडा ता. वर्धा येथे शासकीय जागेवर व्यायाम शाळेचे बांधकाम. 1000000 31-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) समुद्रपूर सुजातपूर मा.खासदार श्री तडस/मौजा सुजातपूर ता. समुद्रपूर येथेदेवरावजी हिवंज ते नदिकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे खडीकरण व सिमेंट रस्ता बांधकाम. 500000 02-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वायगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा वायगांव निपानी ता. वर्धा येथे वार्ड क्र. 6 मध्ये हनुमान मंदिर ते बौध्द विहारापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 400000 11-05-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा आन्जी मा.खासदार श्री तडस/मौजा आंजी (मोठी) त. वर्धा येथे मुख्य रस्त्याचे बांधकाम करणे 1000000 21-02-2015 2014-2015
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेवाग्राम मा.खासदार श्री तडस/मौजा मौजा सेवाग्राम त. वर्धा येथे हुतात्मा स्मारक संरक्षणासाठी तारेचे कुंपण व दगडी बांधकाम करणे 500000 31-03-2015 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा पिपरी (मेघे) ते सावंगी (मेघे) बायपासवर हिंदी विश्वविद्यालयाचे बाजूला रायजा टाऊनशिप अंतर्गत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 1000000 31-03-2015 2014-2015
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी जळगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा जळगांव, ता.आर्वी येथे शासकीय जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 771000 19-08-2014 2014-2015
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी आष्टी मा.खासदार श्री तडस/मौजा आष्टी, ता.आष्टी येथे जुने बस स्टॅन्ड येथे शासकीय जागेचे सौंदर्यीकरण करणे. 318000 19-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी दलपतपूर मा.खासदार श्री तडस- मौजा दलपतपुर येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 1. हनुमान मंदिरापासून श्री धोटे यांचे घरापर्यंत 2. श्री सरोदे ते श्री पात्रे यांचे घरापर्यंत 299000 19-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी निजामपूर मा.खासदार श्री तडस/मौजा निजामपुर (टाकळी), ता.आर्वी येथे श्री.गुलाबराव वैद्य यांचे घरापासून ते श्री.ओंकारराव मंडवे ते प्राथमिक शाळेपर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 299000 19-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी टेंभारी मा.खासदार श्री तडस/मौजा टेंभरी(परसोडी), ता.आर्वी येथे विठठल रुख्माई मंदिर पासून ते श्री.व्यंकटराव धुरतकर ते हनुमान मंदिर ते श्री.मुन्नासिंह ठाकुर ते श्री.सुधाकर गव्हाने यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 297000 19-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी परसोडी मा.खासदार श्री तडस- श्री नेहारे यांचे घरापासून ते श्री शंकर कंगाल यांचे घरापर्यंत 2. मी,अख्या रस्त्यापासून ते श्री चनद्रशेखर लांगडे यांचे घरापर्यंत 297000 19-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी रोहना मा.खासदार श्री तडस/मौजा रोहणा, ता.आर्वी येथे गांधी वार्डातील समाज मंदिरापासून ते श्री.यशवंत अजमिरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. (लांबी-131.10 मी.) 500000 19-08-2014 2014-2015
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा सुसुन्द्रा मा.खासदार श्री तडस/मौजा सुसुंद्र, ता.कारंजा येथे शासकीय जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 399000 19-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी विरूळ मा.खासदार श्री तडस/मौजा विरुळ, ता.आर्वी येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1.श्री.भाष्कर बमनोटे यांचे घरापासून ते श्री.चाफले यांच्या घरापर्यंत. 2. श्री.गाठे यांचे घरापासून ते श्री.मुरलीधर मंदिरापर्यंत. 698000 19-08-2014 2014-2015
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी आर्वी मा.खासदार श्री तडस/मौजा आर्वी, ता.आर्वी येथे संजय नगर मध्ये स्मशान भूमीचे सौंदर्यीकरण व 2 शेडचे बांधकाम करणे. 700000 19-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बेलोरा ख. मा.खासदार श्री तडस/मौजा बेलोरा (खुर्द), ता.आष्टी येथे श्री.नारायण बुटटे यांचे घरापासून ते श्री.मनोज मारोतकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 497000 28-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा बोरगांव (टु.), ता.आष्टी येथे श्री.देवराव खटाळे यांचे घरापासून ते श्री.प्रदीप वाघमारे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 300000 28-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री तडस/मौजा बोरगांव (टु.), ता.आष्टी येथे श्री.उत्तम उगले यांचे घरापासून ते श्री.बाबाराव ढोले यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 300000 28-08-2014 2014-2015
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी आर्वी मा.खासदार श्री तडस - आर्वी नगर परिषद अंतर्गत अवघड वॉर्ड मध्ये सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (श्री गिरडकर ते श्री वऱ्हेकर व श्री अग्रवाल ते श्री कडवे यांचे घरापर्यंत 722000 01-09-2014 2014-2015
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा दहेगाव मिस्कीन मा.खासदार श्री तडस/ 85000 08-09-2014 2014-2015
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा गुंजखेडा, ता.देवळी येथे वार्ड क्रं.1 मध्ये मस्जीद जवळ शासकीय जागेवर 1 विंधण विहीर करणे. 78000 08-09-2014 2014-2015
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा गुंजखेडा, ता.देवळी येथे वार्ड क्रं.2 मध्ये श्री.प्रमोद इंगळे यांचे घराजवळ जवळ शासकीय जागेवर 1 विंधण विहीर करणे. 78000 08-09-2014 2014-2015
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मा.खासदार श्री तडस/ 78000 08-09-2014 2014-2015
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा गुंजखेडा, ता.देवळी येथे वार्ड क्रं.3 मध्ये श्री.संजय लटे यांचे घराजवळ जवळ शासकीय जागेवर 1 विंधण विहीर करणे. 78000 08-09-2014 2014-2015
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा गुंजखेडा, ता.देवळी येथे वार्ड क्रं.3 मध्ये श्री.अनिल कोरे यांचे घराजवळ जवळ शासकीय जागेवर 1 विंधण विहीर करणे. 78000 08-09-2014 2014-2015
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मा.खासदार श्री तडस/मौजा गुंजखेडा, ता.देवळी येथे वार्ड क्रं.4 मध्ये श्री.भीमसागर उके यांचे घराजवळ जवळ शासकीय जागेवर 1 विंधण विहीर करणे. 78000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.1 मध्ये श्री.दिलीपसिंग खत्री यांचे घरापासून ते पुजा जनरल स्टोअर्स समोरील चौकापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1379000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.3 मध्ये श्री.गायकवाड किराणा दुकान पासून ते श्री.मारोती तडस यांचे घरासमोरील चौकापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 713000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.3 व 4 मध्ये मुडे प्रिंटींग प्रेस ते सेवा सहकारी सोसायटी पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 3634000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.3 मध्ये सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1. श्री.तिमांडे यांचे घरापासून ते श्री.गणेश लाडेकर यांचे घरापर्यंत. 2. श्री.दिवाकर उगेमुगे यांचे घरापासून ते हनुमान मंदिर पर्यंत. 1062000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.2 मध्ये श्री.सुरेश वैद्य यांचे घरापासून ते श्री.श्याम रामदास वैद्य यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 601000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.2 मध्ये श्री.अनंत देशमुख यांचे घरापासून ते हनुमान मंदिर ते श्री.इनटकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 621000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.4 मध्ये मिरणनाथ मंदिर पासून ते श्रीमती अनिताताई कामडी यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1868000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.4 मध्ये नगर परिषद प्राथमिक शाळा क्रं.2 पासून ते श्री.डाकोरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2683000 08-09-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मा.खासदार श्री तडस/देवळी न.प.अंतर्गत प्रभाग क्रं.1 मध्ये बसस्टेशन पासून ते इंदिरा गांधी पुतळयापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2986000 17-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.4 मध्ये श्री राऊत यांचे घरापासून श्री कुडे यांचे घरापर्यंत सिमेंछ रस्त्याचे बांधकाम करणे. 543000 31-05-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.4 मध्ये श्री पप्पु ढोले यांचे घरापासून श्री मुकेश भिसे ते बॉबी जगदळे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 538000 31-05-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.5 मध्ये हनुमान मंदिर पासून म्हाडा कॉलनी येथे श्री प्रविण चावरे यांचे घरापासून ते सरदारजी ते बिडवाईक यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 546000 31-05-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.3 मध्ये श्री शामलाल श्रीवास यांचे घरापासून श्री यादव यांचे घराजवळील नाल्यावर फुटपाथचे बांधकाम करणे. 684000 02-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.3 मध्ये गुजराती भवन जवळील धृव किराणा ते श्री तराळे यांचे घरापर्यंत नाल्यावर फुटपाथचे बांधकाम करणे. 262000 02-03-2015 2014-2015
आरोग्य सेवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री तडस/कु.कृतीका अनिल भिसे मु. नाचणगांव त. देवळी हयांना कृत्रीम पाय बसविणे. 40000 31-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू आमगाव आमगाव गणेशपूर ते खापरी खडीकरण करणे. 350000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू दिन्दोडा दिंदोडा कोपरा रस्त्याचे नूतनीकरण 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा आन्जी आंजी ते मदना, मदनी तालुका सीमेपर्यंत रस्ता नूतनीकरण करणे. 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा महाकाळ महाकाळ ते बाभुळगाव खडीकरण करणे 475000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-सावंगी (मेघे),ता.वर्धा येथे यवतमाळ मार्गावरून आयुर्वेदीक महाविद्यालयाकडे जाणा-या रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे. 500000 16-05-2013 2012-2013
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा गोजी मा.खासदार श्री अजय संचेती/मौजा-गोजी,ता.वर्धा येथे शासकीय जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 1000000 01-02-2014 2013-2014
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वरुड गणना शहर मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-वरूड,ता.वर्धा येथील अल्फोंसा सदन ते श्रीमती रत्नकला मटाळे ते श्री मोडक यांचे घराकडे जाणारा रस्ता. 500000 01-02-2014 2012-2013
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी कोलोणा घो मा.खासदार श्री अजय संचेती रा.स.स./मौजा-कोळोणा (घोडेगांव),ता.देवळी येथे कोळोणा (घोडेगांव) ते सोनोरा डांबर रस्त्यापर्यंत पांधन रस्त्याचे बांधकाम करणे. 500000 01-02-2014 2012-2013
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-गुंजखेडा,ता.देवळी येथे वार्ड क्र.5 मध्ये हिंदुस्थान कॉलोनी येथे पेट्रोल पंप जवळील शासकीय जागेवर सौंदर्यीकरण करणे.(अ.जा.) 500000 13-02-2014 2013-2014
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वरुड गणना शहर मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./ग्रा.पं.वरूड,ता.जि.वर्धा येथील डॉ.बेहरे ते किरण राऊत यांचे घराकडे जाणारा रस्ता बांधकाम तसेच,वर्धा-सेवाग्राम रोड ते श्री ज्ञानेश्वर खोडे यांचे घराकडे जाणारा रस्ता बांधकाम करणे. 500000 15-09-2015 2015-2016
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./वर्धा शहरातील रवि मंडळ येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचे बाजूला रवि मंडळ या संस्थेच्या जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 1000000 01-02-2014 2013-2014
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी वायगाव-कापसी मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-वायगांव कापसी,ता.देवळी येथे वार्ड क्र.4 मध्ये वायगांव -कापसी रोड ते दुधगंगा विहीरीपर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 499000 13-02-2014 2015-2016
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा ढगा मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-ढगा,ता.कारंजा येथे शासकीय जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 500000 09-09-2014 2013-2014
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी वार्ड क्र.5 मध्ये आर.के.हायस्कूल जवळ ,गोदूमाता देवस्थान जवळ शासकीय जागेत विंधन विहीर खोदने व हातपंप बसविणे. 66000 23-05-2016 2016-2017
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी वार्ड क्र.5 साबळे ल-आऊट श्री विश्वकर्मा देवस्थान जवळ शासकीय जागेत विंधन विहीर खोदने व हातपंप बसविणे. 66000 23-05-2016 2016-2017
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी आसरामाता देवस्थान जवळ,पांधन रस्त्यालगत शासकीय जागेत विंधन विहीर खोदने व हातपंप बसविणे. 66000 23-05-2016 2015-2016
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी वार्ड क्र.2 मध्ये तुकडोजी चौक येथे शासकीय जागेत विंधन विहीर खोदने व हातपंप बसविणे. 66000 23-05-2016 2016-2017
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गौळ मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./मौजा-गौळ,ता.देवळी येथे शासकीय जागेत सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 1000000 23-12-2013 2013-2014
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सिंदी तुर्फ हिंद्नगर गणना शहर मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./मौजा-सिंदी मेघे,ता.वर्धा येथील इंगळे ले-आऊट मध्ये शासकीय जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 1000000 23-12-2013 2013-2014
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट कानगाव मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./मौजा-कानगांव,ता.हिंगणघाट येथील जुनी पोटी ते महादेव मंदीरापर्यंत स्त्याचे बांधकाम करणे. 500000 23-12-2013 2013-2014
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेवाग्राम मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिती व्दारा संचालित महात्मा गांधी प्राकृतिक जीवन विद्यापीठ,सेवाग्राम,ता.जि.वर्धा येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे.सेवाग्राम आश्रम. 2450000 02-01-2012 2011-2012
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./मौजा-सावंगी,ता.वर्धा येथे सावंगी-पालोती ते लक्ष्मी होस्टेल कडे जाणा-या रस्त्याचे बांधकाम करणे. 500000 08-04-2013 2012-2013
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) समुद्रपूर ताम्भारी मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./मौजा-तांभारी,ग्रा.पं.चाकूर,ता.समुद्रपूर येथे ॲप्रोच रस्त्याचे डांबरीकरणासह बांधकाम करणे. 998000 14-02-2014 2013-2014
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेवाग्राम मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./महात्मा गांधी प्राकृतिक जीवन विद्यापीठ,सेवाग्राम,ता.जि.वर्धा इमारतीचा वकिास करणे.सेवाग्राम आश्रम. 2500000 13-06-2016 2016-2017
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा कारंजा मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./मौजा-कारंजा (घा.),ता.कारंजा येथे श्री मेंघरे ट्रेडर्स पासून ते श्री साँई श्रध्दा मंगल कार्यालयापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1960000 29-06-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी आर्वी मा.खासदार श्री अविनाश पांडे,रा.स.स./आर्वी न.प.हद्दीतील महाराण वार्ड क्र.17 मध्ये श्री प्रशांत ठाकूर यांचे घरापासून ते श्री अंकुश व-हाडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1000000 19-01-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सालोड (हिरापूर) मा.खासदार श्री विजय दर्डा,रा.स.स./मौजा-सालोड,ता.वर्धा येथे इंदीरा नगर मध्ये श्री मारोती शेंदरे यांचे घरापासून ते पॉवर हाउफसकडे जाणा-या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 1500000 23-12-2013 2013-2014
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री श्री विजय दर्डा,रा.स.स./अंतर्गत सुदामपूरी येथील श्री पंकज भोयर यांचे घरासमोरील खुल्या जागेवर उद्यान विकसीत करणे. 1500000 16-05-2013 2009-2010
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री विजय दर्डा,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी येथे वार्ड क्र.4 मध्ये वॉकींग ट्रॅकचे (पेव्हींग ब्लॉकचे ) बांधकाम करणे. 1000000 18-01-2013 2012-2013
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री विजय दर्डा,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी येथे वार्ड क्र.4 मध्ये सांस्कृतीक भवनाचे बांधकाम करणे. 500000 18-01-2013 2012-2013
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा कारंजा मा.खासदार श्री विजय दर्डा,रा.स.स./मौजा-कारंजा (घा.),ता.कारंजा,जि.वर्धा येथे श्री साँई श्रध्दा मंगल कार्यालय ते पोलीस स्टेश्न कारंजा पर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे. 980000 29-06-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा एकुर्ल्ली मौजा-एकूर्ली,ता.वर्धा येथे सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 1. श्री पांडूरंग रघटाटे यांचे घरापासून ते श्री अंबादास काटकर यांचे घरापर्यंत. 600000 13-02-2014 2013-2014
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा धोत्रा मा.खासदार श्री राजीव शुक्ला,रा.स.स./मौजा-धोत्रा रेल्वे,ता.वर्धा येथे श्री पांडूरंग बरचे यांचे घरापासून ते श्री धोटे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 500000 13-02-2014 2013-2014
सार्वजनिक सुविधा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी सोनेगाव मा.खासदार श्री एम.एस.स्वामिनाथन,रा.स.स./मौजा-सोनेगांव (बाई), येथे शासकीय जागेवर सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 1500000 15-06-2011 2010-2011
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर बोरगाव (मेघे) ते सावंगी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण. 200000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर बोरगाव (मेघे) ते चितोडा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण. 300000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर बोरगाव (मेघे) ते चितोडा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण.ग्रामा 66 150000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा बरबडी बरबडी ते चितोडा रस्ता खडीकरण 300000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट वेळा वेळा ते इंझाळा रस्ता खडीकरण करणे व 1 मोरी, ग्रामा74 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) कारंजा पारडी पारडी(नगाजी) येथील स्मशानभूमी कडे जाणारा रस्ता खडीकरण, ग्रामा 29 475000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट दोन्दुडा दोन्दुडा ते शेकापूर रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 475000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट साती साती ते खानगाव (झणकेश्वर) मंदिरासमोरील रस्त्याचे रुंदीकरण, इजिमा 38 200000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट कानगाव कानगाव ते नांदगाव (अंबोडा) रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे, ग्रामा 14 550000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर सिंधी मेघे ते उमरी रोडचे रुंदीकरण करणे, ग्रामा 79 200000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) कारंजा तरोडा तरोडा ग्रामा 28 वर पुलाचे बांधकाम करणे व त्याचे पोचमार्ग बांधणे 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा पिपरी गणना शहर पिपरी (मेघे) ते उमरी रस्ता नुतनीकरण करणे, ग्रामा 46 525000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू रिधोरा रिधोरा - रायपुर आमगाव रस्ता नूतनीकरण, इजिमा 14 600000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा पिपरी गणना शहर पिपरी (मेघे) ते कारला रस्ता नुतनीकरण करणे, ग्रामा 52 500000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर वायगाव गोंड वायगाव गोंड ते कुर्ला रस्ता जिल्हा सीमेपर्यंत काम करणे, इजिमा 31 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर बोथली बोथली सुकळी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे, ग्रामा 54 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर नंदोरी नंदोरी ते कवठा खडीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रामा 62 350000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर गोविंदपूर गोविंदपूर ते नारायणपूर रस्ता खडीकरण करणे. ग्रामा 91 250000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर गणेशपूर गणेशपूर ते सेलू मजबुतीकरण, ग्रामा 86 350000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर उमरी उमरी ते साखरा रस्ता नुतनीकरण करणे, ग्रामा 88 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट सावली वाघ सावली (वाघ) सेलू नरसाळा काजळसरा मानोरा ते हिंगणघाट लाडकी मार्ग डांबरीकरण करणे, इजिमा 35 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट वालधुर वालधुर ते पिंपळगाव (मा.) रस्ता खडीकरण व दुरुस्ती, इजिमा 102 250000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट धामणगाव धामणगाव ते सातेफळ मार्ग रस्ता खडीकरण करणे, ग्रामा 82 300000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट कोल्ही कोल्ही खेकडी (सेलू) रस्ता खडीकरण करणे, इजिमा 81 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर मेनखात मेनखत ते शेडगाव रस्त्याचे खडीकरण करणे,ग्रामा 90 350000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर मेनखात मेनखत ते शेडगाव रस्त्याचे खडीकरण करणे, ग्रामा 90 350000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर शेडगाव शेडगाव ते शिवणी रस्ता खडीकरण करणे, ग्रामा 82 350000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर माणगाव नवीन मनगाव ते जुना मनगाव रस्ता खडीकरण करणे, ग्रामा 24 250000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट दरोडा दारोडा आर्वी रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 25 300000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट दरोडा दारोडा आर्वी रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 25,लांबी 1/400 300000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट दरोडा दारोडा आर्वी रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 25,लांबी 2/200 300000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट दरोडा दारोडा आर्वी रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 25,लांबी 2/700 125000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) देवळी इंझाला इंझाळा आकोली चोंढी रस्ता खडीकरण, ग्रामा ६ 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आर्वी वाढोणा वाढोणा ते जामखुटा रस्ता नूतनीकरण, ग्रामा 41 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आर्वी खरांगणा खारांगणा ते हरिजन वस्ती रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 49 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा वायगाव वायगाव सिरसगाव (ध) ते वायगाव सोनेगाव (बाई) जोडरस्ता, ग्रामा 65 475000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा वायगाव वायगाव सोनेगाव (बाई) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण, ग्रामा 65 475000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आष्टी जामगाव जामगाव पोचमार्ग रस्ता मजबुतीकरण करणे, ग्रामा 31 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) हिंगणघाट अल्लीपूर अल्लीपूर हरिजन वस्ती रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 57 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) कारंजा महाद्पूर महादापूर चोपन रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 42 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) समुद्रपूर धगडबन धगडबन पोचमार्ग रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 31 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आष्टी आष्टी आष्टी किन्हाळा रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 25 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आष्टी आष्टी आष्टी किन्हाळा रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 25, 3/300 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आष्टी खडका खडका ते बेलोरा रस्त्याचे मुरूमीकरण व खडीकरण करणे, ग्रामा 36 400000 23-09-2015 2015-2016
