योजना निहाय रिपोर्ट

विभाग योजना तालुका गावाचे नाव कामाचे नाव प्र.मा.वर्ष प्र.मा.किंमत भौतिक स्थिती फोटो
विभाग योजना तालुका गावाचे नाव कामाचे नाव प्र.मा.वर्ष प्र.मा.किंमत भौतिक स्थिती फोटो
आरोग्य सेवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी चोंढी मा.खासदार श्री तडस/अपंग व्यक्तीना दोन 3 चाकी मोपेड पुरविणेबाबत. 2015-2016 121000 कामाची सद्यस्थिती view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. प्रचार प्रसिद्धी 2016-2017 50000 कामाची सद्यस्थिती view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर अंगणवाडी बांधकाम क्र 65 2014-2015 600000 कामाची सद्यस्थिती view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) वर्धा सस्ताबाद खोल सलग समतल चर 2015-2016 112929 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) वर्धा डायगव्हाण खोल सलग समतल चर 2015-2016 59786 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) वर्धा कवडघाट खोल सलग समतल चर 2015-2016 146144 पूर्ण झालेली कामे view
वने वन पर्यटन / इको टुरिझम यांचा विकास (24064707) सेलू गोह्दा (काला) तार कुंपण घालणे 2015-2016 1596000 प्रगती पथावरील कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) सेलू रायपूर (जंगली) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 36537 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) सेलू रायपूर (जंगली) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 36537 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) सेलू रायपूर (जंगली) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 36537 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) सेलू रायपूर (जंगली) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 36537 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) वर्धा मदनी अंगणवाडी बांधकाम क्र 112 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) वर्धा पुजाई अंगणवाडी बांधकाम क्र 123 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा कारंजा खोल सलग समतल चर 2015-2016 216936 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा कारंजा खोल सलग समतल चर 2015-2016 216936 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा कारंजा खोल सलग समतल चर 2015-2016 216936 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर साकुर्ली खोल सलग समतल चर 2015-2016 135163 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) हिंगणघाट अल्लीपूर खोल सलग समतल चर 2014-2015 148237 कामाची सद्यस्थिती view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) हिंगणघाट अल्लीपूर खोल सलग समतल चर 2014-2015 148237 कामाची सद्यस्थिती view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) हिंगणघाट वेणी खोल सलग समतल चर 2014-2015 296474 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) हिंगणघाट वेणी खोल सलग समतल चर 2014-2015 296474 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) हिंगणघाट वेणी खोल सलग समतल चर 2014-2015 296474 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) हिंगणघाट कोरा मासेमारी साधने नायलॉन जाळे , सुत , बोट खरेदी/ कोरा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, कोरा 2014-2015 90000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) हिंगणघाट भगवा खोल सलग समतल चर 2014-2015 79060 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) हिंगणघाट भगवा खोल सलग समतल चर 2014-2015 79060 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर साकुर्ली खोल सलग समतल चर 2015-2016 135163 पूर्ण झालेली कामे view
वने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना (3452-1958) वर्धा पवनार पवनार येथील नदीघाट परिसरात सौंदर्यीकरण करणे बाबत 2015-2016 1998000 पूर्ण झालेली कामे view
वने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना (3452-1958) वर्धा पवनार पवनार येथील नदीघाट परिसरात सौंदर्यीकरण करणे बाबत 2015-2016 1998000 पूर्ण झालेली कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. अंडीपूज खरेदी 2016-2017 450000 प्रगती पथावरील कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. अंडीपूज खरेदी 2016-2017 450000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) वर्धा कारला साठवण बंधारा कारला 2014-2015 1355000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनेची कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026612) आर्वी बोथली साठवण तलाव बोथली किन्हाळा क्र. 2 2014-2015 2438000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) वर्धा बोदड साठवण बंधारा बोदड 2014-2015 1367000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) वर्धा चिकणी साठवण बंधारा चिकणी 2014-2015 1399000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) वर्धा बोदड साठवण बंधारा बोदड 2014-2015 1367000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) वर्धा बोदड साठवण बंधारा बोदड 2014-2015 1367000 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा येसंबा उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 448150 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा आयुर्वेद युनानी दवाखान्याचे बांधकाम (22109045) वर्धा गोजी आयुर्वेदिक दवाखान्याला आवारभिंत बांधकाम करणे 2015-2016 879000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा धोत्रा उपकेंद्राला प्रसूती कक्षाचे बांधकाम करणे 2015-2016 999700 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा धोत्रा उपकेंद्राला प्रसूती कक्षाचे बांधकाम करणे 2015-2016 999700 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) वर्धा तळेगाव टालाटुले प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुख्य इमारत बांधणे 2015-2016 26043300 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) वर्धा तळेगाव टालाटुले प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा नेरी उपकेंद्राला प्रसूती कक्षाचे बांधकाम करणे 2015-2016 998900 कामाची सद्यस्थिती view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) वर्धा वायगाव निप्पाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुख्य इमारत बांधणे 2015-2016 42227500 कामाची सद्यस्थिती view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा वायगाव निप्पाणी उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम व दुरुस्ती करणे 2014-2015 345500 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा वायगाव निप्पाणी उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम व दुरुस्ती करणे 2014-2015 345500 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा वायगाव निप्पाणी उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम व दुरुस्ती करणे 2014-2015 345500 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा सिरसगाव उपकेंद्राची आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 265000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा सिरसगाव उपकेंद्राला प्रसूती कक्षाचे बांधकाम करणे 2015-2016 824000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा सिरसगाव उपकेंद्राची आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 265000 सुरू न झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) कारंजा अंभोरा साठवण बंधारा अंभोरा क्र. 3 उर्वरित काम 2015-2016 810000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनेची कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026612) आर्वी बोथली साठवण तलाव बोथली किन्हाळा क्र. 2 2014-2015 2438000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनेची कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026612) आर्वी बोथली साठवण तलाव बोथली क्र. 2 (हेटी) 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनेची कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026612) आर्वी बोथली साठवण तलाव बोथली किन्हाळा क्र. 2 2014-2015 2438000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) कारंजा अंभोरा साठवण बंधारा अंभोरा क्र. 3 उर्वरित काम 2015-2016 810000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) आर्वी वर्धमनेरी साठवण बंधारा वर्धमनेरी 2014-2015 1126000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) आर्वी लहादेवी सिमेंट नाला बांध लहादेवी , चोरंबा , दहेगाव (मु), बोदाला चे सर्वेक्षण 2016-2017 50000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) वर्धा तरोडा उपकेंद्राचे दुरुस्ती करणे 2015-2016 722000 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा तरोडा उपकेंद्राचे अपूर्ण आवार भिंत बांधकाम पूर्ण करणे 2015-2016 373000 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) वर्धा खरांगणा (गोडे) प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती करणे 3 2015-2016 499000 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) वर्धा खरांगणा (गोडे) प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती करणे 1 2015-2016 485400 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) वर्धा खरांगणा (गोडे) प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती करणे 2 2015-2016 486000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) आष्टी तळेगाव साठवण बंधारा तळेगाव (रामदरा) 2014-2015 1066000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) कारंजा बोरगाव गोंडी साठवण बंधारा बोरगाव गोंडी, नांदोरा, सावळी (बु) , पारडी चे सर्वेक्षण 2015-2016 51000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) कारंजा चिंचोली साठवण बंधारा चिंचोली 2014-2015 1179000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनेची कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026612) हिंगणघाट कोल्ही गाव तलाव कोल्ही गव्हा 2014-2015 2011000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा जोगा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 186427 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा जोगा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 186427 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) सेलू वरुड वरुड येथील पूर संरक्षण भितिचेबांधकाम करणे 2014-2015 1919000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) वर्धा पिपरी पिपरी, आलोडी, नालवाडी नाल्यावर पूर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. 2014-2015 1999000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) आष्टी झाडगाव साठवण बंधारा झाडगाव क्र. 2, शिरकुटनी चे सर्वेक्षण 2015-2016 27000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) आष्टी येनाडा सिमेंट नाला बांध क्र 1 व 2, बोरखेडी चे सर्वेक्षण 2016-2017 38000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर कोरा साठवण बंधारा कोरा 2014-2015 1186000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर ताडगाव साठवण बंधारा ताडगाव क्र 2 2014-2015 1320000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर मंगरूळ साठवण बंधारा मंगरूळ 2015-2016 1292000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर धोंडगाव साठवण बंधारा धोंडगाव 2015-2016 1528000 सुरू न झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) समुद्रपूर धोंडगाव साठवण बंधारा धोंडगाव, बेळघाट, वॉकसूर , विखणी, राजूरवाडी, हळदगाव, डोंगरगाव चे सर्वेक्षण 2015-2016 99000 सुरू न झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) समुद्रपूर नंदोरी सिमेंट नाला बांध नांदोरी, हिवरा, खैरगाव, बोडखा, नारायणपूर, बोथली, तास, लैसनपूर, वॉकसूर चे सर्वेक्षण 2016-2017 134000 सुरू न झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर राजूरवाडी साठवण बंधारा राजूरवाडी 2015-2016 1557000 सुरू न झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) समुद्रपूर धोंडगाव साठवण बंधारा धोंडगाव, बेळघाट, वॉकसूर , विखणी, राजूरवाडी, हळदगाव, डोंगरगाव चे सर्वेक्षण 2015-2016 99000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) हिंगणघाट डायगव्हान सिमेंट नाला बांध डायगव्हाण क्र.2 व 3 , साठवण बंधारा डायगव्हाण क्र.1 व 2, साठवण बंधारा अल्लीपूर क्र 5, साठवण बंधारा मुरपाड, वडनेर व कुटकी चे सर्वेक्षण 2015-2016 126000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) हिंगणघाट पवनी साठवण बंधारा पवनी 2014-2015 1065000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) हिंगणघाट भैय्यापूर साठवण बंधारा भैय्यापुर 2015-2016 1380000 सुरू न झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) हिंगणघाट डायगव्हान सिमेंट नाला बांध डायगव्हाण क्र.2 व 3 , साठवण बंधारा डायगव्हाण क्र.1 व 2, साठवण बंधारा अल्लीपूर क्र 5, साठवण बंधारा मुरपाड, वडनेर व कुटकी चे सर्वेक्षण 2015-2016 126000 सुरू न झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनांचे सर्वेक्षण 100 हे. पर्यंत (34512612) हिंगणघाट भिवापूर सिमेंटनाला बांध भिवापूर, पोहणा, खापरी, जामणी-1 , शेकापूर बाई, सेलू मुरपाड, जामणी -2, सोनेगाव राऊत , घाटसावली, धामणगाव चे सर्वेक्षण 2016-2017 149000 सुरू न झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर वायगाव गोंड साठवण बंधारा वायगाव गोंड क्र. 2 2015-2016 1244000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर वायगाव गोंड साठवण बंधारा वायगाव गोंड क्र. 2 2015-2016 1244000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर वायगाव गोंड साठवण बंधारा वायगाव गोंड क्र. 2 2015-2016 1244000 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू सेलू भक्त निवास व सभागृह बांधकाम शंकरजी देवस्थान सेलू 2016-2017 7500000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) देवळी गौळ प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी आनंदवाडी नळ पाणी पुरवठा आनंदवाडी 2014-2015 4141000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी आनंदवाडी नळ पाणी पुरवठा आनंदवाडी 2014-2015 4141000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी चीस्तूर नळ पाणी पुरवठा चिस्तूर 2014-2015 3477000 पूर्ण झालेली कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी आनंदवाडी नळ पाणी पुरवठा आनंदवाडी 2014-2015 4141000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) सेलू जयपूर अंगणवाडी बांधकाम क्र 74 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 64764 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 64764 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 64764 पूर्ण झालेली कामे view
तांत्रिक शिक्षण (+) 2 स्तरावरील व्यावसायिक शिक्षण (22031762) वर्धा वर्धा न.प. शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र वर्धा येथे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री पुरविणे 2014-2015 1250000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 64764 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव मिस्कीन उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 500000 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर रेंगापूर (रिठा) खोल सलग समतल चर 2015-2016 81098 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी सुकळी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 93749 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर शेडगाव खोल सलग समतल चर 2015-2016 81098 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर रेंगापूर (रिठा) खोल सलग समतल चर 2015-2016 81098 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर रेंगापूर (रिठा) खोल सलग समतल चर 2015-2016 81098 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर रेंगापूर (रिठा) खोल सलग समतल चर 2015-2016 81098 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर रेंगापूर (रिठा) खोल सलग समतल चर 2015-2016 81098 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर रेंगापूर (रिठा) खोल सलग समतल चर 2015-2016 81098 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर सावरखडा खोल सलग समतल चर 2014-2015 202745 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर टेकाडी खोल सलग समतल चर 2014-2015 147487 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर जीरा खोल सलग समतल चर 2015-2016 67581 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 29705 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37500 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी उमरी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 112499 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी उमरी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 11855 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी सुकळी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 2475 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी सुकळी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 93749 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर टेकाडी खोल सलग समतल चर 2014-2015 147487 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर टेकाडी खोल सलग समतल चर 2014-2015 147487 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर टेकाडी खोल सलग समतल चर 2014-2015 147487 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा सोनेगाव जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37499 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर दहेगाव खोल सलग समतल चर 2015-2016 270325 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर कानकटी खोल सलग समतल चर 2015-2016 40549 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर धुमनखेडा खोल सलग समतल चर 2014-2015 215634 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर धुमनखेडा खोल सलग समतल चर 2014-2015 215634 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर टेकाडी खोल सलग समतल चर 2014-2015 147487 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर निरगुडी खोल सलग समतल चर 2015-2016 121646 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर रामगाव खोल सलग समतल चर 2015-2016 54065 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर वायगाव गोंड खोल सलग समतल चर 2014-2015 146209 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर वायगाव गोंड खोल सलग समतल चर 2014-2015 146209 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर वायगाव गोंड खोल सलग समतल चर 2014-2015 146209 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर शिवनी खोल सलग समतल चर 2014-2015 157319 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर शिवनी खोल सलग समतल चर 2014-2015 157319 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर लसनपूर खोल सलग समतल चर 2014-2015 134901 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर लसनपूर खोल सलग समतल चर 2014-2015 134901 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा लाडगड जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 33966 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी काकडदरा खोल सलग समतल चर 2015-2016 405727 पूर्ण झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) देवळी पुलगाव न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुलगाव येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी काकडदरा खोल सलग समतल चर 2015-2016 405727 पूर्ण झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हिंगणघाट येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हिंगणघाट येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर सेवा खोल सलग समतल चर 2015-2016 108130 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर सेवा खोल सलग समतल चर 2015-2016 108130 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) सेलू अकोली उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 484860 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा मणेरी खोल सलग समतल चर 2015-2016 101237 पूर्ण झालेली कामे view