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सिंदी तुर्फ हिंद्नगर गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा सिंदी (मेघे) ता. वर्धा येथे कांबळे यांचे घरापासून ते मानगुडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. (अ.जा. प्रवर्ग) 200000 21-02-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आर्वी कवाडी कवाडी ते गव्हाणखेडी रस्ता नुतनीकरण करणे, ग्रामा 15 950000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) देवळी सोनेगाव(बाई ) सानेगाव (बा.) ते चिंचाळा रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे,किमी 1/600 ते पुढे , इजिमा 27 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) कारंजा जौरवाडा ख. जऊरवाडा (खुर्द) चिखलागड रस्ता डांबरीकरण (जिल्हा सीमेपर्यंत) ता. कारंजा, ग्रामा 41 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) कारंजा कन्नमवार ग्राम कन्नमवारग्राम ते नंदोरा रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 8 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आर्वी नंद्पूर नांदपूर धानोली ते अहिरवाडा सर्कसपूर रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 7 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) आर्वी विरूळ विरूळ हुसेनपूर रस्ता नूतनीकरण करणे, ग्रामा 28 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) सेलू हिवरा हिवरा कामठी रस्ता खडीकरण, ग्रामा 42 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा रोठा रोठा ते दहेगाव (मि) रस्त्यावर खडीकरण करणे, ग्रामा 70 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) देवळी यसगाव येसगाव ते मलकापूर रस्त्याचे खडीकरण व सिडी वर्क/ आरसीडब्लू , ग्रामा 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) देवळी कोल्हापूर कोल्हापूर - गौळ रस्त्यावरील नाल्यामधील रपटाचे काम, ग्रामा 75 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) देवळी तांबा तांबा ते सावंगी रस्ता नूतनीकरण करणे, इजिमा 32 400000 23-09-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान (30542268) वर्धा भानखेडा भानखेडा आष्टा रस्ता खडीकरण करणे, ग्रामा 68 950000 23-09-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण क्रीडांगणाचा विकास (22043893) कारंजा नारा श्रुष्टि बहुउद्देशीय शिक्षण,पर्यटन व पर्यावरण विकास संस्था नागपूर द्वारा सरस्वती स्कॉलर कॉन्व्हेंट, नारा येथे क्रीडांगणास तारेचे कुंपण घालणे 300000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण क्रीडांगणाचा विकास (22043893) वर्धा वर्धा इंदिरा बहुउद्देशीय महिला विकास संस्था, वर्धा द्वारा गांधीग्राम कनिष्ठ महाविद्यालय, वर्धा येथील क्रीडांगणावर भांडारगृह बांधणे. 300000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण क्रीडांगणाचा विकास (22043893) वर्धा वर्धा न्यू आर्ट कॉमर्स, सायन्स कॉलेज, वर्धा येथे प्रसाधन गृह/ चेंजिंग रूम बांधणे. 300000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण क्रीडांगणाचा विकास (22043893) सेलू येळाकेळी आकार एज्युकेशन सोसायटी, वर्धा द्वारा चान्नावर इंग्लिश विद्यामंदिर, येळाकेळी येथील क्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे 300000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू बोन्डसुला बजरंग ग्रामीण क्रीडा मंडल येथे युवा नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा गिरड स्व. नामदेवराव हनुजी बातुलवार सामाजिक शिक्षण संस्था 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा इंझापूर ह.भ.प.स्व.मोतीरामजी लेंडे महाराज शिक्षण संस्था येथे युवा नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा इंझापूर ह.भ.प.स्व.मोतीरामजी लेंडे महाराज शिक्षण संस्था येथे युवा नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू अंतरगाव आयडिया विमेन्स रूरल डेवेलोपमेंट सोसायटी, अंतरगव येथे युवक युवती स्वयंरोजगार व नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू अंतरगाव आयडिया विमेन्स रूरल डेवेलोपमेंट सोसायटी, अंतरगव येथे युवक युवती स्वयंरोजगार व नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा इंदुश्री शिक्षण संस्था, वर्धा येथे व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा जुपिटर शिक्षण संस्था, वर्धा येथे संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रम 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू पवनार सुश्मजीव प्रदोत्रिकीय ग्रामीण विकास संस्थान, पवनार येथे व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा अनुरागिनी महिला विकास संस्था, वर्धा येथे आरोग्य विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा संकल्प सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, वैशाली नगर येथे व्यक्तिमत्व विकास मार्गदर्शन शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा स्व. चेतनकुमार ग्रामीण सामाजिक विकास संस्था येथे युवा नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू इटाळा प्रबळ युवा ग्राम विकास मंडळ, ईटाला येथे युवक युवती नेतृत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. विक्तुश्री महिला विकास संस्था, हिंगणघाट येथे युवा नेतृत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर लवकुश बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था बोरगाव मेघे येथे स्वयंरोजगार मार्गदर्शन शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) हिंगणघाट आर्वी वन्दनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था आर्वी (छोटी) येथे युवक नेतृत्व / व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा आर्फिन बहुउद्देशीय संस्था गजानन नगर वार्ड नं. २ येथे स्वयंरोजगार मार्गदर्शन शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा पिपरी गणना शहर नायाब फ़ातेमा बहुउद्देशीय संस्था पिपरी मेघे येथे स्वयंरोजगार मार्गदर्शन शिबिर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा पिपरी गणना शहर वैष्णवी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय मंडळ, पिपरी मेघे येथे युवक नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा युवा एकता क्रीडा मंडळ, सिव्हील लाइन, वर्धा येथे व्यक्तिमत्व विकास व युवा नेतृत्व विकास शिबीर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा श्री. स्वामी समर्थ फाउंडेशन, वर्धा येथे युवा नेतृत्व विकास शिबीर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा इंझापूर योगेश बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, इंझापूर येथे व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू कोपरा संकल्प बहुउद्देशीय विकास संस्था, कोपरा येथे स्वयंरोजगार प्रशिक्षण शिबीर 25000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) देवळी कविठगाव स्वप्नसाकार बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, सोनखास द्वारा मौजा कविटगाव येथे व्यायामशाळा बांधकाम 350000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) आर्वी विरूळ वैदार्या बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, विरूल(आ.) येथे व्यायामशाळा बांधकाम 350000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) समुद्रपूर मांडगाव श्री. अवधूत बहुउद्देशीय सेवा संस्था, वर्धा द्वारा श्री. मोतीराम शिंदे हेंल्थ क्लब, मांडगाव येथे व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी 400000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा वायगाव ग्रामपंचायत कार्यालय वायगाव येथे व्यायामशाळा साहित्य खरेदी 400000 04-11-2015 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण क्रीडांगणाचा विकास (22043893) देवळी देवळी न.प. तालुका क्रीडा संकुल समिती, देवळी येथील क्रीडांगण समपातळीत करणे 399000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण क्रीडांगणाचा विकास (22043893) हिंगणघाट वडनेर महात्मा गांधी शिक्षण संस्था, वडनेर द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय, कुटकी येथील क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपण करणे 201000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण क्रीडांगणाचा विकास (22043893) वर्धा वर्धा जिल्हा क्रीडा संकुल समिती, वर्धा येथे जिल्हा क्रीडा संकुलास भिंतीचे कुंपण करणे 200000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा नितीश मागासवर्गीय ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था वर्धा येथे युवा नेतृत्व व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा स्वप्न महिला बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था वर्धा येथे युवा नेतृत्व व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा आन्जी आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था आंजी मोठी येथे युवक युवती व व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा पिपरी गणना शहर माधव ग्रामीण विकास संस्था, पिपरी मेघे येथे व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा जय राणी लक्ष्मीबाई महिला विकास संस्था वर्धा येथे स्वयंरोजगार प्रशिक्षण शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा एकता ग्रामीण लघुउद्योग प्रशिक्षण संस्था सेलू काटे येथे व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा गोजी कमल बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था गोजी येथे युवा नेतृत्व व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा मृगनयनी शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था वर्धा येथे युवक नेतृत्व व स्वयंरोजगार शिबीर 25000 01-07-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा वर्धा जिल्हा बॉडी बिल्डर अन्ड वेटलिफ्टर असोसिएशन वर्धा येथे स्वयंरोजगार प्रशिक्षण शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) देवळी देवळी न.प. श्रद्धा ग्रामीण व शहरी युवक बहुउद्देशीय संस्था देवळी येथे रासायनिक उत्पादन प्रशिक्षण 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू घोराड स्व.लक्ष्मणराव गोमासे शिक्षण संस्था, घोराड येथे युवक युवती करिता स्वयंरोजगार मार्गदर्शन व व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू सुकलीबाई नवयुवक क्रीडा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था सुकलीबाई येथे स्वयंरोजगार शिबिर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) सेलू सुकलीबाई नवयुवक क्रीडा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था सुकलीबाई येथे स्वयंरोजगार शिबिर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा क्रोनिकल्स रुलर अर्बन वेलफेअर सोसायटी वर्धा येथे युवक नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) कारंजा मासोद अवतार मेहेरबाबा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था , मासोद येथे व्यक्तिगत विकास शिबिर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) कारंजा मासोद अवतार मेहेरबाबा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था , मासोद येथे व्यक्तिगत विकास शिबिर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) समुद्रपूर धुमनखेडा जय माँ भवानी ग्रामीण विकास संस्था धुमनखेडा येथे युवक नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबिर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. फनिष सामाजिक विकास संस्था हिंगणघाट येथे युवक नेतृत्व विकास शिबिर 25000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा कार्यालय ग्रामपंचायत महाकाल येथे नविन व्यायामशाला बांधकाम करने 200000 09-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण रस्ते विकासाची इतर कामे वर्धा सिंदी तुर्फ हिंद्नगर गणना शहर वि.प.स.श्री.भांगडिया -मौजा सिंदी (रेल्वे) नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.2 मध्ये श्री. रामकृष्ण पडोळे यांचे घरापासून ते श्री. लोंढेकर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 300000 28-06-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा वर्धा जय महाकाली शिक्षण संस्था द्वारा राणीबाई अग्निहोत्री शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय , वर्धा येथे व्यायाम साहित्य खरेदी करणे 200000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) आष्टी तळेगाव स्व.श्री. राजसिंग डुंगरपूर मेमोरिअल फाउंडेशन तळेगाव (शा.पं.) येथे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 200000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा वर्धा प्रभाताई बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था वर्धा येथे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 200000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा वर्धा मराठी वैभव शिक्षण व सामाजिक संस्था, वर्धा द्वारा मासोद ता. कारंजा (घा) येथे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 200000 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा सेवाग्राम ग्रामपंचायत कार्यालय सेवाग्राम येथे व्यायामशाळा बांधकाम 700000 16-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा सालोड (हिरापूर) ग्रामपंचायत कार्यालय सालोड हिरापूर येथे व्यायामशाळा बांधकाम 700000 16-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) वर्धा सेवाग्राम स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया सेवाग्राम (लाभार्थी-54) 102259 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) वर्धा वर्धा अलाहाबाद बँक वर्धा -(लाभार्थी 62) 135209 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) वर्धा वायगाव स्टेट बँक ऑफ इंडिया, वायगाव - (लाभार्थी - 325) 506165 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) वर्धा वर्धा आय.डी.बी.आय.वर्धा सन 13-14 (लाभार्थी - 129) 68400 09-03-2016 2013-2014
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) वर्धा वर्धा आय.डी.बी.आय.वर्धा सन 12-13 (लाभार्थी - 132) 89172 09-03-2016 2012-2013
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. युको बँक,हिंगणघाट -(लाभार्थी- 18) 24712 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. बँक ऑफ इंडिया, हिंगणघाट - (लाभार्थी - 1) 1053 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) आर्वी रोहना बँक ऑफ इंडिया, रोहणा - (लाभार्थी - 343) 603028 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) आर्वी आर्वी बँक ऑफ इंडिया, आर्वी - (लाभार्थी - 1) 1442 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) सेलू येळाकेळी अलाहाबाद बँक येळाकेळी -(लाभार्थी 68) 104142 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) सेलू सेलू बँक ऑफ इंडिया, सेलू - (लाभार्थी - 879) 1581711 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी देवळी न.प. बँक ऑफ इंडिया, देवळी - (लाभार्थी - 306) 662984 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी पुलगाव न.प. बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुलगाव (लाभार्थी - 46) 79974 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी देवळी न.प. स्टेट बँक ऑफ इंडिया देवळी (लाभार्थी - 305) 538066 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी देवळी न.प. बँक ऑफ बडोदा, देवळी (लाभार्थी -252) 482392 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी पुलगाव बँक ऑफ इंडिया, पुलगाव - (लाभार्थी - 140) 257755 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी अंदोरी पंजाब नॅशनल बँक,अंदोरी (लाभार्थी-424) 740278 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी विजयगोपाल अलाहाबाद बँक,विजयगोपाल (लाभार्थी -265) 315504 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी नाचणगाव बँक ऑफ इंडिया, नाचणगाव - (लाभार्थी - 174) 304700 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी देवळी न.प. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, देवळी (लाभार्थी-239) 357276 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी पुलगाव स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुलगाव (लाभार्थी - 179) 355723 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) देवळी गिरोली स्टेट बँक ऑफ इंडिया, गिरोली (लाभार्थी - 242) 366645 09-03-2016 2015-2016
कृषी व संलग्न सेवा एकात्मिक तेलबिया उत्पादन कार्यक्रम (24017275) आष्टी वडाळा रोहित कटारिया 500000 04-07-2016 2008-2009
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा कारंजा स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कारंजा (लाभार्थी -558) 963507 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा काजळी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, काजळी (लाभार्थी -137) 232887 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा कन्नमवार ग्राम बँक ऑफ महाराष्ट्र,कन्नमवार ग्राम, (लाभार्थी - 233) 418261 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा कन्नमवार ग्राम बँक ऑफ महाराष्ट्र,कन्नमवार ग्राम, (लाभार्थी - 198) 264992 05-07-2014 2014-2015
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा ठाणेगाव बँक ऑफ इंडिया ठाणेगाव , (लाभार्थी - 213) 232860 05-07-2014 2014-2015
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा कारंजा बँक ऑफ महाराष्ट्र, कारंजा (लाभार्थी - 40) 65211 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा कारंजा बँक ऑफ महाराष्ट्र, कारंजा (लाभार्थी - 2) 2182 05-07-2014 2014-2015
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा कारंजा विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, कारंजा (लाभार्थी - 80) 149432 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) कारंजा कारंजा बँक ऑफ इंडिया ,कारंजा (लाभार्थी- 64) 160391 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर कांढळी बँक ऑफ़ इंडिया, कांढळी(लाभार्थी - 281) 512784 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर जांब बँक ऑफ इंडिया, जाम (लाभार्थी - 433) 953978 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर निम्भा स्टेट बँक ऑफ इंडिया, निंभा (लाभार्थी - 111) 220603 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर निम्भा स्टेट बँक ऑफ इंडिया, निभा(लाभार्थी - 87) 147797 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर गिरड स्टेट बँक ऑफ इंडिया , गिरड (लाभार्थी - 233) 410480 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर नंदोरी बँक ऑफ महाराष्ट्र, नांदोरी (लाभार्थी - 731) 1526142 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर कोरा बँक ऑफ महाराष्ट्र, कोरा (लाभार्थी - 593) 1320328 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर मांडगाव बँक ऑफ इंडिया,मांडगाव (लाभार्थी - 494) 986563 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर समुद्रपूर स्टेट बँक ऑफ इंडिया, समुद्रपूर (लाभार्थी -411) 753814 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. बँक ऑफ महाराष्ट्र, हिंगणघाट (लाभार्थी - 383) 750614 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) समुद्रपूर कांढळी बँक ऑफ इंडिया , हिंगणघाट (लाभार्थी - 292) 362431 05-07-2014 2014-2015
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, हिंगणघाट (लाभार्थी -441) 867851 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) आष्टी अंतोरा बँक ऑफ इंडिया,अंतोरा (लाभार्थी - 151) 238608 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) आष्टी तळेगाव बँक ऑफ महाराष्ट्र, तळेगाव (लाभार्थी - 249) 532362 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) आर्वी आर्वी बँक ऑफ इंडिया,आर्वी (लाभार्थी - 253) 520617 09-03-2016 2015-2016
सहकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (2425-2052) आर्वी वाढोणा स्टेट बँक ऑफ इंडिया, वाढोणा (लाभार्थी -165) 498029 09-03-2016 2015-2016
क्रीडा व युवक कल्याण ओटीएसपी - व्यायाम शाळांचा विकास (1139-31) कारंजा अंभोरा व्यायामशाळांचा विकास करणे 700000 09-03-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - शासकीय वसतिगृह बांधकाम (4225 0238-53) आष्टी आष्टी आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहाचे बांधकाम 25150000 16-03-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी- आदिवासीना जमीन खरेदीसाठी अर्थ साहाय्य (2225 3565-31) वर्धा लोनसावली आदिवासींना जमीन खरेदीसाठी अर्थ सहाय्य (लाभार्थी - 3) 100000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी चिंचोली झेड पी स्कूल लाभार्थी -13 16500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी बेढोणा झेड पी स्कूल - लाभार्थी -12 15000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी बेल्हारा जि.प. लाभार्थी - 28 32000 22-07-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी हराशी जि.प. लाभार्थी - 2 2000 22-07-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी हराशी जि.प. लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी हिवरा जि.प. लाभार्थी - 10 13000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी खुबगाव जि.प. लाभार्थी - 10 12000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी काचनुर जि.प. लाभार्थी - 50 65500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी आर्वी कन्नमवारग्राम स्कूल लाभार्थी - 24 43500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी चिंचोली जि.प. स्कूल लाभार्थी - 18 24000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी आष्टी के. गोपाळराव वाघ स्कूल लाभार्थी -36 36000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी आष्टी एम .गांधी स्कूल लाभार्थी -11 11000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी आष्टी लोकमान्य विद्यालय लाभार्थी - 55 101500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी आष्टी हुतात्मा राष्ट्रीय स्कूल लाभार्थी - 7 7000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी थार जि.प. उच्च स्कूल लाभार्थी - 45 62500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी पोरगव्हान जि.प.उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 05 7500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी आबादकीन्ही जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 12 12000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी पुलगाव एम.सी.बी. आंबेडकर प्राथ.स्कूल लाभार्थी -1 1000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी पुलगाव आर.के.एच.स्कूल लाभार्थी -54 92500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी अलोडा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 3 3000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी बोरगाव जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 5 5000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी गंगापूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 3 3000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी अंदोरी यशवंत स्कूल लाभार्थी -20 36500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी आन्जी जि.प. उच्च स्कूल लाभार्थी - 36 42500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी गणेशपूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 5 5000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी मोमिनपुर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी सायदापूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 5 5000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी विजयगोपाल यशवंत विद्यालय लाभार्थी -78 156000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी विजयगोपाल यशवंत विद्यालय लाभार्थी -43 64500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी टाकळी चानाजी जि.प. उच्च प्राथ. स्कूल लाभार्थी - 22 28000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी देवळी न.प. भारतरत्न राजीव गांधी उच्च प्राथ. स्कूल लाभार्थी -15 22500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी खातखेडा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 13 13000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी गंगापूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 3 3000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी कोलोणा घो जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. जि.प.उच्च. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट शहलांगडी जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 16 16000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. न.प. श्रध्दानंद प्रा.स्कूल लाभार्थी -5 5000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. न.प.नूतन (मराठी ) प्रा.स्कूल लाभार्थी -3 3000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. न.प.लोकमान्य टिळक प्रा.स्कूल लाभार्थी -13 13000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. न.प. लालालाजपतराय प्रा.स्कूल लाभार्थी -1 1000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. महात्मा फुले उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी -23 26500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. डॉ.बी.आर.आंबेडकर प्राथ.स्कूल लाभार्थी -41 41000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. डॉ.बी.आर.आंबेडकर प्राथ.स्कूल लाभार्थी -41 41000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. संजय गांधी मराठी प्राथ.स्कूल लाभार्थी -63 77500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. श्रीमती. सिरेकुंवरदेवी मोहता विद्यालय लाभार्थी -103 180000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट अल्लीपूर इंदिरा गांधी विद्यालय लाभार्थी -48 80000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट सेलू आदर्श माध्यमिक विद्यालय लाभार्थी -14 24000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट कांचनगाव उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी -9 11000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट चिचघाट जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 4 4000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट शहलांगडी जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 11 11000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा पारडी जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 11 11000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा परसोडी प्राथ.स्कूल लाभार्थी -5 5000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा किन्हाळा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 3 3000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा नागझरी जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 5 5000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा अंभोरा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 21 24000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा आजनडोह जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 32 32000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा उमर विहिरी जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 10 10500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा उमरी जि.प. केंद्र उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 1 1500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा एकार्जुन जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 5 5500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा कन्नमवार ग्राम कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार विद्यालय लाभार्थी -82 150500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा काजळी माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाभार्थी -23 41000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी -आश्रमशाळा समूह (परिरक्षण )(2225 2003-1-2-6-11-13-14-19-21-31-50) आष्टी पांढुर्णा आश्रमशाळा समूह (परिरक्षण ) 2504000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा सिंधी विहिरी जि.प.उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 78 96500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी -आश्रमशाळा समूह (परिरक्षण )(2225 2003-1-2-6-11-13-14-19-21-31-50) सेलू नवरगाव आश्रमशाळा समूह (परिरक्षण ) 2724000 25-07-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर सुकळी जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 3 4000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी -आश्रमशाळा समूह (परिरक्षण )(2225 2003-1-2-6-11-13-14-19-21-31-50) कारंजा सिंधी विहिरी आश्रमशाळा समूह (परिरक्षण ) 2779000 25-07-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी -अनु. जमातीच्या मुले/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह उघडणे व त्यांची व्यवस्था राखणे (2225 1956-1-2-6-11-13-14-19-21-50) सेलू सेलू शासकीय वसतिगृह उघडणे 7182000 25-07-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी -अनु. जमातीच्या मुले/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह उघडणे व त्यांची व्यवस्था राखणे (2225 1956-1-2-6-11-13-14-19-21-50) आर्वी आर्वी शासकीय वसतिगृह उघडणे 7442000 25-07-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी -अनु. जमातीच्या मुले/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह उघडणे व त्यांची व्यवस्था राखणे (2225 1956-1-2-6-11-13-14-19-21-50) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासकीय वसतिगृह उघडणे 6724000 25-07-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी -अनु. जमातीच्या मुले/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह उघडणे व त्यांची व्यवस्था राखणे (2225 1956-1-2-6-11-13-14-19-21-50) देवळी हिरापूर तळणी शासकीय वसतिगृह उघडणे 2756000 25-07-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर वायगाव गोंड जि.प. प्राथ.केंद्र स्कूल लाभार्थी - 35 44500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर वायगाव गोंड विकास विद्यालय लाभार्थी -11 22000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर भोसा जि.प.उच्च प्राथ केंद्र .स्कूल लाभार्थी - 6 8500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर मारडा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर नंदपूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर रज्जाकपूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर निम्भा जि.प उच्च . प्राथ केंद्रीय .स्कूल लाभार्थी - 22 29000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर परसोडा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 19 21000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर सिरपूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 9 10000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर बेळघाट जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 7 7500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर चिखली जि.प. उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 5 7000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर धानोली प्राथ.स्कूल लाभार्थी -5 5000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर कांढळी जि.प. प्राथ.केंद्रीय स्कूल लाभार्थी - 4 4000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर बावापूर जि.प.उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर कोरी जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 1 1000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू चानकी कोरडे जि.प.उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 15 20500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू देऊळगाव जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 13 18500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू दिन्दोडा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 9 9000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू कोपरा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 3 3000 25-05-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू खडका जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 9 9500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू पिंपळगाव जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू टाकळी (किटे) जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 9 9000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू तुळजापूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू वाघाळा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 32 41500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू चारमंडळ जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 5 6000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू वडगाव (कला) जि.प.उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 28 34000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू सेलडोह जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 28 28000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू येळाकेळी जि.प. प्राथ. कन्या .स्कूल लाभार्थी - 4 4000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू मोर्चापूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू सेलू यशवंत विद्यालय लाभार्थी -101 186000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) सेलू सिंदी केसरीमल नगर विद्यालय लाभार्थी -23 43000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा येसंबा महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल लाभार्थी -7 12500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी आर्वी एल. टी.नारायण वाघ स्कूल लाभार्थी -8 16000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी आष्टी इंदिरा गांधी प्राथ.स्कूल लाभार्थी -6 6000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आष्टी आष्टी अंजनाबाई झोडे विद्यालय लाभार्थी - 52 87500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. बालमंदिर उच्च प्राथ. स्कूल लाभार्थी -2 2500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. चुन्नीलाल कटारिया प्राथ. स्कूल लाभार्थी -48 48000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा कारंजा सोमनाथ विद्या मंदिर स्कूल लाभार्थी -4 8000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा कारंजा सोमनाथ विद्या मंदिर स्कूल लाभार्थी -4 8000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा कारंजा रामदास आठवले विद्यालय लाभार्थी -44 88000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा न.प. जि.प. लोवेरा प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 31 32500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा जि.प. प्राथ बॉईज .स्कूल लाभार्थी - 5 5000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा जि.प. प्राथ.बॉईज स्कूल लाभार्थी - 10 10000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा एलटी.डी. वाघ कन्या विद्यालय लाभार्थी -55 102000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 16 16000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 49 66500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी पांजरा बोथली जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 6 6000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) आर्वी साईखेडा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 2 2000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा नालंदा विद्यालय लाभार्थी - 31 53500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा जि.प. प्राथ.कन्या स्कूल लाभार्थी - 11 11000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) वर्धा वर्धा आर.एस. तुकडोजी विद्यालय लाभार्थी - 23 39500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी वबगाव नवजीवन माध्यमिक विद्यालय लाभार्थी -8 16000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) देवळी वाटखेडा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 8 8000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा पारधी तांडा जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 15 15000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) कारंजा हेटी के जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 9 9000 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर उमरी कुर्ला जि.प.उच्च प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 6 7500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर जंगलपूर जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 13 14500 25-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (D037-34) समुद्रपूर फकीरवाडी जि.प. प्राथ.स्कूल लाभार्थी - 1 1500 25-05-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) वर्धा सेवाग्राम स्टेट बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी -3 6012 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) वर्धा वर्धा अलाहाबाद बँक लाभार्थी - 3 3325 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) वर्धा वर्धा आय.डी.बी.आय .लाभार्थी - 21 8701 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू झडशी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 14 21143 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू सेलू बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 39 59387 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू सिंदी स्टेट बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 3 4395 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू सिंदी बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 1 1027 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू सिंदी अलाहाबाद बँक लाभार्थी - 59 94058 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू हमदापूर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 9 8686 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू हिंगणी बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 23 37634 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू येळाकेळी अलाहाबाद बँक लाभार्थी - 5 6514 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) सेलू केळझर बँक ऑफ महाराष्ट्र लाभार्थी - 2 4363 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) देवळी विजयगोपाल अलाहाबाद बँक लाभार्थी - 23 24823 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) देवळी देवळी न.प. बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 16 24462 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) देवळी भिडी बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 11 19432 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) देवळी पुलगाव बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 20 28527 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) देवळी गिरोली स्टेट बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी -8 10374 21-07-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा बरबडी ता. वर्धा येथे बरबडी ते नांदोरा नागापूर ग्राम रस्त्याचे बांधकाम करणे 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा गोजी ता वर्धा गोजी गावातून जाणाऱ्या प्र.जि.मा. 21 रस्त्याचे बांधकाम करणे (नालीसह)(लांबी 300 मी.) 3000000 09-12-2014 2014-2015
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) हिंगणघाट वडनेर बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी -11 19980 21-07-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी गणना शहर ता. वर्धा पिपरी मेघे ते उमरी (मेघे) खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. बँक ऑफ महाराष्ट्र लाभार्थी - 42 71116 21-07-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पालोती ता. वर्धा पालोती ते सालोड रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे . 1000000 09-12-2014 2014-2015
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. पंजाब नैशनल बँक लाभार्थी - 6 8665 21-07-2015 2015-2016
सहकार ओटीएसपी - पीक प्रोत्साहन योजना (2425 1143-33) आर्वी वाढोणा स्टेट बँक ऑफ इंडिया लाभार्थी - 13 18566 21-07-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी ता. वर्धा कारला चौक ते टी-पॉइंट ते वैष्णवी कॉम्प्लेक्सपर्यंत नाली बांधकाम करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वर्धा ता. वर्धा आरती टाकिज चौक ते महात्मा गांधी पुतळ्यापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड गणना शहर ता. वर्धा वरुड ते वरुड (रेल्वे स्थानक ) धन्वंतरी पर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड गणना शहर ता. वर्धा वरुड ते म्हसाळा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. जि. वर्धा 3 कि.मी. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा महाकाळ ता. वर्धा महाकाळ येळाकेळी कि.मी. 2/00 ते 5/200 ची सुधारणाकरण. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू दहेगाव ता. सेलू दहेगाव हमदापूर देरडा प्रजिमा-14 कि.मी. 54/00 ते 57/0 मध्ये दबलेल्या भागाची सुधारणा करणे. 1500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू सिंदी ता. सेलू सिंदी कवठा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे लांबी 1 कि.मी. ता. सेलू जि. वर्धा 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू हमदापूर ता. सेलू हमदापूर आलगांव रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. इ.जि.मा.99 कि.मी.400 ते 6/00 4000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू पहेलवानपूर ता. सेलू पहेलानुपूर ते चिचोली जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे. लांबी 1 कि.मी. ग्रा.मा. 25 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू तळोदी ता. सेलू सेलू रोड (रेल्वे स्टेशन) ते तळोदी 300 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू जयपूर ता. सेलू जयपुरकडून ते सेलू 2.00 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू चारमंडळ ता. सेलू चारमंडळ बायपास रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 1000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू सुकलीबाई ता. सेलू सुकळी (बाई) हनुमान मंदिर ते आर्वी रोड पर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 1000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू धामनगाव ता. सेलू आमगांव रोड (नदीपासून) ते धामणगाव हिंगणी रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 1000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू धानोली ता. सेलू हिंगणी रोड ते धानोली रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 1000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू नानबर्डी ता. सेलू नानबर्डी अप्रोच रोड ते नानबर्डी ग्रा.मा.-90 रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 1000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू सेलू ता. सेलू सेलू ते वेलगांव (ग्रा.मा.-64) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 1000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू सालई (पेवठ) ता. सेलू बोरी ते सालई (पेवठ) रस्ता (ग्रा.मा.-40) खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू धानोली (मेघे) ता. सेलू धानोली (मेघे) ते कोटंबा रस्ता (ग्रामा-108) खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू वडगाव (कला) ता. सेलू वडगांव कला ते रेहकी रस्ता (ग्रामा-74) खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 1000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू झडशी ता.सेलू सेलू झडशी रोडवरील बसस्थानक ते संताजी सभागृह पर्यंत रस्ते डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू पवनार ता. सेलू सुरगांव ते पवनार रस्त्यांचे (ग्रामा-7) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 1000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू वडगाव ता. सेलू वडगांव ते अंतरगांव रस्त्याच्या उर्वरित लांबीचे खडीकरण व रस्ते बांधकाम करणे. रेहकी रस्ता (ग्रामा-74)खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू आमगाव ता. सेलू आमगांव - नवरगांव गरमसुर रस्त्याची सुधारणा करणे. 6 कि.मी. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड ता. वर्धा ग्रा.प. वरुड खासदार मार्ग वरून नागमंदीर कडे जाणारा रस्ता बांधकाम करणे. 500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट येरणगाव (शिरूळ) ता. हिंगणघाट येरणवाडी (शिरूळ) ग्रामा येथे स्लॅब ड्रेनचे बांधकाम करणे. 1500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट गौळ (आजनगाव) ता. हिंगणघाट येरणवाडी (शिरूळ) ते गौळ (आजनगांव) ग्रामा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट कान्होली ता. हिंगणघाट कान्होली ते मनसावळी रस्ता (ग्रामा-31)लांबी 3.50 कि.मी. 6000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट कान्होली ता. हिंगणघाट कान्होली टाकळी माणकापूर रस्ता प्रजिमा-63 कि.मी.. 8/0 ते 9/0 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 3000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट कानगाव ता. हिंगणघाट कानगांव ते मोझरी 6 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 6000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट रोहनखेडा ता. हिंगणघाट रोहणखेडा ते कानगांव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (उर्वरित लांबीचे) 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट वरुड ता. हिंगणघाट वरुड ते साथी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (उर्वरित लांबीचे) 500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट मंसावली ता. हिंगणघाट मनसावळी ते कानोली पुलाचे बांधकाम करणे. 1500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट रोहनखेडा ता. हिंगणघाट रोहणखेडा ते गाडेगांव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट वायगांव ता. हिंगणघाट वायगांव हिंगणघाट रस्त्यास जोडणाऱ्या दाभा पोचमार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट बोपापूर ता. हिंगणघाट बोपापूर पोचमार्गाचे उर्वरित लांबीचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 1500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट सास्ती हडस्ती ता. हिंगणघाट सास्ती हडस्ती रस्त्याचे उर्वरित लांबीचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 1500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट पिंपळगाव ता. हिंगणघाट पिंपळगांव वालदूर रस्ता इजिमा-42 कि.मी. 1/0 ते 2/0 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 1500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट नरसाळा ता. हिंगणघाट नरसाळा सेलू रस्ता इजिमा-35 कि.मी. 0/0 ते 2/0 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर ता. समुद्रपूर भवानपुर पोचमार्गाचे (इजिमा)उर्वरित लांबीचे कि.मी. 2/0 ते 3//0 मधे मजबुतीकरण व डांबरीकरण लांबी 1 कि.मी. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी एकंबा ता. देवळी एकांबा ते लोणी रस्त्याचे मजबुतीकरण व रस्त्याचे बांधकाम करणे. 4000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी भिडी ता. देवळी भिडी ते तळणी रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे. 48000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पवनूर ता. वर्धा पौनुर ते तालुका रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 3800000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा तिगाव ता. वर्धा तिगांव ते निमगांव रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे. 5800000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा रसुलाबाद ता. वर्धा कुरझडी ते रसुलाबाद रस्त्याचे मुरमीकरण करणे. 3000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी खर्डा मौजा खर्डा ता. देवळी येथे पोच रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी आपटी मौजा आपटी ता. देवळी येथे पोच रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (व्ही.आर.-7) कि.मी. 0/00 ते 1/200 (लांबी 815 मी.) 2500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी गिरोली ता. देवळी येथे गिरोली ते नांदगाव रस्त्याचे मुरमीकरण करणे (लांबी 2200 मी.) 4500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी शिरपूर मौजा देवळी येथे शिरपूर ते पुलगांव रोड महामार्ग क्र. 295 लक्ष्मीनारायणपुर गावाजवळ पुलाचे बांधकाम करणे. 2465000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी नाचणगाव मौजा देवळी येथे महामार्ग क्र. 322 नाचणगांव जवळ पुलाचे बांधकाम करणे. 2500000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी वबगाव मौजा देवळी येथे गणेशपूर वाबगांव रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे. 8000000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा डोर्ली ता. वर्धा येथे धामणगांव ते डोर्ली रस्त्याचे मुरमीकरण करणे. 1940000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी दिघी ता. देवळी येथे दिघी ते सेलसुरा रस्त्याचे मजबुतीकरण व खडीकरण व डांबरीकरण करणे. (लांबी 1500 कि.मी.) 3600000 09-12-2014 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू खडकी सेलू तालुक्यातील नागपूर वर्धा रोड (प्ररामा-3) ते खडकी आमगांव रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. लांबी 0/0 ते 0/350 1000000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू आमगाव सेलू तालुक्यातील नागपूर वर्धा रोड (प्ररामा-3) ते खडकी आमगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे.. लांबी 0/0 ते 0/900 2500000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा सिंदी (मेघे) वर्धा तालुक्यातील सिंदी (मेघे) येथील श्री. नितीन देशमुख यांच्या घरापासून ते उमरी मेघे (ग्रामा-79) रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2500000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी वर्धा तालुक्यातील पिपरी ते कारला साटोडा ग्रामा-56 विद्याविहार कॉलनी ते रामदेवबाबा कॉलनी रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. लांबी 400 मी. जि. वर्धा. 1000000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पालोती वर्धा तालुक्यातील पालोती ते सावंगी रस्त्यावरील पालोती येथे मोरीचे (सिडी वर्क)चे बांधकाम करणे. 900000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा गणेशपूर वर्धा जिल्हयातील गणेशपूर ते पांढरकवडा ते पारधी बेडा 300 मीटर रस्त्याचे खडीकरण करणे. 1260000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू वडगाव(जंगली) वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील वडगांव (जंगली) गावामध्ये स्लॅप ड्रेनचे बांधकाम करणे. जुना केळझर वडगांव हिंगणी रस्ता. (प्रजिमा-14) 2500000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा सिंदी (मेघे) वर्धा तालुक्यातील सिंदी (मेघे) येथील म्हाडा कॉलनी संकुल ते मारोती बाबा समाधी पर्यंत (ग्रामा-79) रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे. लांबी 300 मीटर 1600000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर हमदापूर हमदापूर आष्टा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रामा-27 लांबी १/५०० कि.मी. तालुका समुद्रपूर 5000000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट बोरखेडी बोरगांव ते बोरखेडी रस्त्यास जोडणाऱ्या विठ्ठलमुर्ती पोचमार्गाचे बांधकाम करणे.( ग्रामा-54) 3500000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट बोरखेडी बोरखेडी ते गणेशपूर ग्रामा-54 ते श्री. नारायण भेंडे यांचे शेताजवळ रस्ता बांधकाम करणे. लांबी 400 मीटर. ता. हिंगणघाट 1200000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट पोहणा पोहणं येथे (रामा-7) नॅशनल हायवे ते रुद्रेश्वर मंदिरापर्यंत ते बसस्टँड पर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. लांबी 500 मीटर (ग्रामा-42) 1200000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट हिवरा हिवरा बेघर वस्तीस जोडणाऱ्या पोचमार्गाचे खडीकरण करणे. ता. हिंगणघाट ग्रामा-39 500000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर सेवाग्राम समुद्रपूर गिरड रस्त्यास जोडणारा भवानपुर पोच्मार्गाच्या उर्वरित लांबीचे खडीकरण करणे. ग्रामा-9. ता. 800000 20-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर बेळघाट नादोरी ते बेलघाट ग्रामा-44 येथे श्री. यादवजी राऊत ते श्री किसनाजी वैद्य यांचे घरापर्यंत 100 मीटर सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. समुद्रपूर 400000 20-03-2015 2014-2015
बांधकाम सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अशा जागाभोवती संरक्षक भिंत बांधणे. (40592002) वर्धा वर्धा वर्धा येथील जिल्हाधिकारी निवासस्थानाच्या आवर भिंतीची सुधारणा करणे. 1500000 14-12-2015 2015-2016
नियोजन नाविन्यपूर्ण योजना (मूल्यमापन, संनियंत्रण व आधारसामुग्री) (3451-2183) वर्धा वर्धा वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभ्यागत कक्षाची सुधारणा करणे. 300000 11-02-2016 2015-2016
नियोजन नाविन्यपूर्ण योजना (मूल्यमापन, संनियंत्रण व आधारसामुग्री) (3451-2183) वर्धा वर्धा वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सार्वजनिक दृष्ट्या आवश्यक सोयी सुविधा पुरविणे. 299000 11-02-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आदिवासी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) वर्धा वर्धा न.प. आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) वर्धा वर्धा आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) आष्टी आष्टी आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी सी टी व्ही कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) आर्वी आर्वी आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही .कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) सेलू सेलू आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही .कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) कारंजा कारंजा आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही .कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) वर्धा वर्धा न.प. आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) वर्धा वर्धा आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही .कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) आर्वी आर्वी आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) कारंजा कारंजा आदिवासी वसतिगृहामध्ये सी.सी.टी.व्ही .कॅमेरे लावणे 39990 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आदिवासी मुलींचे वसतिगृहामध्ये सॅनेटरी नॅपकिन नष्ट करणारे यंत्र स्थापित करणे 30600 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) वर्धा वर्धा न.प. आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहामध्ये सॅनेटरी नॅपकिन नष्ट करणारे यंत्र स्थापित करणे 30600 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) वर्धा वर्धा आदिवासी मुलींचे वसतिगृहामध्ये सॅनेटरी नॅपकिन नष्ट करणारे यंत्र स्थापित करणे 30600 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) आर्वी आर्वी आदिवासी मुलींचे वसतिगृहामध्ये सॅनेटरी नॅपकिन नष्ट करणारे यंत्र स्थापित करणे 30600 08-03-2016 2015-2016