तांत्रिक शिक्षण (+) 2 स्तरावरील व्यावसायिक शिक्षण (22031762) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासकीय तंत्र ,माँध्यामिक शाळा केंद्र, हिंगणघाट 2015-2016 150000 पूर्ण झालेली कामे view
तांत्रिक शिक्षण (+) 2 स्तरावरील व्यावसायिक शिक्षण (22031762) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासकीय तंत्र माध्यामिक शाळा केंद्र, हिंगणघाट येथे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री पुरविणे 2014-2015 750000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा मणेरी खोल सलग समतल चर 2015-2016 144624 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर साकुर्ली खोल सलग समतल चर 2015-2016 162195 पूर्ण झालेली कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी धाडी नळ पाणी पुरवठा धाडी 2014-2015 4619000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा खर्राशी खोल सलग समतल चर गट क्र. 1 2015-2016 216624 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा खर्राशी खोल सलग समतल चर गट क्र. 1 2015-2016 216624 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 16231 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 16654 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 11069 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) समुद्रपूर मांडगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा दहेगाव (स्टेशन) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 444500 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी घातसुर खोल सलग समतल चर 2015-2016 811455 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 30532 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 30532 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 11069 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 19396 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 30143 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 30532 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 20868 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 3233 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 16231 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 19429 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 32326 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 7379 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 23187 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 30532 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पिलापूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 30532 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 32326 पूर्ण झालेली कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी प्रशिक्षण 2016-2017 50000 प्रगती पथावरील कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी प्रशिक्षण 2016-2017 50000 प्रगती पथावरील कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी अभ्यास दौरा 2016-2017 165000 प्रगती पथावरील कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी अभ्यास दौरा 2016-2017 165000 प्रगती पथावरील कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी पोरगव्हान अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2014-2015 1031084 पूर्ण झालेली कामे view
वने ओटीएसपी - औधोगिक व्यापारी उपयोगासाठी लागणाऱ्या जातीच्या वनझाडांच्या लागवडीसाठी योजना (4406 0545- 2-21) आष्टी मानिकवाडा वृक्ष लागवड सर्व्हे क्र. 112 RF वर 2015-2016 299416 पूर्ण झालेली कामे view
वने ओटीएसपी - औधोगिक व्यापारी उपयोगासाठी लागणाऱ्या जातीच्या वनझाडांच्या लागवडीसाठी योजना (4406 0545- 2-21) कारंजा बाँबर्डा वृक्ष लागवड 2014-2015 264725 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा इंदरमारी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 54617 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा इंदरमारी पाणी साठवण तलाव 2014-2015 177600 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी ब्राम्हणवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी परसोडा खोल सलग समतल चर 2015-2016 811455 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी परसोडा खोल सलग समतल चर 2015-2016 811455 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी किन्ही अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 25861 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी किन्ही अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 8327 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी ब्राम्हणवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी ब्राम्हणवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी ब्राम्हणवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी ब्राम्हणवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी ब्राम्हणवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी ब्राम्हणवाडा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 8891 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी ब्राम्हणवाडा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 1799 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 64764 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी आष्टी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 27824 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 7379 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 18448 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37500 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37500 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 48489 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 48489 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 27756 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 37248 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 55343 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 48489 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 13878 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी वडाळा पाणी साठवण तलाव 2014-2015 177600 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी वडाळा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2014-2015 128784 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी भडकुंभ जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 93214 कामाची सद्यस्थिती view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी भडकुंभ जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 93214 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 48489 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी भडकुंभ जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 93214 पूर्ण झालेली कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी आनंदवाडी नळ पाणी पुरवठा आनंदवाडी 2014-2015 4141000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी तळेगाव नळ पाणी पुरवठा तळेगाव (श्यामजी पंत ) 2014-2015 24918000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 2015-2016 7033000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 2015-2016 7033000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 2015-2016 7033000 प्रगती पथावरील कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी साहूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2014-2015 95100 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सत्तारपूर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2014-2015 8980 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सत्तारपूर जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74571 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सत्तारपूर जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 16978 पूर्ण झालेली कामे view
तांत्रिक शिक्षण माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा पूर्व व्यावसायिक शिक्षणासाठी सुविधांचा विकास करणे (22032992) देवळी देवळी न.प. शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र देवळी येथे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री पुरविणे 2014-2015 41000 पूर्ण झालेली कामे view