नाविन्यपूर्ण ओटीएसपी - आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना (2225 D663-27) कारंजा कारंजा आदिवासी मुलींचे वसतिगृहामध्ये सॅनेटरी नॅपकिन नष्ट करणारे यंत्र स्थापित करणे 30600 08-03-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी बोरी सिमेंट रस्ता 598000 25-06-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी कृष्णपूर सिमेंट रस्ता 598000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी बोदड सिमेंट रस्ता 598000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी बोदड स्मशान भूमी 598000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी गौरखेडा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी पारगोठाण सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी गव्हानखेडी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी सलदरा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी वाई सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी मंडला सिमेंट नाली 400000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आर्वी बोथली सिमेंट रस्ता 598000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आष्टी काकडदरा सिमेंट रस्ता 500000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आष्टी तारासावंगा सिमेंट रस्ता व नाली 598000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आष्टी सिरकुटनी सिमेंट रस्ता 598000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आष्टी थार सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आष्टी चामाला सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आष्टी मामदापूर सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) आष्टी ठेकाकोल्हा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर गोविंदपूर सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर धुमनखेडा सिमेंट नाली 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर कांढळी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर गणेशपूर सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर शिवनी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर लाहोरी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर धामणगाव सिमेंट नाली 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर पेठ सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर गिरड सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) समुद्रपूर दहेगाव सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट सेकापूर सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट वेळा सिमेंट रस्ता व नाली 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट सिरसगाव सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट जांगोना सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट दोन्दुडा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट बांबरडा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट खापरी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट पिंपळगाव सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट कुटकी सिमेंट रस्ता व नाली 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट बुरकोनी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट दरोडा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट फुकटा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट घाटसावली सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) कारंजा सुसुंद सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) कारंजा बोरगाव गोंडी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) हिंगणघाट आलमडोह सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) कारंजा लाडगड सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) कारंजा मासोद सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) कारंजा सिंधी विहिरी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) कारंजा जोगा सिमेंट रस्ता व नाली 500000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू शिवणगाव सिमेंट रस्ता व नाली 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू वानरविहिरा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू वानरविहिरा समाज मंदिर 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू धामनगाव सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू धामनगाव सिमेंट नाली 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू गरमसुर शाळा कंपाऊंड व पथदिवे 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू रिधोरा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू रायपूर (जंगली) सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू खैरी सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) सेलू तामसवाडा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) देवळी रत्नापूर सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) देवळी विजयगोपाल सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) देवळी हिवरा सिमेंट रस्ता 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) देवळी ममदापूर सिमेंट नाली 750000 26-05-2015 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - ठक्करबाप्पा वस्ती सुधारणा कार्यक्रम (2225 3627-31) वर्धा सालोड (हिरापूर) सौर पथदिवे 440000 26-05-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) आर्वी आजनगाव अंजनगाव सालदार मार्ग किमी 1/00 ते 2/00 1500000 27-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) आर्वी सावंगी सावंगी जोड रस्ता किमी 1/500 ते 3/00 1500000 27-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) आर्वी आजनगाव जमुदार अंजनगाव रस्त्यावरील पुलाचे काम करणे 1500000 27-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) आर्वी नटाला नटाला सुकळी रस्ता इजिमा 13 किमी 0/00 ते 1/00 1500000 27-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) समुद्रपूर गिरगाव गिरगाव एकोडी रस्ता इजिमा 30 1000000 27-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) समुद्रपूर वानारचुवा वानरचुवा मंगरूळ रस्ता इजिमा 106 1000000 27-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) समुद्रपूर फारीद्पूर फरीदपूर माहेगाव रस्ता ग्रामा 114 किमी 1/300 मध्ये मोरीचे बांधकाम 1000000 27-11-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सेलसूरा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2290200 24-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) सेलू नवरगाव आमगाव नवरगाव इजिमा 90 रस्ता खडीकरण किमी 8/500 ते 10/500 1500000 27-11-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सेलसूरा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2457250 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सेलसूरा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2497800 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सेलसूरा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2440600 24-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) सेलू नवरगाव आमगाव नवरगाव इजिमा 90 रस्ता खडीकरण किमी 7/00 ते 6/500 1500000 27-11-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सेलसूरा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2468800 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2416800 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2478500 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2420000 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2206500 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2219830 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2218300 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2163700 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2438600 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2425200 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2329300 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2448100 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2434200 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2498000 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2419200 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा कुंडी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1365768 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा कुंडी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1234396 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा कुंडी सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1310486 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा वाघोडा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1387687 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा वाघोडा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1414946 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा वाघोडा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1437310 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धरती सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1906738 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धरती सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2033116 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धरती सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1727206 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उबदा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2471300 24-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) आर्वी हुसेनपूर बारा सोनेगाव हुसेनपूर रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 1/00 ग्राम 28 1500000 27-11-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उबदा सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 2470200 24-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल सिमेंट नालाबांध बांधकाम, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण 1947500 24-03-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) आर्वी रसुलाबाद बारा सोनेगाव ते रसुलाबाद रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 1/00 ग्रामा33 1500000 27-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) आर्वी पारगोठाण परगोठण गव्हांखेडी रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 1/500 ते 3/00 ग्रामा 15 1500000 27-11-2015 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण ओटीएसपी -आदी वस्त्यांना जोडणारे रस्ते (3054 0363-27) सेलू नवरगाव नवरगाव गरमसूर रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 1/00 इजिमा 8 1000000 27-11-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा नेरी नाला खोलीकरण गट क्र. 2 299560 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा निमगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 2 463176 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 605629 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) ढाळीचे बांध गट क्र. 3 444308 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) ढाळीचे बांध गट क्र. 4 582980 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र. 3/1 499341 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र. 4/1 486036 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र. 3/3 252844 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र. 3/6 593436 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र. 3/7 622502 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र. 3/8 670655 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र. 4/3 598711 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र. 4/4 582152 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र. 4/2 449186 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सिरसगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 298484 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सिरसगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 3/1 297035 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा वायगाव निप्पाणी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 294418 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा वायगाव निप्पाणी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 298540 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कारला ढाळीचे बांध गट क्र. 2 277990 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कारला ढाळीचे बांध गट क्र. 1 288133 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा नेरी शेततळे गट क्र.6/6 111188 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कुरझडी शेततळे गट क्र 1 111188 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू जयपूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 257933 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सुकळी (स्टेशन) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 375805 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी वाबगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 11/2 312196 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बोरगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 298307 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बोरगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 301124 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 256769 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 282244 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/6 253942 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी ढाळीचे बांध गट क्र. 8/2 285688 07-05-2015 2014-2015
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) वर्धा वर्धा न.प. रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण शिबीर 25000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी नाला खोलीकरण गट क्र. 13/3 299996 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी नाला खोलीकरण गट क्र. 13/4 300000 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी खंडेराव नाला खोलीकरण गट क्र. 11/3 300000 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी इंझाला ढाळीचे बांध गट क्र. 13/1 342694 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बाभूळगाव (खो) ढाळीचे बांध गट क्र. 2/11 299954 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी नाला खोलीकरण गट क्र. 12/4 297357 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी नाला खोलीकरण गट क्र. 12/5 294089 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी नाला खोलीकरण गट क्र. 12/6 299937 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी यसगाव शेततळे गट क्र 14/2 111188 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी यसगाव शेततळे गट क्र 14/3 111188 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी यसगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 11/1 299902 07-05-2015 2014-2015
क्रीडा व युवक कल्याण ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण कार्यक्रम विस्तार (22043866) देवळी देवळी न.प. युवा नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 25000 20-12-2014 2014-2015
कला व संस्कृती मध्यवर्ती जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य (22052746) वर्धा वर्धा न.प. ग्रंथखरेदी व साधनसाहित्य खरेदी 400000 17-03-2015 2014-2015
कला व संस्कृती मध्यवर्ती जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य (22052746) वर्धा वर्धा अनुदान वितरण (31 सहाय्यक अनुदाने ) 100000 17-03-2015 2014-2015
कला व संस्कृती मध्यवर्ती जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य (22052746) वर्धा वर्धा न.प. शासकीय वाचनालयाकरिता ग्रंथखरेदी (21 पुरवठा व सामुग्री ) 700000 04-03-2016 2015-2016
कला व संस्कृती मध्यवर्ती जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य (22052746) वर्धा वर्धा न.प. शासकीय वाचनालयाकरिता ग्रंथखरेदी व साधनसाहित्य खरेदी 400000 24-05-2016 2015-2016
कला व संस्कृती मध्यवर्ती जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य (22052746) वर्धा वर्धा न.प. शासकीय ग्रंथालयाची दुरुस्ती व बांधकामे 1400000 24-05-2016 2016-2017
कला व संस्कृती मध्यवर्ती जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य (22052746) वर्धा वर्धा न.प. अनुदान वितरण (31 सहाय्यक अनुदाने ) 200000 24-05-2016 2016-2017
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी रसुलाबाद नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 495589 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी रसुलाबाद नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 438122 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी रसुलाबाद नाला खोलीकरण गट क्र. 1/8 496484 07-05-2015 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर श्री मोहन राऊत व श्री खत्री यांचे घराजवळ विंधन विहिरीचे जलभंजन 6000 20-08-2014 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सलदरा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/8 297009 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सलदरा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/9 299424 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सलदरा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/10 299303 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 349768 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 401453 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 496629 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 498323 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 249870 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हिवरा (राजणी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 498088 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हिवरा (राजणी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 499480 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हातला (पिपरी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 494515 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हातला (पिपरी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 496465 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हातला (पिपरी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 467051 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हातला (पिपरी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 499347 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हातला (पिपरी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 499116 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हातला (पिपरी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 480150 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हातला (पिपरी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/8 468259 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सोरटा (शहापूर) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 494494 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सोरटा (शहापूर) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 499587 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सोरटा (शहापूर) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 490342 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सोरटा (शहापूर) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 461068 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी रसुलाबाद (शिरडा) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 232193 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी रसुलाबाद (शिरडा) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 142266 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी रसुलाबाद (शिरडा) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 224644 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी रसुलाबाद (शिरडा) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 268107 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हिवरा (राजणी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 497961 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हिवरा (राजणी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 498430 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हिवरा (राजणी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 498376 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हिवरा (राजणी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 498971 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हिवरा (राजणी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 499657 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हिवरा (राजणी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 498791 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 251106 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 299813 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 299741 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 299804 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ ढाळीचे बांध गट क्र. 1/6 299430 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ ढाळीचे बांध गट क्र. 1/7 251171 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पाचोड ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 250587 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पाचोड ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 257770 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी आजनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 299400 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी आजनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 269054 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी आजनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 277602 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी आजनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 293046 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी माळेगाव ठेका ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 499576 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 299695 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा ढाळीचे बांध गट क्र. 1/6 299721 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा ढाळीचे बांध गट क्र. 1/7 299700 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा ढाळीचे बांध गट क्र. 1/8 273789 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 296649 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ ढाळीचे बांध गट क्र. 1/8 299376 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पाचोड ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 299779 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पाचोड ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 195274 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पाचोड ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 198256 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पाचोड ढाळीचे बांध गट क्र. 1/6 252040 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सोरटा (शहापूर) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 346256 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी तळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 299129 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मोई नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 380074 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मोई नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 512421 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मोई नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 581902 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मोई नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 581902 07-05-2015 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर श्री अरुण गायकवाड यांचे घराजवळ व रुख्मा विठ्ठल मंदिराजवळ विंधन विहिरीचे जलभंजन 6000 20-08-2014 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) वर्धा नालवाडी गणना शहर श्री जीवन मेश्राम यांचे घराजवळ मिलिंद नगर विंधन विहिरीचे जलभंजन 6000 20-08-2014 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गोधनी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 299334 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गोधनी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 299425 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चान्देवनी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 299343 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चान्देवनी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 296206 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गावंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/8 298397 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गावंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/9 299352 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गावंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/10 294868 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावळ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 299199 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावळ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 295286 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 299965 07-05-2015 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) वर्धा मसाळा गणना शहर बुद्धविहार जवळ विंधन विहिरीचे जलभंजन 6000 20-08-2014 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 445264 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 444510 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 441729 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 442949 07-05-2015 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) वर्धा मसाळा गणना शहर श्री उगेमुगे यांचे घराजवळ वॉर्ड क्र 2 वैशाली नगर विंधन विहिरीचे जलभंजन 6000 20-08-2014 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 452355 07-05-2015 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) सेलू हिंगणी तलाठी कार्यालयाजवळ हिंगणी विंधन विहिरीचे जलभंजन 6600 04-10-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 473338 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 461617 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 469420 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 467923 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/8 464191 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धवसा (बु) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 463793 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धवसा (बु) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 453700 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धवसा (बु) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 440991 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आगरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 298511 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आगरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 200781 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/9 476407 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/10 479668 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/11 480937 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/12 472684 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/13 480907 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1/अ 286237 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 165643 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 250211 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 271523 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 235990 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावरी शेततळे गट क्र 1/1 111168 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावरी शेततळे गट क्र 1/2 111168 07-05-2015 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) सेलू हिंगणी हनुमान मंदिरा जवळ सुभेदार नगर श्री मारोतराव प्रसाद यांचे घराजवळ विंधन विहिरीचे जलभंजन 6600 04-10-2015 2015-2016
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) सेलू हिंगणी कब्रस्थान जवळ विंधन विहिरीचे जलभंजन 6600 04-10-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/1 111168 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावरी शेततळे गट क्र 1/2 111168 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/3 111168 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/4 111168 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/1 111168 07-05-2015 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) सेलू येळाकेळी सेलू चौक बस स्थानक जवळ विंधन विहिरीचे जलभंजन 6600 04-10-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/3 111168 07-05-2015 2014-2015
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विंधन विहिरींच्या जलभंजन स्रोतात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (22155615) सेलू येळाकेळी श्री महादेव चिपळे यांचे घराजवळ विंधन विहिरीचे जलभंजन 6600 04-10-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 111168 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 225269 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 225587 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/6 190134 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 204580 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आजनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 अ 290254 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आजनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 299615 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट वाघोली ढाळीचे बांध गट क्र. 1 294662 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट वाघोली ढाळीचे बांध गट क्र. 2 294172 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट वाघोली ढाळीचे बांध गट क्र. 3 278890 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट वाघोली ढाळीचे बांध गट क्र. 4 173342 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी ढाळीचे बांध गट क्र. 2/5 533233 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी ढाळीचे बांध गट क्र. 3/5 547920 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी ढाळीचे बांध गट क्र. 3/6 487139 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी ढाळीचे बांध गट क्र. 3/7 604032 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी ढाळीचे बांध गट क्र. 3/8 540018 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी ढाळीचे बांध गट क्र. 3/10 603512 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बुरकोनी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 298458 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बुरकोनी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 297507 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बुरकोनी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 538767 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी ढाळीचे बांध गट क्र. 2/3 242685 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी ढाळीचे बांध गट क्र. 2/4 281402 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी ढाळीचे बांध गट क्र. 2/5 222700 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी ढाळीचे बांध गट क्र. 2/6 255598 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी ढाळीचे बांध गट क्र. 2/7 250007 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी ढाळीचे बांध गट क्र. 2/8 231298 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी ढाळीचे बांध गट क्र. 2/9 198887 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/2 अ 283366 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कापसी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/2 288089 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट भैय्यापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 275023 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट भैय्यापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 246400 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट भैय्यापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 262616 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट खानगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 235963 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट खानगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 296170 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट खानगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 280371 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट खानगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 280551 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा ढाळीचे बांध गट क्र. 2/1 324306 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा ढाळीचे बांध गट क्र. 2/2 322675 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा ढाळीचे बांध गट क्र. 2/3 467457 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा ढाळीचे बांध गट क्र. 2/4 466532 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा ढाळीचे बांध गट क्र. 2/5 226400 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आलमडोह ढाळीचे बांध गट क्र. 3/1 418482 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आलमडोह ढाळीचे बांध गट क्र. 3/2 280760 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आलमडोह ढाळीचे बांध गट क्र. 3/3 499548 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आलमडोह ढाळीचे बांध गट क्र. 3/4 372543 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आलमडोह ढाळीचे बांध गट क्र. 3/5 462501 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आलमडोह ढाळीचे बांध गट क्र. 3/6 464188 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आलमडोह ढाळीचे बांध गट क्र. 3/8 383766 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आलमडोह ढाळीचे बांध गट क्र. 3/7 435833 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सातेफळ नाला खोलीकरण गट क्र. 2/1 299971 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सातेफळ नाला खोलीकरण गट क्र. 2/1 अ 287507 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सातेफळ नाला खोलीकरण गट क्र. 2/2 अ 274761 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट किनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 265595 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट किनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 259401 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट किनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 236979 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट किनगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 271975 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट अल्लीपूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 275476 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सास्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 293889 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सास्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 अ 293889 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सास्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 293889 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सास्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 ब 293889 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 297332 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 अ 296522 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 294727 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 अ 295525 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 296121 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 अ 294227 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/1 297422 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/1 अ 299526 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/2 294630 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/2 अ 296532 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली वाघ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 294630 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली वाघ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 अ 295422 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली वाघ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 297720 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली वाघ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 अ 298322 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 239401 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 219928 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/7 234242 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/8 239686 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/9 281880 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सातेफळ नाला खोलीकरण गट क्र. 2/2 298492 07-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अंभोरा नाला खोलीकरण 283260 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बेळगाव नाला खोलीकरण 293350 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोदरठाणा नाला खोलीकरण 273950 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण 298560 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण 279020 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चान्देवनी नाला खोलीकरण 293710 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चिंचोली नाला खोलीकरण 287010 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गावंडी नाला खोलीकरण 210300 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा जोगा नाला खोलीकरण 287170 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा कुंडी नाला खोलीकरण 290400 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड नाला खोलीकरण 298280 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर नाला खोलीकरण 293260 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पालोरा नाला खोलीकरण 289480 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावळ नाला खोलीकरण 283140 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा नाला खोलीकरण 296980 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा नाला खोलीकरण 294930 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा तरोडा नाला खोलीकरण 290290 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आगरगाव विहिरीला आडवा बोर 67032 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर विहीर खोलीकरण 230780 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धरती नाला सरळीकरण / खोलीकरण 294690 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सिंधी विहिरी नाला खोलीकरण 297470 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह नाला खोलीकरण 295960 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मोई नाला खोलीकरण 298720 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार विहिरीला आडवा बोर 142281 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार नाला खोलीकरण 275000 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी चामाला नाला खोलीकरण 283140 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी झाडगाव नाला खोलीकरण 287010 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पोरगव्हान नाला खोलीकरण 296683 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी भिष्णूर विहिरीला आडवा बोर 145426 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी परसोडा नाला खोलीकरण 296055 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मानिकवाडा नाला खोलीकरण 298552 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला नाला खोलीकरण 292018 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बाम्बरडा नाला खोलीकरण 298718 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरखेडी नाला खोलीकरण 297669 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सिरकुटनी नाला खोलीकरण 298286 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सत्तारपूर नाला खोलीकरण 297058 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पाचोड नाला खोलीकरण 296490 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी तळेगाव नाला खोलीकरण 277880 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सोरता नाला खोलीकरण 230780 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी मालेगाव ठेका नाला खोलीकरण 286460 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) नाला खोलीकरण 297278 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) नाला खोलीकरण 299333 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) नाला खोलीकरण 294423 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 299437 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 अ 289757 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 299195 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6/अ 297412 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कुंड नाला खोलीकरण गट क्र. 3/1 293176 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कुंड नाला खोलीकरण गट क्र. 3/1/अ 292258 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कुंड नाला खोलीकरण गट क्र. 3/3 286919 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कुंड नाला खोलीकरण गट क्र. 3/3/अ 295654 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आजनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 295490 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आजनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1/अ 293829 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट आजनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 293889 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उबदा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 297838 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रामपूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/7 294783 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रामपूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/6 294277 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर जांब ढाळीचे बांध गट क्र. 1/8 200586 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर किन्हाळा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 283692 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार नाला खोलीकरण गट क्र. 1/11 291252 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 286237 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर बेळघाट नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 230736 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर बेळघाट नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 272422 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी वाढोणा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 296047 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पिंपळखुटा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 399287 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी हातला (पिपरी) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 499422 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सोरटा (शहापूर) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 499587 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मानिकवाडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 299944 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मानिकवाडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 299335 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मानिकवाडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 299342 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 270180 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सत्तारपूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 469998 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सत्तारपूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 472680 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सत्तारपूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 474614 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी भडकुंभ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 469994 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी भडकुंभ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 469249 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 296047 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 485455 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 266133 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सरवाडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 299111 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गोधनी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 299676 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चान्देवनी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 294740 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 298957 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 416205 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 446825 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आगरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 298579 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 290794 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा हेटीकुंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 265013 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 451957 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धवसा (बु) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 453757 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धवसा (बु) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 466494 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धवसा (बु) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 444385 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिचाला ढाळीचे बांध गट क्र. 2/1 326888 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बोरगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 196354 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी वाबगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 11/1 296858 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिचाला शेततळे गट क्र 2/1 190623 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिचाला शेततळे गट क्र 2/2 190623 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 271500 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 299236 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 294776 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी ढाळीचे बांध गट क्र. 8/1 326785 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी नाला खोलीकरण गट क्र. 8/1 299913 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी नाला खोलीकरण गट क्र. 13/2 299985 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बाभूळगाव (खो) ढाळीचे बांध गट क्र. 2/10 299448 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी काजलसरा ढाळीचे बांध गट क्र. 2 932114 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी नाला खोलीकरण गट क्र. 12/1 299254 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी नाला खोलीकरण गट क्र. 12/2 299455 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी नाला खोलीकरण गट क्र. 12/3 299957 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 5/2 504484 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी यसगाव शेततळे गट क्र 14/1 111188 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 296988 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 299896 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बोपापूर दिघी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 294822 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी आगरगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 1 350088 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी आगरगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 2 338261 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा नेरी नाला खोलीकरण गट क्र. 6/1 296159 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 524534 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा निमगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 341713 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा नाला खोलीकरण गट क्र. 7/1 411387 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा ढाळीचे बांध गट क्र. 6/1 594445 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 556636 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) ढाळीचे बांध गट क्र. 1 234662 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा बेळगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 4 648090 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सुकळी (स्टेशन) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 452423 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सुकळी (स्टेशन) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 302816 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सुकळी (स्टेशन) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 404720 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू आर्वी (लहान) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 711192 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू आर्वी (लहान) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 603229 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हमदापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 295782 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हमदापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 283296 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हमदापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 296473 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हमदापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 296491 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हमदापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 242049 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हमदापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/6 245127 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू जोगापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 299489 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू जोगापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 284873 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू जोगापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 273877 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू जोगापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 289163 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू जयपूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 269868 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/1 273526 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 419807 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 339052 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 397861 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 378576 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू पिपरा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/3 376689 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सुकळी (स्टेशन) ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 284081 08-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 450341 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 541927 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले शेततळे गट क्र 1/1 207798 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले शेततळे गट क्र 1/2 207798 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले शेततळे गट क्र 1/3 207798 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पिपरी गणना शहर नाला खोलीकरण गट क्र. 2 1032931 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पिपरी गणना शहर नाला खोलीकरण गट क्र. 3 152372 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पिपरी गणना शहर नाला खोलीकरण गट क्र. 4 174890 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा नेरी नाला खोलीकरण गट क्र. 7/2 539861 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा नेरी नाला खोलीकरण गट क्र. 7/1 559166 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा बेळगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 4/3 623816 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र. 1/2 443156 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र. 3/1 513080 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र. 1/3 713027 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 6/1 299470 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 6/2 286261 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 4/7 294221 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 6/3 297344 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 3/1 299366 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 3/3 297376 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव ढाळीचे बांध गट क्र. 3/1 255477 20-04-2015 2014-2015
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) आर्वी हुसेनपूर हुसेनपूर ते बोरी रस्ता बांधकाम 15347000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) आर्वी शिरपूर शिरपूर ते टाकरखेडा रस्ता बांधकाम 17463000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) आष्टी अंबिकापुर एस.एच.डब्लू. - 292 ते लिंगापूर रस्ता बांधकाम 14326000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) कारंजा नंदोरा एम.डी.आर. -7 ते नांदोरा रस्ता बांधकाम 10034000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) कारंजा उमरी ओ.डी.आर.-86 ते लिंगा (मांडवी) रस्ता बांधकाम 19973000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) देवळी बाभूळगाव (खो) एम.एस.एच.-12 ते कविटगाव रस्ता बांधकाम 17494000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) देवळी विजयगोपाल विजयगोपाल ते सावंगी (येंडे) रस्ता बांधकाम 7054000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) हिंगणघाट सावली (वाघ) सावली (वाघ) ते नरसाळा रस्ता बांधकाम 10693000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) हिंगणघाट ढीवरी पिपरी ढीवरी पिपरी ते सावंगी रस्ता बांधकाम 6198000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) हिंगणघाट भैय्यापूर ओ.डी.आर.-37 ते खामगाव ते साती(आंजी) रस्ता बांधकाम 971000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) समुद्रपूर मुरदपूर एस.एच.-326 समुद्रपूर ते एस.एच.-322 उमरी 33691000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) सेलू सुरगाव एम.डी.आर. -16 सुरगाव ते अंतरगाव रस्ता बांधकाम 837000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) सेलू जयपूर एम.डी.आर. -18 जयपूर ते दिंदोडा रस्ता बांधकाम 853000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) सेलू सिंदी सिंदी ते हमदापूर रस्ता बांधकाम 4963000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 7033000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा नागापूर एल -34 ते एम.डी.आर.-21 (मांडवगड) रस्ता बांधकाम 13515000 10-03-2016 2015-2016