तांत्रिक शिक्षण माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा पूर्व व्यावसायिक शिक्षणासाठी सुविधांचा विकास करणे (22032992) देवळी देवळी न.प. शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र देवळी येथे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री पुरविणे 2014-2015 41000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी मानिकवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 84890 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी झाडगाव अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2014-2015 193291 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी टुमणी पाणी साठवण तलाव 2014-2015 177600 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी झाडगाव जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 55928 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी झाडगाव जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 50934 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी झाडगाव जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 30204 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी झाडगाव जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 30204 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी टुमणी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 41634 कामाची सद्यस्थिती view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी टुमणी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 48489 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी टुमणी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 36895 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सालोरा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37286 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी मानिकवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 45305 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर विखानी खोल सलग समतल चर 2015-2016 162195 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर विखानी खोल सलग समतल चर 2015-2016 162195 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर विखानी खोल सलग समतल चर 2015-2016 162195 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे लघु पाट बंधारे योजनेची कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026612) आर्वी पाचोड लघुसिंचन तलाव पाचोड नहराचे काम 2014-2015 1966000 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सालोरा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37286 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सालोरा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37286 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी मानिकवाडा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 55928 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी तारासावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2014-2015 223348 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी तारासावंगा अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2014-2015 72156 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर औरंगपूर खोल सलग समतल चर 2015-2016 135163 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर औरंगपूर खोल सलग समतल चर 2015-2016 135163 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर चाकूर खोल सलग समतल चर 2015-2016 81098 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सालोरा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37286 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) समुद्रपूर विखानी खोल सलग समतल चर 2015-2016 162195 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आष्टी सालोरा जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37286 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 37500 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 9902 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 26674 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी बोरखेडी जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) आर्वी दहेगाव (गोंडी) जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 74999 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) समुद्रपूर मांडगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा कारंजी(भोगे) उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 432780 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) वर्धा खरांगणा (गोडे) प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती करणे 2015-2016 499000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) वर्धा खरांगणा (गोडे) प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत पाणी व्यवस्था करणे 2015-2016 219665 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा पेठ उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 102100 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा पेठ उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 102100 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा झाडगाव उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 355000 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) वर्धा वायफड प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) वर्धा वायफड प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा येसंबा उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 448150 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा येसंबा उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 448150 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा येसंबा उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 448150 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा वायगाव निप्पाणी उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम व दुरुस्ती करणे 2014-2015 345500 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) कारंजा मासोद उपकेंद्राला रंगरंगोटी करणे 2015-2016 84000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा आयुर्वेद युनानी दवाखान्याची दुरुस्ती (22109045) कारंजा धानोली आयुर्वेदिक दवाखान्याची नवीन इमारत बांधकाम करणे 2014-2015 2500000 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) कारंजा धानोली उपकेंद्राला रंगरंगोटी करणे 2015-2016 78000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) कारंजा काजळी उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 701155 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) कारंजा सावली ख. उपकेंद्राला रंगरंगोटी करणे 2015-2016 76000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) कारंजा कन्नमवार ग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्राला रंगरंगोटी करणे 2015-2016 168000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) कारंजा कन्नमवार ग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) कारंजा कन्नमवार ग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत कर्मचारी निवासस्थानाचे (3,4 ) बळकटीकरण करणे 2014-2015 1417300 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) कारंजा कन्नमवार ग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत कर्मचारी निवासस्थानाचे (1,2 ) बळकटीकरण करणे 2014-2015 1397110 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) कारंजा कन्नमवार ग्राम प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थानाचे बळकटीकरण करणे 2014-2015 1498355 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) कारंजा सिंधी विहिरी उपकेंद्राला रंगरंगोटी करणे 2015-2016 76000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) कारंजा बोरगाव गोंडी उपकेंद्राला रंगरंगोटी करणे 2015-2016 76000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) कारंजा बोरगाव गोंडी उपकेंद्राला प्रसूती कक्षाचे बांधकाम करणे 2015-2016 760860 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) कारंजा बोरगाव गोंडी उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 459360 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा आयुर्वेद युनानी दवाखान्याचे बांधकाम (22109045) आर्वी मालेगाव ठेका आयुर्वेदिक दवाखान्याची नवीन इमारत बांधकाम करणे 2014-2015 2500000 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) आर्वी खरांगणा प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) वर्धा आन्जी प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) समुद्रपूर मांडगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा पेठ उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 102100 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) वर्धा वायफड प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा येसंबा उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 448150 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा येसंबा उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 448150 प्रगती पथावरील कामे view