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा खरांगणा (गोडे) एम.डी.आर. -22 खरांगणा ते एस.एच.डब्लू.-326 करंजी (काजी) रस्ता बांधकाम 12610000 10-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 299067 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 298981 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 299500 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 299456 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 299586 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 299629 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 299456 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/8 299413 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/9 298981 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा नारा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 298920 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा नारा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 299001 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावली बु. नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 219513 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावली बु. नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 286036 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावली बु. नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 297543 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बेळगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 282767 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बेळगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 230293 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बेळगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 299807 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सिंधी विहिरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 298132 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सिंधी विहिरी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 299043 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 299411 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 299507 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 297817 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 298132 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा अंबोडा को प. बंधारा दुरुस्ती 998992 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सोंडी को. प बंधारा दुरुस्ती 594257 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले साठवण बंधारा दुरुस्ती 103634 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सुकळी (स्टेशन) को.प.बंधारा दुरुस्ती 234055 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा दहेगाव मिस्कीन को प. बंधारा दुरुस्ती 385418 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा नंदोरा को.प.बंधारा दुरुस्ती 430934 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव को प. बंधारा दुरुस्ती गट क्र 229919 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) खोल सलग समतल चर 197700 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा अंबोडा खोल सलग समतल चर 98850 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा खोल सलग समतल चर 39540 20-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पालोती गाव तलाव गाळ काढणे 298453 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) गाव तलाव गाळ काढणे गट क्र 1 294707 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) गाव तलाव गाळ काढणे गट क्र 2 297182 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा वायगाव गाव तलाव गाळ काढणे गट क्र 3 138299 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा वायगाव गाव तलाव गाळ काढणे गट क्र 1 298453 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा वायगाव गाव तलाव गाळ काढणे गट क्र 2 189127 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे गाव तलाव गाळ काढणे 221030 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी गाव तलाव गाळ काढणे 233310 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी कवठा रेल्वे साठवण बंधारे गाळ काढणे गट क्र 1 112582 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी कवठा रेल्वे साठवण बंधारे गाळ काढणे गट क्र 2 114833 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी कवठा रेल्वे साठवण बंधारे गाळ काढणे गट क्र 3 114833 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी कवठा रेल्वे साठवण बंधारे गाळ काढणे गट क्र 4 110329 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी मालेगाव ठेका गाव तलाव गाळ काढणे 298453 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सोरता गाव तलाव गाळ काढणे 282382 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी तळेगाव गाव तलाव गाळ काढणे 291471 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी वाढोणा गाव तलाव गाळ काढणे 290768 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ गाव तलाव गाळ काढणे गट क्र 1 283800 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी विरूळ गाव तलाव गाळ काढणे गट क्र 2 283800 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला गाव तलाव गाळ काढणे 282382 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धामकुंड गाव तलाव गाळ काढणे 293408 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पालोरा गाव तलाव गाळ काढणे 291471 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गावंडी गाव तलाव गाळ काढणे 292669 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कांचनगाव गाव तलाव गाळ काढणे 210115 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट भैय्यापूर गाव तलाव गाळ काढणे 299321 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी गाव तलाव गाळ काढणे 299162 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट खानगाव गाव तलाव गाळ काढणे 287399 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली वाघ गाव तलाव गाळ काढणे 296469 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पवनी गाव तलाव गाळ काढणे 298886 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट वाघोली दगडी बंधारे गाळ काढणे 245590 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा गाव तलाव गाळ काढणे 296469 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव गाव तलाव गाळ काढणे 261962 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सोनेगाव को प. बंधारा दुरुस्ती 879294 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी को प. बंधारा दुरुस्ती 869528 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव (ढोले) को प. बंधारा दुरुस्ती 907271 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा नारा को प. बंधारा दुरुस्ती गट क्र 2 905270 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी तळेगाव को प. बंधारा दुरुस्ती 499623 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा को प. बंधारा दुरुस्ती 459432 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव (ढोले) को प. बंधारा दुरुस्ती गट क्र 1 499567 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धरती को प. बंधारा दुरुस्ती गट क्र 2 498461 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा धरती को प. बंधारा दुरुस्ती गट क्र 1 494214 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गोधनी को प. बंधारा दुरुस्ती 493061 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी माळेगाव ठेका तलाव दुरुस्ती 973690 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी रोहना को प. बंधारा दुरुस्ती 456902 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी वाई को प. बंधारा दुरुस्ती 492225 15-04-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बाम्बरडा भूमिगत बंधारे बांधकाम 596280 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी परसोडा भूमिगत बंधारे बांधकाम 554850 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला भूमिगत बंधारे बांधकाम 618650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी आबादकीन्ही भूमिगत बंधारे बांधकाम 565850 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मोई भूमिगत बंधारे बांधकाम 559560 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार भूमिगत बंधारे बांधकाम 622420 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मानिकवाडा भूमिगत बंधारे बांधकाम 752540 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पांढुर्णा भूमिगत बंधारे बांधकाम 554160 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बाम्बरडा रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरगाव रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरखेडी रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मोई रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी दुर्गवाडा रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मानिकवाडा रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी परसोडा रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पोरगव्हान रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सत्तारपूर रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सिरकुटनी रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा तरोडा खोल समतल चर 170589 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी झाडगाव रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2013-2014
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पांढुर्णा रिचार्ज शाफ्ट 225650 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावळ भूमिगत बंधारे बांधकाम 652840 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पालोरा भूमिगत बंधारे बांधकाम 624490 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा भूमिगत बंधारे बांधकाम 622420 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा तरोडा भूमिगत बंधारे बांधकाम 648130 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा भूमिगत बंधारे बांधकाम 655610 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह भूमिगत बंधारे बांधकाम 737750 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अंभोरा भूमिगत बंधारे बांधकाम 878020 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बेळगाव भूमिगत बंधारे बांधकाम 551140 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोदरठाणा भूमिगत बंधारे बांधकाम 622420 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी भूमिगत बंधारे बांधकाम 813060 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चिंचोली भूमिगत बंधारे बांधकाम 624440 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव वन्यप्राणी साठवण तलाव 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड भूमिगत बंधारे बांधकाम 641520 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर भूमिगत बंधारे बांधकाम 675900 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा उमरी खोल समतल चर 156374 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गावंडी रिचार्ज शाफ्ट 490310 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा दहेगाव मिस्कीन डीप सीसीटी 53143 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा दहेगाव मिस्कीन डीप सीसीटी 132858 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा दहेगाव मिस्कीन डीप सीसीटी 39857 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा दहेगाव मिस्कीन डीप सीसीटी 12754 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा डीप सीसीटी 132858 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा डीप सीसीटी 225858 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पालोती डीप सीसीटी 66429 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा आमला डीप सीसीटी 225858 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कारला डीप सीसीटी 39857 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा गुरे प्रतिबंधक चर खोदणे 90348 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा गुरे प्रतिबंधक चर खोदणे 368287 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा आमला गुरे प्रतिबंधक चर खोदणे 801500 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी वाई खोल समतल चर 142158 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी कावडी खोल समतल चर 142158 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी कावडी दगडी बांध 94565 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी वाई दगडी बांध 76670 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी सावळापूर दगडी बांध 128805 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार खोल समतल चर 156374 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पोरगव्हान खोल समतल चर 142158 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला खोल समतल चर 142158 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर खोल समतल चर 142158 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर खोल समतल चर 71079 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सत्तारपूर खोल समतल चर 115438 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी सत्तारपूर खोल समतल चर 99511 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी झाडगाव खोल समतल चर 113726 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी झाडगाव खोल समतल चर 99511 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी धाडी खोल समतल चर 71079 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पांढुर्णा खोल समतल चर 142158 28-05-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) सेलू सेलू सेलू येथील पूर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे 2499000 24-02-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गोधनी खोल समतल चर 71079 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा नारा खोल समतल चर 56863 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चिंचोली खोल समतल चर 56863 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोदरठाणा खोल समतल चर 142158 28-05-2015 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा हेटीकुंडी खोल समतल चर 710789 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड दगडी बांध 270031 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सोनेगाव दगडी बांध (उत्तर) 271602 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद दगडी बांध (दक्षिण) 222190 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद दगडी बांध (दक्षिण) 262607 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद दगडी बांध (पूर्व) 271334 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद दगडी बांध (पूर्व) 231415 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद दगडी बांध (पूर्व) 231120 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद दगडी बांध (पश्चिम) 255185 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद दगडी बांध (पश्चिम) 281147 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड दगडी बांध (दक्षिण) 268784 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा डीप सीसीटी 355395 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा भिष्णूर डीप सीसीटी 355395 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बेळगाव डीप सीसीटी 355395 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा डीप सीसीटी 355395 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा दगडी बांध 138103 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी डीप सीसीटी 355395 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी दगडी बांध 322241 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी डीप सीसीटी 355395 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी दगडी बांध 253189 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावरडोह डीप सीसीटी 284316 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर किन्हाळा वन्यप्राणी साठवण तलाव 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 1 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर जांब वन्यप्राणी साठवण तलाव 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 1 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 1 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उबदा वन्यप्राणी साठवण तलाव 198800 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 5 198800 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 3 198800 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 2 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 4 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 2 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 2 198300 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार वन्यप्राणी साठवण तलाव भाग 6 198800 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी डीप सीसीटी खोदणे 199287 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर वडगाव डीप सीसीटी खोदणे 66429 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा डीप सीसीटी खोदणे 66429 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उबदा डीप सीसीटी खोदणे 66429 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर किन्हाळा डीप सीसीटी खोदणे 53143 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव डीप सीसीटी खोदणे 53143 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार दगडी बांध 311657 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बुरकोनी डीप सीसीटी 172715 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बुरकोनी डीप सीसीटी 225858 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी डीप सीसीटी 159429 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चिंचाळा डीप सीसीटी 106286 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट भैय्यापूर डीप सीसीटी 46500 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा डीप सीसीटी 53143 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा भूमिगत सिमेंट बंधारा 1131648 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा नाला ट्रेंच 183141 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पालोती भूमिगत सिमेंट बंधारा 1131648 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पालोती नाला ट्रेंच 183141 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पालोती रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पालोती रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पालोती रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हेलोडी भूमिगत सिमेंट बंधारा 1063956 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हेलोडी नाला ट्रेंच 183141 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हेलोडी रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हेलोडी रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हेलोडी रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सोंडी रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सोंडी रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू सोंडी रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर भूमिगत सिमेंट बंधारा 1192375 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर नाला ट्रेंच 183141 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव भूमिगत सिमेंट बंधारा 1192375 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव नाला ट्रेंच 183141 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव रिचार्ज शाफ्ट 41027 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा भूमिगत सिमेंट बंधारा 866184 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा नाला ट्रेंच 583874 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट रोहनखेडा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट धानोरा भूमिगत सिमेंट बंधारा 760579 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट धानोरा नाला ट्रेंच 452533 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट धानोरा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट धानोरा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट धानोरा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा भूमिगत सिमेंट बंधारा 726312 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला ट्रेंच 422662 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव भूमिगत सिमेंट बंधारा 726312 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव नाला ट्रेंच 422662 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव रिचार्ज शाफ्ट 36798 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले गाळ काढणे 947389 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) गांव तलाव दुरुस्ती 199040 28-05-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला नाला खोलीकरण 489090 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 471649 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 470798 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पंचाला नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 488655 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पोरगव्हान नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 528655 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पोरगव्हान नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 528045 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी धाडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 521344 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा नंदोरा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 499818 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हमदापूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 904967 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पानवाडी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/4 295186 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पानवाडी ढाळीचे बांध गट क्र. 1/5 288008 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी गुमगाव शेततळे गट क्र 1/2 73472 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर शेततळे गट क्र 1/3 111119 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/5 111168 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/6 111168 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/5 111168 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/7 111168 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/8 111168 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट किनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 298000 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पांढुर्णा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 469998 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पांढुर्णा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 472680 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पांढुर्णा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 469994 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पांढुर्णा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 469249 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पांढुर्णा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 487855 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरखेडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 472680 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरखेडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 474515 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी झाडगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 472653 07-09-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी मौजा भिडा येथील सिमेंट नाला बांध-4 खोलीकरण व रुंदीकरण 2498900 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी मौजा भिडा येथील सिमेंट नाला बांध-5 खोलीकरण व रुंदीकरण 2496000 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) मौजा सालोड येथील सिमेंट नाला बांध-1 खोलीकरण व रुंदीकरण 2499900 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) मौजा सालोड येथील सिमेंट नाला बांध-2 खोलीकरण व रुंदीकरण 2495600 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) मौजा सालोड येथील सिमेंट नाला बांध-3 खोलीकरण व रुंदीकरण 2498900 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) मौजा सालोड येथील सिमेंट नाला बांध-4 खोलीकरण व रुंदीकरण 2498500 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) मौजा सालोड येथील सिमेंट नाला बांध-5 खोलीकरण व रुंदीकरण 2494900 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) मौजा सालोड येथील सिमेंट नाला बांध-6 खोलीकरण व रुंदीकरण 2498300 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी पाचोड लघु सिंचन तलाव नहर दुरुस्ती 951148 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) गाव तलाव 683025 02-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी झाडगाव दगडी बांध 117 RF 166627 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पोरगव्हान दगडी बांध 28 RF 19396 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी पोरगव्हान दगडी बांध 28 RF 14758 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा कुंडी डीप सीसीटी 59 RF 426473 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा डीप सीसीटी गट क्र 97 831109 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी डीप सीसीटी गट क्र 99 237378 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावरडोह डीप सीसीटी गट क्र 100 237378 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा डीप सीसीटी गट क्र 103 415483 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अजनादेवी डीप सीसीटी गट क्र 111 356210 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा हेटीकुंडी जाळीचे बांध गट क्र. 120RF 118882 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा हेटीकुंडी जाळीचे बांध गट क्र. 180RF 149998 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन पाणी साठवण तलाव गट क्र. 77RF 233000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन पाणी साठवण तलाव गट क्र. 77RF 233000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन पाणी साठवण तलाव गट क्र. 77RF 233000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन पाणी साठवण तलाव गट क्र. 77RF 233000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन पाणी साठवण तलाव गट क्र. 77RF 233000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन पाणी साठवण तलाव गट क्र. 77RF 233000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन पाणी साठवण तलाव गट क्र. 77RF 233000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन पाणी साठवण तलाव गट क्र. 77RF 233000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 208RF 30418 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 208RF 33966 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 208RF 56249 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 207RF 30418 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 207RF 33966 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 207RF 56249 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 211RF 30418 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 211RF 50950 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 211RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 209 RF 45626 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 209 RF 33966 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 209 RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 213 RF 30418 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 213 RF 50950 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 213 RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 212 RF 45626 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 212 RF 33966 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 212 RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 214 RF 45626 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 214 RF 33966 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 214 RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 210 RF 45626 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 210 RF 33966 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद गॅबियन बंधारे गट क्र. 210 RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड गॅबियन बंधारे गट क्र. 187 RF 45626 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड गॅबियन बंधारे गट क्र. 187 RF 33966 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड गॅबियन बंधारे गट क्र. 187 RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड गॅबियन बंधारे गट क्र. 186 RF 30418 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड गॅबियन बंधारे गट क्र. 186 RF 33966 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड गॅबियन बंधारे गट क्र. 186 RF 56249 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह गॅबियन बंधारे गट क्र. 195 RF 60835 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह गॅबियन बंधारे गट क्र. 195 RF 67933 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह गॅबियन बंधारे गट क्र. 195 RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह गॅबियन बंधारे गट क्र. 202 RF 60835 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह गॅबियन बंधारे गट क्र. 202 RF 67933 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह गॅबियन बंधारे गट क्र. 202 RF 37500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 209 PF 37600 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 209 PF 33840 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 209 PF 37600 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 209 PF 42300 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी नाला खोलीकरण गट क्र. 209 PF 47000 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर जांब माती नाला बांध दुरुस्ती गट क्र. 65 199500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर जांब माती नाला बांध दुरुस्ती गट क्र. 65 199200 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर जांब माती नाला बांध दुरुस्ती गट क्र. 65 199500 11-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/1 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/2 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/3 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/4 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/5 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/6 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/7 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/8 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/9 126777 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/10 55947 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/11 55947 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सुसुन्द्रा शेततळे गट क्र 1/12 55939 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/2 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/3 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/3 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/8 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर शेततळे गट क्र 1/9 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/2 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/8 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/9 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पिपरी शेततळे गट क्र 1/10 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/2 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/3 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/8 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) शेततळे गट क्र 1/1 126727 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दरोडा शेततळे गट क्र 1/9 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट शेगाव (कुंड) शेततळे गट क्र 1/2 126727 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड शेततळे गट क्र 1/1 126727 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड शेततळे गट क्र 1/2 126727 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड शेततळे गट क्र 1/3 55988 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर शेततळे गट क्र 1/2 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर गंगापूर शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/2 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/3 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/8 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/9 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/10 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/11 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/12 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/13 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/14 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर शेततळे गट क्र 1/15 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी (मिर्झा) शेततळे गट क्र 1/3 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी (मिर्झा) शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी (मिर्झा) शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी (मिर्झा) शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी (मिर्झा) शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी (मिर्झा) शेततळे गट क्र 1/8 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर साईगाव्हन शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/8 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/9 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र.1/10 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/11 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र.1/12 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/13 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/14 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर केसलापर शेततळे गट क्र 1/3 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर केसलापर शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर केसलापर शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर केसलापर शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/2 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/3 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रासा शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर केसलापर शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर केसलापर शेततळे गट क्र 1/2 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/8 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/9 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/10 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल शेततळे गट क्र 1/11 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/8 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/9 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव शेततळे गट क्र 1/10 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव शेततळे गट क्र 1/1 126727 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव शेततळे गट क्र 1/2 126727 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव शेततळे गट क्र 1/3 126727 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव शेततळे गट क्र 1/4 126727 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव शेततळे गट क्र 1/5 55988 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी शेततळे गट क्र 1/1 55988 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी शेततळे गट क्र 1/2 55988 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी शेततळे गट क्र 1/3 55988 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी शेततळे गट क्र 1/4 55988 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी शेततळे गट क्र 1/1 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी शेततळे गट क्र 1/2 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी शेततळे गट क्र 1/3 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी शेततळे गट क्र 1/4 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी शेततळे गट क्र 1/5 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी शेततळे गट क्र 1/6 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी शेततळे गट क्र 1/7 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी शेततळे गट क्र 1/11 126792 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 301921 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा लाडगड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 301305 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अंभोरा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 453760 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अंभोरा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 448586 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा अंभोरा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 452258 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पारडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 489064 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पारडी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 473686 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा वाघोडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 507629 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा वाघोडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 286293 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा वाघोडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/8 494057 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा वाघोडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 502246 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा वाघोडा नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 467616 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सास्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 अ 331327 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सास्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 अ 616871 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट हदस्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 872810 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट हदस्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1/अ 980034 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट हदस्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 867895 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 671377 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 735809 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट बोपापूर नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 864722 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली वाघ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 843966 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली (वाघ) नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 666284 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 3/1 385168 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कुंड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 945486 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कुंड नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 854422 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पवनी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/1 806624 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सास्ती नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 693034 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पवनी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/3 954729 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/6 825629 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली (वाघ) नाला खोलीकरण गट क्र. 2/3 989550 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट चानकी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/7 795982 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कुंड नाला खोलीकरण गट क्र. 3/4 944829 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली वाघ नाला खोलीकरण गट क्र. 2/4 639026 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 3/2 868970 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/3 613250 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 3/3 408618 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट खानगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 744058 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट पवनी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/2 858801 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट उमरी नाला खोलीकरण गट क्र. 2/4 346009 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 3/2 848874 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 3/3 729232 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 2/1 708355 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 2/2 788115 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र. 2/3 697366 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट सावली वाघ नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 859404 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट खानगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 690976 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कांचनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 630496 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कांचनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 522166 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 810975 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कांचनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 522166 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट कांचनगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 998056 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 810975 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 810975 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 810975 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 810975 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर तावी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 810975 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 144617 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर शिवनफाल नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उन्दिरगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 666464 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 252078 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 248095 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 267225 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 267422 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/6 262530 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 182857 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/7 अ 136995 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/8 138238 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर राळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/9 159222 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धगडबन नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 297904 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धगडबन नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 299159 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धगडबन नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 298367 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 287803 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 298067 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 252428 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 298938 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/18 286326 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/19 296909 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/20 299573 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/21 295778 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/22 291897 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/23 296569 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 362147 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर खुर्सापार नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 342051 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 476628 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 452394 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धोंडगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/3 452428 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर वडगाव नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 367397 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/5 248094 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर बेळघाट नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 108350 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर बेळघाट नाला खोलीकरण गट क्र. 1/2 398548 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर बेळघाट नाला खोलीकरण गट क्र. 1/4 513803 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/24 298826 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/25 286811 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर धुमनखेडा नाला खोलीकरण गट क्र. 2/26 298577 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर पैकमारी नाला खोलीकरण गट क्र. 1/1 अ 306450 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी (मिर्झा) शेततळे गट क्र 1/1 126726 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावंगी (मिर्झा) शेततळे गट क्र 1/2 126726 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दवलापुर शेततळे गट क्र 1/1 126726 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दवलापुर शेततळे गट क्र 1/2 126726 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दवलापुर शेततळे गट क्र 1/3 126726 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट दवलापुर शेततळे गट क्र 1/4 126726 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र1/4 787348 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र 1/7 967149 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र 1/5 831030 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र 1/6 985208 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) हिंगणघाट मुरपाड नाला खोलीकरण गट क्र 3/1 720473 29-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/2 870798 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र 2/2 342431 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/3 870602 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र 2/3 341162 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/4 866429 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/5 948321 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र 2/5 450653 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/6 979776 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र 2/6 444202 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव टालाटुले नाला खोलीकरण गट क्र 2/4 360862 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 11/8 997320 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कुरझाडी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 1143975 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कुरझाडी नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 836109 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कुरझाडी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/2 1190606 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कुरझाडी नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 887876 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 3/6 1055491 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 3/7 1076341 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 11/8 1344576 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 11/9 1357534 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 11/9 998548 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 715385 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 1168786 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 5/1 1163152 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 5/1 612185 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 6/4 970590 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 6/4 294747 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 11/7 1186006 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 11/7 871729 18-02-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) समुद्रपूर उमरी 10+1 शेळी गट वाटप 36000 01-01-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) समुद्रपूर लोखंडी 10+1 शेळी गट वाटप 36000 01-01-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) समुद्रपूर सिरपूर 10+1 शेळी गट वाटप 36000 01-01-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) हिंगणघाट बोन्दुर्नी 10+1 शेळी गट वाटप 36000 01-01-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) सेलू नानबर्डी 10+1 36000 01-01-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) सेलू सोंडी 10+1 शेळी गट वाटप 36000 01-01-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) समुद्रपूर खंडाळा 10+1 शेळी गट वाटप 36000 01-01-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) समुद्रपूर वडगाव 10+1 शेळी गट वाटप 36000 01-01-2016 2015-2016