तांत्रिक शिक्षण (+) 2 स्तरावरील व्यावसायिक शिक्षण (22031762) वर्धा वर्धा न.प. शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र वर्धा 2015-2016 75000 पूर्ण झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) वर्धा वर्धा न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वर्धा येथे संगणक कक्ष तयार करणे 2014-2015 409000 पूर्ण झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) वर्धा वर्धा न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वर्धा येथील कार्यशाळेची दुरुस्ती 2014-2015 1134000 पूर्ण झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) वर्धा वर्धा न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वर्धा येथील मोटार गॅरेज कम कार्यशाळेची संरक्षण भिंत व प्लिंथ प्रोटेक्शन 2014-2015 612000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) वर्धा वर्धा न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वर्धा येथील मोटार गॅरेज कम कार्यशाळेची संरक्षण भिंत व प्लिंथ प्रोटेक्शन 2014-2015 612000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) वर्धा वर्धा न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वर्धा येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2014-2015 85000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) वर्धा वर्धा न.प. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वर्धा येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 300000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) समुद्रपूर मुरदपूर एस.एच.-326 समुद्रपूर ते एस.एच.-322 उमरी 2015-2016 33691000 प्रगती पथावरील कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा धावासा ख. जाळीचा बंधारा (गॅबियन) 2015-2016 131248 पूर्ण झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) कारंजा कारंजा औ. प्र. संस्था कारंजा (घा) येथील पहिल्या माळ्याचे बांधकाम 2015-2016 17058000 सुरू न झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) कारंजा कारंजा औ. प्र. संस्था कारंजा (घा) येथील पहिल्या माळ्याचे बांधकाम 2015-2016 17058000 सुरू न झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) कारंजा कारंजा औ. प्र. संस्था कारंजा (घा) येथील पिण्याच्या पाण्याकरिता विंधन विहीर खोदणे 2015-2016 256000 सुरू न झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) कारंजा कारंजा औ. प्र. संस्था कारंजा (घा) येथील पिण्याच्या पाण्याकरिता विंधन विहीर खोदणे 2015-2016 256000 सुरू न झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) कारंजा कारंजा मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / जलदेवी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, खैरी डॅम, ता. कारंजा 2016-2017 9000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) कारंजा कारंजा मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / जलदेवी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, खैरी डॅम, ता. कारंजा 2016-2017 9000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) कारंजा कारंजा मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / जलदेवी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, खैरी डॅम, ता. कारंजा 2016-2017 9000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) कारंजा कारंजा मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / जलदेवी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, खैरी डॅम, ता. कारंजा 2016-2017 9000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) कारंजा कारंजा मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / जलदेवी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, खैरी डॅम, ता. कारंजा 2016-2017 9000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) समुद्रपूर मुरदपूर एस.एच.-326 समुद्रपूर ते एस.एच.-322 उमरी 2015-2016 33691000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) समुद्रपूर मुरदपूर एस.एच.-326 समुद्रपूर ते एस.एच.-322 उमरी 2015-2016 33691000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) हिंगणघाट सावली (वाघ) सावली (वाघ) ते नरसाळा रस्ता बांधकाम 2015-2016 10693000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) हिंगणघाट सावली (वाघ) सावली (वाघ) ते नरसाळा रस्ता बांधकाम 2015-2016 10693000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) सेलू सेलू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेलू येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 198000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) सेलू सेलू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेलू येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 198000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) सेलू सेलू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेलू येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 198000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) सेलू सेलू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेलू येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 198000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) सेलू सेलू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेलू येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 198000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) सेलू सेलू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेलू येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 198000 कामाची सद्यस्थिती view
तांत्रिक शिक्षण माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा पूर्व व्यावसायिक शिक्षणासाठी सुविधांचा विकास करणे (22032992) आर्वी आर्वी शासकीय तंत्र माध्यामिक शाळा केंद्र, आर्वी येथे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री पुरविणे 2014-2015 41000 कामाची सद्यस्थिती view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरिता जमीन संपादन प्रशासकीय कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम (42500965, 42500956) आर्वी आर्वी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आर्वी येथील पहिल्या माळ्याचे बांधकाम 2014-2015 11900000 प्रगती पथावरील कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी चीस्तूर नळ पाणी पुरवठा चिस्तूर 2014-2015 3477000 पूर्ण झालेली कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी चीस्तूर नळ पाणी पुरवठा चिस्तूर 2014-2015 3477000 पूर्ण झालेली कामे view
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता पाणीपुरवठा योजनेसाठी ग्रा.पं. व जि.प. ना अनुदान (22155571) आष्टी चीस्तूर नळ पाणी पुरवठा चिस्तूर 2014-2015 3477000 पूर्ण झालेली कामे view
कामगार व कामगार कल्याण पोषण विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील उपकरणांची तुट भरून काढणे (22304026) समुद्रपूर समुद्रपूर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था समुद्रपूर येथील यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा त्रुटी भरून काढणे 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा लिंगापुर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 38529 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा लिंगापुर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 49652 पूर्ण झालेली कामे view
वने वनातील मृद व जलसंधारणाची कामे (44063582) कारंजा लिंगापुर अनघड दगडी बांध (L . B . S .) 2015-2016 38529 पूर्ण झालेली कामे view
जलसंधारण (राज्य) पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 1410 ते 1740 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूरसंरक्षनाचे काम. ) 2016-2017 514000 पूर्ण झालेली कामे view
जलसंधारण (राज्य) पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 1410 ते 1740 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूरसंरक्षनाचे काम. ) 2016-2017 514000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811, 47112829, 47112838) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू, जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 2400 ते 3030 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूर संरक्षणाचे काम.) 2016-2017 519000 पूर्ण झालेली कामे view
जलसंधारण (राज्य) पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू, जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 1980 ते 2370 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूर संरक्षणाचे काम.) 2016-2017 516000 पूर्ण झालेली कामे view
जलसंधारण (राज्य) पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू, जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 1980 ते 2370 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूर संरक्षणाचे काम.) 2016-2017 516000 पूर्ण झालेली कामे view
जलसंधारण (राज्य) पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (47112811) सेलू सिंदी मौजा सिंधी ता. सेलू, जि. वर्धा येथील नाल्याचे (साखळी क्र. 1980 ते 2370 मी. सरळीकरणासह प्रवाह सुरळीत करून पूर संरक्षणाचे काम.) 2016-2017 516000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू हिंगणी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / आदर्श मत्स्य सहकारी संस्था, हिंगणी 2016-2017 35400 पूर्ण झालेली कामे view
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा पेठ नवीन व्यायामशाळा बांधणे 2015-2016 200000 प्रगती पथावरील कामे view