पशूसंवर्धन ओटीएसपी - शेळ्या मेंढ्यांचे गट वाटप (2403 1488-31) सेलू गरमसुर 10+1 शेळी गट वाटप 36000 01-01-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू मदनी नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 992687 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू मदनी नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 716842 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू तामसवाडा नाला खोलीकरण गट क्र 1/10 569543 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू तामसवाडा नाला खोलीकरण गट क्र 1/11 685007 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू गोडापूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 265561 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू गोडापूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 581081 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बोरगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 304738 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बोरगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 287566 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 568162 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 162543 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 267528 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे नाला खोलीकरण गट क्र 1/4 269711 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 3/2 648926 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी कवठा रेल्वे नाला खोलीकरण गट क्र 1/9 994949 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी कवठा रेल्वे नाला खोलीकरण गट क्र 1/10 999118 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी कवठा रेल्वे नाला खोलीकरण गट क्र 1/11 998540 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 5/2 543381 23-08-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे नाला खोलीकरण गट क्र 1/7 673996 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे नाला खोलीकरण गट क्र 1/8 511908 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी यसगाव नाला खोलीकरण गट क्र 12/3 932410 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी यसगाव नाला खोलीकरण गट क्र 12/4 840479 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/8 797729 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी नाला खोलीकरण गट क्र 12/7 726891 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी चिटकी नाला खोलीकरण गट क्र 12/8 625703 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी इंझाला नाला खोलीकरण गट क्र 12/8 847138 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी इंझाला नाला खोलीकरण गट क्र 12/8 977121 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी इंझाला नाला खोलीकरण गट क्र 12/10 910723 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी इंझाला नाला खोलीकरण गट क्र 13/11 630458 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी तळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 356848 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी तळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 407818 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी मोरांगना नाला खोलीकरण गट क्र 1/5 380736 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आर्वी मोरांगना नाला खोलीकरण गट क्र 1/6 325310 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 5/2 543381 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी जुनोना नाला खोलीकरण गट क्र 1/9 511595 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी जुनोना नाला खोलीकरण गट क्र 1/10 435055 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी जुनोना नाला खोलीकरण गट क्र 1/11 320861 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी जुनोना नाला खोलीकरण गट क्र 1/12 583989 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी धाडी नाला खोलीकरण गट क्र 1/7 853866 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी धाडी नाला खोलीकरण गट क्र 1/8 699540 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी धाडी नाला खोलीकरण गट क्र 1/9 599664 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी बोरखेडी नाला खोलीकरण गट क्र 2/3 528948 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 413722 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 399582 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी थार नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 439530 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/4 320722 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/5 337696 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/6 302052 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/7 428127 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/8 340106 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी साहूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/9 305499 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) आष्टी मानिकवाडा नाला खोलीकरण गट क्र 1/5 393717 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चिंचोली नाला खोलीकरण गट क्र 5/3 299498 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चिंचोली नाला खोलीकरण गट क्र 5/4 294820 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा चिंचोली नाला खोलीकरण गट क्र 5/5 288373 18-02-2016 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन नाला खोलीकरण गट क्र 5/1 274300 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा एकार्जुन नाला खोलीकरण गट क्र 5/2 298889 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सोनेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 365154 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सोनेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 298426 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सोनेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 275611 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सोनेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 1/4 282715 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोदरठाणा नाला खोलीकरण गट क्र 5/1 299924 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोदरठाणा नाला खोलीकरण गट क्र 5/2 297935 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोदरठाणा नाला खोलीकरण गट क्र 5/3 299562 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोदरठाणा नाला खोलीकरण गट क्र 5/4 278802 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोदरठाणा नाला खोलीकरण गट क्र 5/5 230334 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा आजनडोह नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 ब 298470 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा नारा नाला खोलीकरण गट क्र 1/4 464847 18-02-2016 2015-2016
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर ओटीएसपी - शासकीय वसतिगृह बांधकाम (4225 0238-53) आष्टी आष्टी आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह 25150000 16-03-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पालोरा नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 334310 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पालोरा नाला खोलीकरण गट क्र 1/10 461173 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पालोरा नाला खोलीकरण गट क्र 1/11 455308 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पालोरा नाला खोलीकरण गट क्र 1/12 446774 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा नारा नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 464847 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर जांब नाला खोलीकरण गट क्र 7/1 301321 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर जांब नाला खोलीकरण गट क्र 7/3 232989 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर उबदा नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 300706 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 3/3 1065732 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 3/4 1217887 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 3/5 871379 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 3/9 870164 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 4/4 1033339 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 4/3 1033339 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू आमगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/3 1169040 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/9 978821 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी यसगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 11/3 1009136 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/8 864635 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा बोरगाव गोंडी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/7 875795 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मासोद सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/5 870785 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा जुनापानी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 1240967 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा पालोरा सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/9 1239454 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा जुनापानी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/2 1412167 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावली बु. सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/2 1440729 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावली बु. सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/3 1401076 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावली बु. सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/4 1492093 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर फारीद्पूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 1343931 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर रामपूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 1262172 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर सावरी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 1432172 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) समुद्रपूर किन्हाळा सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 1344787 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/13 87020 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/14 87020 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/15 87020 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/16 57699 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/17 57699 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/8 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/9 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/10 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/11 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा मराकसुर शेततळे गट क्र.1/12 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावळ शेततळे गट क्र.1/1 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावळ शेततळे गट क्र.1/2 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावळ शेततळे गट क्र.1/3 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा सावळ शेततळे गट क्र.1/4 126778 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) कारंजा गावंडी शेततळे गट क्र.1/1 126778 18-02-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) आर्वी आर्वी आर्वी शहरातील गावनदी येथील खोलीकरण करणे 988000 24-02-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) सेलू वरुड वरुड येथील पूर संरक्षण भितिचेबांधकाम करणे 1919000 24-02-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कारला सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 6 2605400 18-02-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे पूर नियंत्रण विषयक कामे , वर्धा सेवाग्राम सेवाग्राम येथील पूर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. 2298000 24-02-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) वर्धा पुजाई पुजई येथील पूर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. 1919000 24-02-2015 2014-2015
जलसंधारण (राज्य) पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 1410 ते 1740 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूरसंरक्षनाचे काम. ) 514000 13-06-2016 2016-2017
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कारला सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 7 2588800 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 1 2460800 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 2 2489400 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 3 2482100 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 4 2156200 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 6 2171000 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 7 2176300 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा जामठा सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 5 2163100 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 1 2578700 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 2 2556300 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 3 2577300 18-02-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) वर्धा पिपरी पिपरी, आलोडी, नालवाडी नाल्यावर पूर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. 1999000 24-02-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 4 2571000 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 5 2569500 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 6 2480100 18-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी भिडी सिनाबा/ खोलीकरण व रुंदीकरण गट क्र 7 2520600 18-02-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) वर्धा कारंजी(भोगे) कारंजी (भोगे ) येथील पूर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. 1999000 24-02-2015 2014-2015
जलसंधारण (राज्य) पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू, जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 1980 ते 2370 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूर संरक्षणाचे काम.) 516000 13-06-2016 2016-2017
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू, जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 2400 ते 3030 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूर संरक्षणाचे काम.) 519000 13-06-2016 2016-2017
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा एकुर्ल्ली मौजा येकुर्ली -1, ता. वर्धा येथील को.ब. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 55000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा एकुर्ल्ली मौजा येकुर्ली -2, ता. वर्धा येथील को.ब. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 50000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा नेरी मौजा नेरी -1 ता. वर्धा येथील को.बं. साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा नेरी मौजा नेरी -2 ता. वर्धा येथील को.बं. साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा सिरसगाव मौजा सिरसगाव, ता. वर्धा येथील को.बं. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 189000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा बाळापुर मौजा बालापूर, ता. वर्धा येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 188000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कारला ढाळीचे बांध गट क्र 1/3 275893 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा अंबोडा मौजा आंबोडा, ता. वर्धा येथील को.बं. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 58000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा जामठा मौजा जामठा ता. वर्धा येथील को.बं. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा कुरझडी मौजा कुरझडी, ता. वर्धा येथील को.बं. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 1189486 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 901887 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/2 1195392 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तरोडा नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 837820 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र 3/4 398729 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र 3/5 403395 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा जामनाला मौजा जामनाला, ता. वर्धा येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली सिमेंट नाला बांध गट क्र. 3/8 1055491 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा पालोती मौजा पालोती, ता. वर्धा येथील को.बं./साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 57000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र 4/2 387269 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र 3/3 465322 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली नाला खोलीकरण गट क्र 3/9 428245 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र 1/5 284913 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा एकुर्ल्ली ढाळीचे बांध गट क्र 1/4 216500 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा दहेगाव मिस्कीन मौजा दहेगाव, ता. वर्धा येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 56000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कुरझडी ढाळीचे बांध गट क्र 2 267105 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा धामनगाव (वाठोडा) मौजा धामणगाव, ता. वर्धा येथील को.बं. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 58000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा कुरझडी ढाळीचे बांध गट क्र 1 262477 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सेलसूरा ढाळीचे बांध गट क्र 1 304698 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सेलसूरा ढाळीचे बांध गट क्र 2 233063 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा आमला नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 414907 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा आमला नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 487067 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा निमगाव मौजा निमगाव, ता. जि. वर्धा येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 55000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पालोती नाला खोलीकरण गट क्र 1/6 356610 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) ढाळीचे बांध गट क्र 3 405642 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा बेळगाव मौजा बेलगाव, ता. वर्धा येथील को.बं. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 58000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सालोड (हिरापूर) ढाळीचे बांध गट क्र 4 533691 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र 1/2 369058 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र 1/1 351405 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) वर्धा सेवा मौजा सेवा,ता. वर्धा येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पिपरी ढाळीचे बांध गट क्र 1/3 250822 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू डोरली मौजा डोरली, ता. वर्धा येथील को.बं. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा पिपरी नाला खोलीकरण गट क्र 1/5 653866 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सिरसगाव ढाळीचे बांध गट क्र 1/2 266613 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा सिरसगाव ढाळीचे बांध गट क्र 1/1 319464 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/1 917718 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 2/1 379514 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू हेलोडी मौजा हेलोडी-1, ता. सेलू येथील को.बं. /साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/7 999829 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 2/7 497129 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/9 906187 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) वर्धा तळेगाव नाला खोलीकरण गट क्र 2/9 356974 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू हेलोडी मौजा हेलोडी -2, ता. सेलू येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू पिपरा मौजा पिपरा, ता. सेलू येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हिवरा सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/4 910556 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू हिवरा नाला खोलीकरण गट क्र 1/4 517862 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू तळोदी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/1 965976 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू तळोदी नाला खोलीकरण गट क्र 2/1 290886 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू तळोदी सिमेंट नाला बांध गट क्र. 2/3 994281 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू चानकी मौजा चानकी, ता. सेलू येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 59000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू तळोदी नाला खोलीकरण गट क्र 2/3 296141 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू कोपरा मौजा कोपरा, ता. सेलू येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 63000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/1 900470 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/2 730254 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 432310 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू मडका मौजा मडका, ता. सेलू येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 63000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/3 918483 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 485258 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू कान्हापूर मौजा कान्हापूर, ता. सेलू येथील को.बं/साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 76000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू पिपरा ढाळीचे बांध गट क्र 2/3 296418 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू पिपरा ढाळीचे बांध गट क्र 1/8 124814 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू मडका मौजा मडका, ता. सेलू येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 61000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू पिपरा ढाळीचे बांध गट क्र 1/17 396930 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू नागटेकडी नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 561686 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू नागटेकडी नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 564678 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू नागटेकडी नाला खोलीकरण गट क्र 1/4 368864 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू परसोडी नाला खोलीकरण गट क्र 2/1 238508 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू एणकापूर मौजा एणकापूर, ता. सेलू , येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 54000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू आर्वी (जयपूर) नाला खोलीकरण गट क्र 1/2 296651 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू आर्वी (जयपूर) नाला खोलीकरण गट क्र 1/7 294704 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू मदनी नाला खोलीकरण गट क्र 1/3 643056 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू सुकळी मौजा सुकळी (स्टे.) ता. सेलू, येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 56000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र 1/7 702843 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र 1/9 238554 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू परसोडी मौजा परसोडी ता. सेलू येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 57000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र 1/10 259057 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र 1/11 287605 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू मदनी मौजा मदनी, ता. सेलू येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 56000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी पळसगाव ढाळीचे बांध गट क्र 1/8 359989 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी खंडेराव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 17/1 990539 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी खंडेराव नाला खोलीकरण गट क्र 17/1 679026 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी खंडेराव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 17/2 992556 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी तळणी खंडेराव नाला खोलीकरण गट क्र 17/2 793140 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू नागटेकडी मौजा नागटेकडी, ता. सेलू येथील को.बं / साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 58000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी इंझाला सिमेंट नाला बांध गट क्र. 13/11 1179766 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी वाबगाव ढाळीचे बांध गट क्र 11/3 194379 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी वाबगाव ढाळीचे बांध गट क्र 11/4 187808 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/7 998218 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी टाकळी दरणे सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/8 946245 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 5/1 1073599 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू जयपूर मौजा जयपूर, ता सेलू को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 65000 17-03-2015 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव नाला खोलीकरण गट क्र 5/1 588839 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 5/3 1109145 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी नाचणगाव नाला खोलीकरण गट क्र 5/3 608274 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) सेलू सिंदी मौजा सिंदी (रेल्वे), ता सेलू को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 219000 17-03-2015 2014-2015
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) देवळी टाकळी मौज टाकळी, ता. देवळी ,जि. वर्धा येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 160000 05-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) सेलू यंकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/1 458784 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) देवळी यसगाव मौजा यसगाव, ता देवळी, जि. वर्धा येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 159000 05-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/7 1230077 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/7 787697 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) देवळी वबगाव मौजा वाबगाव, ता देवळी, जि. वर्धा येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 63000 05-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/8 1239661 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) देवळी काजलसरा मौज काजळसरा, ता. देवळी ,जि. वर्धा येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 59000 05-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर सिमेंट नाला बांध गट क्र. 1/9 1387517 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) देवळी नाचणगाव मौज नाचनगाव, ता. देवळी ,जि. वर्धा येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 63000 05-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी मलकापूर नाला खोलीकरण गट क्र 1/9 995697 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव ढाळीचे बांध गट क्र 3/4 279056 16-04-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) देवळी रोहणी मौज रोहिणी (मलातपूर), ता. देवळी ,जि. वर्धा येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 62000 05-02-2016 2015-2016
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण(101 ते 250 हे.) पर्यंत (27026579) देवळी आगरगाव मौजा आगरगाव, ता देवळी, जि. वर्धा येथील को.बं/ साठवण बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण करणे. 61000 05-02-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी अडेगाव सिमेंट नाला बांध गट क्र. 5/2 978460 16-04-2016 2015-2016
ग्रामीण विकास कार्यक्रम यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (ग्रा.वि.वि.) (36040817) वर्धा सालोड (हिरापूर) संत सदानंद महाराज देवस्थान येथील भक्तनिवास बांधकाम 3000000 18-05-2016 2015-2016
ग्रामीण विकास कार्यक्रम यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (ग्रा.वि.वि.) (36040817) देवळी अंदोरी सोमेश्वर तातेश्वर देवस्थान , अंदोरी /भक्तनिवास 19000000 23-12-2014 2014-2015
ग्रामीण विकास कार्यक्रम यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (ग्रा.वि.वि.) (36040817) देवळी रत्नापूर अखंड गीता दर्शनव्यास व ओंकारेश्वर मंदिर, रत्नापूर/ भक्तनिवास 1900000 23-12-2014 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बाभूळगाव (खो) ढाळीचे बांध गट क्र 2/13 341442 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बाभूळगाव (खो) ढाळीचे बांध गट क्र 2/12 323527 16-04-2016 2015-2016
ग्रामीण विकास कार्यक्रम यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (ग्रा.वि.वि.) (36040817) देवळी दहेगाव धांडे विठ्ठल मंदिर देवस्थान, दहेगाव धांदे / भक्तनिवास 1865000 23-12-2014 2014-2015
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बोपापूर दिघी ढाळीचे बांध गट क्र 1/3 269327 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144) देवळी बोपापूर दिघी ढाळीचे बांध गट क्र 1/4 259238 16-04-2016 2015-2016
मृदा संधारण व जल संधारण जलयुक्त शिवार अभियान (44022144)