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा पेठ नवीन व्यायामशाळा बांधणे 2015-2016 200000 प्रगती पथावरील कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) आष्टी आष्टी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / त्रिरत्न मागासवर्गीय मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्यादित, आष्टी, ता. आष्टी, 2016-2017 14000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) देवळी बाभूळगाव (खो) एम.एस.एच.-12 ते कविटगाव रस्ता बांधकाम 2015-2016 17494000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) देवळी बाभूळगाव (खो) एम.एस.एच.-12 ते कविटगाव रस्ता बांधकाम 2015-2016 17494000 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) आष्टी मानिकवाडा उपकेंद्राची दुरुस्ती करणे 2015-2016 447900 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) आर्वी खरांगणा प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत इलेकट्रीक फिटिंग करणे 2015-2016 297711 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) आर्वी खरांगणा प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत इलेकट्रीक फिटिंग करणे 2015-2016 297711 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) आर्वी खरांगणा प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत पाणी व्यवस्था करणे 2015-2016 898000 कामाची सद्यस्थिती view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) आर्वी खरांगणा प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत पाणी व्यवस्था करणे 2015-2016 898000 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उप केंद्र यांची दुरुस्ती व देखभाल (22109116) आर्वी खरांगणा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती करणे 2014-2015 1499900 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) समुद्रपूर मांडगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे व विस्तारीकरण यासाठी जि.प. ना अनुदान (22109125) वर्धा वायफड प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत हायमास्ट लाईट बसविणे 2015-2016 203505 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा पेठ उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2014-2015 102100 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा येसंबा उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 448150 प्रगती पथावरील कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) वर्धा येसंबा उपकेंद्राला आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 448150 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास विकास योजना राबविण्यासाठी न.प. ना सहाय्यक अनुदान (22172702) देवळी देवळी न.प. नगर परिषद देवळी येथे डॉ. बाबासाहेब पुतळ्यलगत आरक्षण क्र. 5 वर 56 दुकान गाळ्यांचे बांधकाम 2015-2016 22352811 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास विकास योजना राबविण्यासाठी न.प. ना सहाय्यक अनुदान (22172702) देवळी देवळी न.प. नगर परिषद देवळी येथे डॉ. बाबासाहेब पुतळ्यलगत आरक्षण क्र. 5 वर 56 दुकान गाळ्यांचे बांधकाम 2015-2016 22352811 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास विकास योजना राबविण्यासाठी न.प. ना सहाय्यक अनुदान (22172702) देवळी देवळी न.प. नगर परिषद देवळी येथे डॉ. बाबासाहेब पुतळ्यलगत आरक्षण क्र. 5 वर 56 दुकान गाळ्यांचे बांधकाम 2015-2016 22352811 प्रगती पथावरील कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) देवळी खर्डा मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / नवभारत मत्स्यव्यावसायिक सहकारी संस्था, खर्डा 2016-2017 21000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) देवळी खर्डा मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / नवभारत मत्स्यव्यावसायिक सहकारी संस्था, खर्डा 2016-2017 21000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) हिंगणघाट भैय्यापूर ओ.डी.आर.-37 ते खामगाव ते साती(आंजी) रस्ता बांधकाम 2015-2016 971000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा सिंदी (मेघे) वर्धा तालुक्यातील सिंदी (मेघे) येथील म्हाडा कॉलनी संकुल ते मारोती बाबा समाधी पर्यंत (ग्रामा-79) रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे. लांबी 300 मीटर 2014-2015 1600000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा सिंदी (मेघे) वर्धा तालुक्यातील सिंदी (मेघे) येथील म्हाडा कॉलनी संकुल ते मारोती बाबा समाधी पर्यंत (ग्रामा-79) रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे. लांबी 300 मीटर 2014-2015 1600000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा सिंदी (मेघे) वर्धा तालुक्यातील सिंदी (मेघे) येथील श्री. नितीन देशमुख यांच्या घरापासून ते उमरी मेघे (ग्रामा-79) रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा सिंदी (मेघे) वर्धा तालुक्यातील सिंदी (मेघे) येथील श्री. नितीन देशमुख यांच्या घरापासून ते उमरी मेघे (ग्रामा-79) रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.3 मध्ये श्री शामलाल श्रीवास यांचे घरापासून श्री यादव यांचे घराजवळील नाल्यावर फुटपाथचे बांधकाम करणे. 2014-2015 684000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.3 मध्ये श्री शामलाल श्रीवास यांचे घरापासून श्री यादव यांचे घराजवळील नाल्यावर फुटपाथचे बांधकाम करणे. 2014-2015 684000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा वर्धा न.प. मा.खासदार श्री तडस/वर्धा न.प.अंतर्गत प्रभाग क्र.5 मधील श्री दोशी ते श्री प्रशांत इंगळे यांचे घरापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा प्रीकॉस्त पेव्हमेंट लावणे. 2015-2016 466000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - शासकीय विश्रामगृह , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -जिल्हा परिषद भवन , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा सेवाग्राम होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - दुग्ध विकास कार्यालय, सेवाग्राम 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) देवळी काजलसरा साठवण बंधारा काजळसरा 2015-2016 1239000 सुरू न झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विकास भवन, गांधी चौक, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - डॉ. आंबेडकर चौक, एसपी कार्यालय, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - सामान्य रुग्णालय , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - गांधी हायस्कूल, बस स्टॅन्ड रोड , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - वर्धा बायपास, सिंचनविभाग कार्यालय , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा पिपरी गणना शहर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - आरटीओ कार्यालय , आर्वी रोड, पिपरी (मेघे), वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, सेलू 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तालुका कृषी कार्यालय, सेलू 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू केळझर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विश्रामगृह , केळझर , ता सेलू 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर कांढळी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - नागपूर - चंद्रपूर महामार्ग, कांढळी, 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पंचायत समिती, समुद्रपूर 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - ग्रामीण रुग्णालय , समुद्रपूर 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, हिंगणघाट 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, हिंगणघाट 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वायगाव होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - वर्धा-राळेगाव रोड, वायगाव , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -सिंचन भवन, जि. प. कार्यालय, देवळी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -पंचायत समिती कार्यालय, देवळी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, देवळी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी पुलगाव न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विश्रामगृह , पुलगाव 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी पुलगाव न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पोलीस स्टेशन , पुलगाव 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) आर्वी आर्वी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पंचायत समिती, आर्वी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) आष्टी आष्टी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, आष्टी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) आष्टी आष्टी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, आष्टी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) आष्टी आष्टी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, आष्टी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) आष्टी आष्टी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, आष्टी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) कारंजा कारंजा होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, कारंजा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. शेतकरी प्रशिक्षण 2016-2017 50000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मध्ये श्री राजू मांगे यांचे घरापासून ते श्री संभे सर यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे. (शासकीय जागेवर) 2015-2016 289000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मध्ये श्री राजू मांगे यांचे घरापासून ते श्री संभे सर यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे. (शासकीय जागेवर) 2015-2016 289000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मध्ये श्री राजू मांगे यांचे घरापासून ते श्री संभे सर यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे. (शासकीय जागेवर) 2015-2016 289000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मध्ये श्री राजू मांगे यांचे घरापासून ते श्री संभे सर यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे. (शासकीय जागेवर) 2015-2016 289000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर समुद्रपूर चावरा आश्रम 2015-2016 165071 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर उमरी उमरी सुभान हेटी 2015-2016 400960 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर समुद्रपूर खेमराज एम, चौधरी 2015-2016 15720 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर समुद्रपूर बाबाराव एम. गहुकार 2015-2016 24783 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर समुद्रपूर हनुमान मंदिर 2015-2016 41626 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर जांब Estimate for back fidding of 11KV supply to 33KV Kandhali S / Stn from Borkhedi feeder via 11KV Kandhali Gaothan feeder under Jamb D /C 2015-2016 180420 सुरू न झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर धामणगाव Estimate for conversion of 1@ तो 3@ at village Khursapar in r /व Sarpanch 2015-2016 90730 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मुख्य रस्त्यापासून ते श्री अनिल दहात यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत चेरी ले आऊट मध्ये श्री राजू मांगे यांचे घरापासून ते श्री संभे सर यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे. (शासकीय जागेवर) 2015-2016 289000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर ता. समुद्रपूर भवानपुर पोचमार्गाचे (इजिमा)उर्वरित लांबीचे कि.मी. 2/0 ते 3//0 मधे मजबुतीकरण व डांबरीकरण लांबी 1 कि.मी. 2014-2015 2000000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर सेवाग्राम समुद्रपूर गिरड रस्त्यास जोडणारा भवानपुर पोच्मार्गाच्या उर्वरित लांबीचे खडीकरण करणे. ग्रामा-9. ता. 2014-2015 800000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर सेवाग्राम समुद्रपूर गिरड रस्त्यास जोडणारा भवानपुर पोच्मार्गाच्या उर्वरित लांबीचे खडीकरण करणे. ग्रामा-9. ता. 2014-2015 800000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर सेवाग्राम समुद्रपूर गिरड रस्त्यास जोडणारा भवानपुर पोच्मार्गाच्या उर्वरित लांबीचे खडीकरण करणे. ग्रामा-9. ता. 2014-2015 800000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर सेवाग्राम समुद्रपूर गिरड रस्त्यास जोडणारा भवानपुर पोच्मार्गाच्या उर्वरित लांबीचे खडीकरण करणे. ग्रामा-9. ता. 2014-2015 800000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत पांडुरंग वॉर्ड आसोले नगर येथील श्री बदकी यांचे घरापासून ते श्री वऱ्हेकर सर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत पांडुरंग वॉर्ड आसोले नगर येथील श्री श्रीधरराव बोराडे यांचे घरापासून ते श्री बाबाराव जाउरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 267000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर वाक्सुर मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा वाकसूर ता. समुद्रपूर येथे श्री.नामदेव मांडवकर याचे घरापासून ते श्री जयराम तायवाडे यांचे घरा पर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करने .(शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर बेळघाट नादोरी ते बेलघाट ग्रामा-44 येथे श्री. यादवजी राऊत ते श्री किसनाजी वैद्य यांचे घरापर्यंत 100 मीटर सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. समुद्रपूर 2014-2015 400000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर आजदा मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मोजा आजदा त. समुद्रपूर येथे श्री.नामदेव मांडवकर यांच्या घरापासून ते जी.प. शाळेपयेंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 400000 कामाची सद्यस्थिती view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत न. प. अंतर्गत प्रभाग क्र. ६ मध्ये बाळसराफ यांचे घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत न. प. अंतर्गत प्रभाग क्र. ६ मध्ये बाळसराफ यांचे घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत न. प. अंतर्गत प्रभाग क्र. ६ मध्ये डॉ धनुस्कर यांचे घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत महावीर नगर खुल्या शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 72000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत महावीर नगर खुल्या शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 72000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत गिट्टी खदान परिसरात शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2015-2016 70000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सालोड (हिरापूर) खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री हरिभाऊ सोनटक्के यांच्या घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2015-2016 70000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा उमरी आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हिंदी विश्वविद्यापीठासमोर वंजारी यांचे शेताजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा न.प. अंतर्गत प्रभाग क्र ४ मध्ये श्री संजय मानेकर यांचे घरासमोरील खुल्या शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 68000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत न. प. अंतर्गत सुदामपुरी केळकरवाडी येथील नगर परिषद उद्यानात शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 66000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत गिट्टी खदान परिसरात शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2015-2016 70000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत गिट्टी खदान परिसरात शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2015-2016 70000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत गिट्टी खदान परिसरात शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2015-2016 70000 पूर्ण झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) हिंगणघाट पिंपळगाव उपकेंद्राला प्रसूती कक्षाचे बांधकाम करणे 2015-2016 728420 सुरू न झालेली कामे view
आरोग्य सेवा उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण करण्यासाठी जि.प. ना अनुदाने (22109107) हिंगणघाट सातेफळ उपकेंद्राची आवार भिंत बांधकाम करणे 2015-2016 684200 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू सेलू ता. सेलू सेलू ते वेलगांव (ग्रा.मा.-64) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू धानोली (मेघे) ता. सेलू धानोली (मेघे) ते कोटंबा रस्ता (ग्रामा-108) खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू आमगाव सेलू तालुक्यातील नागपूर वर्धा रोड (प्ररामा-3) ते खडकी आमगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे.. लांबी 0/0 ते 0/900 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू आमगाव सेलू तालुक्यातील नागपूर वर्धा रोड (प्ररामा-3) ते खडकी आमगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे.. लांबी 0/0 ते 0/900 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू खडकी सेलू तालुक्यातील नागपूर वर्धा रोड (प्ररामा-3) ते खडकी आमगांव रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. लांबी 0/0 ते 0/350 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम विविध ठिकाणी पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधा पुरविण्याकरीता अनुदाने (34522758) सेलू केळझर मौजा केळझर ता. सेलू येथे सिमेंट कॉंक्रिट पोचमार्गाचे व उंच रपट्याचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर) 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू धामनगाव ता. सेलू आमगांव रोड (नदीपासून) ते धामणगाव हिंगणी रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा महाकाळ ता. वर्धा महाकाळ येळाकेळी कि.मी. 2/00 ते 5/200 ची सुधारणाकरण. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू सुकलीबाई ता. सेलू सुकळी (बाई) हनुमान मंदिर ते आर्वी रोड पर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू आमगाव ता. सेलू आमगांव - नवरगांव गरमसुर रस्त्याची सुधारणा करणे. 6 कि.मी. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू नानबर्डी ता. सेलू नानबर्डी अप्रोच रोड ते नानबर्डी ग्रा.मा.-90 रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू नानबर्डी ता. सेलू नानबर्डी अप्रोच रोड ते नानबर्डी ग्रा.मा.-90 रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर मांडगाव आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वॉर्ड क्र ४, जगदंबा वॉर्ड श्री यादव भगत यांचे घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 92000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर मांडगाव आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वॉर्ड क्र. ३, हनुमान वॉर्ड पेठ श्री रामकृष्ण गिरडे यांचे घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 92000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर शेडगाव आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री भारत चौधरी यांचे घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 92000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर खापरी आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रवाशी निवाऱ्याचा बाजूला शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 91000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर बोरी आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत कोरा ते खापरी रोड मौजा बोरी रिठा येथील सभा मंडपाजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 90000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत संत तुकडोजी वॉर्ड नंदोरी रोड अयोध्यानगर येथील सर्वे नं १२३/२ मधील श्री सर्जेराव बरबटकर यांचे घराजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 75000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आमदार श्री पंकज भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा शहरातील प्रभाग क्र. ५ मधील शिव मंदिर ते श्री अनिल मेघे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉंक्रिट नालीचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आमदार श्री पंकज भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा शहरातील प्रभाग क्र. ५ मधील शिव मंदिर ते श्री अनिल मेघे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉंक्रिट नालीचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 500000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत रमाईनगर येथे मोहता बगिच्याचे दक्षिण बाजूस शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 86000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आमदार श्री पंकज भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा शहरातील प्रभाग क्र. ५ मध्ये म्हाडा कॉलनी येथे श्री. गायकवाड ते श्री गावंडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. अंदाजे लांबी ६० मी. (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 400000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत रंगारी वॉर्ड येथे कालभैरव मंदिर देवस्थान श्री भेंडे गुरुजी यांचे घराजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 75000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत निषाणपुरा येथे भोईपुरा चौक श्रीमती निर्मलाताई कापटे यांच्या घराजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 75000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत निशाणपूर येथे भोईपुर चौक श्री मोरे यांच्या घराजवळ n विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2015-2016 81000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत नेहरू वॉर्ड मध्ये वीरांगना राणी दुर्गावती पुतळ्याजवळील सभा मंडपाच्या बाजूला शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 75000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मारोती वॉर्ड, श्री गणेश कोचे यांच्या घराजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 75000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत संत तुकडोजी वॉर्ड, बुद्ध विहार (आदर्श नगर )जवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 75000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट वेळा खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत भारत विद्यालय परिसरात शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2015-2016 70000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी दिघी ता. देवळी येथे दिघी ते सेलसुरा रस्त्याचे मजबुतीकरण व खडीकरण व डांबरीकरण करणे. (लांबी 1500 कि.मी.) 2014-2015 3600000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा कारंजा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन महाराज यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी गिरोली ता. देवळी येथे गिरोली ते नांदगाव रस्त्याचे मुरमीकरण करणे (लांबी 2200 मी.) 2014-2015 4500000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी बाजारवाडा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हरदोली रोडवर श्री फतेनूरबाबा यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी बाजारवाडा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हरदोली रोडवर श्री फतेनूरबाबा यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी बाजारवाडा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हरदोली रोडवर श्री फतेनूरबाबा यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी बाजारवाडा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हरदोली रोडवर श्री फतेनूरबाबा यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पुलई आमदार श्री रणजितजी कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत बस स्टॉप जवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 86000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी बाजारवाडा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हरदोली रोडवर श्री फतेनूरबाबा यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी बाजारवाडा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हरदोली रोडवर श्री फतेनूरबाबा यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी वबगाव मौजा देवळी येथे गणेशपूर वाबगांव रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे. 2014-2015 8000000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट वायगांव ता. हिंगणघाट वायगांव हिंगणघाट रस्त्यास जोडणाऱ्या दाभा पोचमार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) सेलू जयपूर एम.डी.आर. -18 जयपूर ते दिंदोडा रस्ता बांधकाम 2015-2016 853000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 2015-2016 7033000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 2015-2016 7033000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट बोरखेडी बोरगांव ते बोरखेडी रस्त्यास जोडणाऱ्या विठ्ठलमुर्ती पोचमार्गाचे बांधकाम करणे.( ग्रामा-54) 2014-2015 3500000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट पोहणा आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत स्मशानभूमीजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 75000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कोसुर्ला आमदार श्री रणजितजी कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हनुमान मंदिराजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 84000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट बोरखेडी बोरखेडी ते गणेशपूर ग्रामा-54 ते श्री. नारायण भेंडे यांचे शेताजवळ रस्ता बांधकाम करणे. लांबी 400 मीटर. ता. हिंगणघाट 2014-2015 1200000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट वडनेर आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री कृष्णाजी तानबाजी महाजन यांचे घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 84000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट वाघोली आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री नारायण महाराज देवस्थान परिसरात शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 75000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट पिंपळगाव ता. हिंगणघाट पिंपळगांव वालदूर रस्ता इजिमा-42 कि.मी. 1/0 ते 2/0 चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1500000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नेरी आमदार श्री रणजितजी कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्राथमिक शाळेजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 78000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नेरी आमदार श्री रणजितजी कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्राथमिक शाळेजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 78000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट गौळ (आजनगाव) ता. हिंगणघाट येरणवाडी (शिरूळ) ते गौळ (आजनगांव) ग्रामा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट सास्ती हडस्ती ता. हिंगणघाट सास्ती हडस्ती रस्त्याचे उर्वरित लांबीचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट पोहणा पोहणं येथे (रामा-7) नॅशनल हायवे ते रुद्रेश्वर मंदिरापर्यंत ते बसस्टँड पर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. लांबी 500 मीटर (ग्रामा-42) 2014-2015 1200000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट बोपापूर ता. हिंगणघाट बोपापूर पोचमार्गाचे उर्वरित लांबीचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट हिवरा हिवरा बेघर वस्तीस जोडणाऱ्या पोचमार्गाचे खडीकरण करणे. ता. हिंगणघाट ग्रामा-39 2014-2015 500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट कान्होली ता. हिंगणघाट कान्होली टाकळी माणकापूर रस्ता प्रजिमा-63 कि.मी.. 8/0 ते 9/0 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 2014-2015 3000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट येरणगाव (शिरूळ) ता. हिंगणघाट येरणवाडी (शिरूळ) ग्रामा येथे स्लॅब ड्रेनचे बांधकाम करणे. 2014-2015 1500000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट गौळ (आजनगाव) ता. हिंगणघाट येरणवाडी (शिरूळ) ते गौळ (आजनगांव) ग्रामा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट गौळ (आजनगाव) ता. हिंगणघाट येरणवाडी (शिरूळ) ते गौळ (आजनगांव) ग्रामा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा सिंदी (मेघे) वर्धा तालुक्यातील सिंदी (मेघे) येथील श्री. नितीन देशमुख यांच्या घरापासून ते उमरी मेघे (ग्रामा-79) रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू आमगाव सेलू तालुक्यातील नागपूर वर्धा रोड (प्ररामा-3) ते खडकी आमगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे.. लांबी 0/0 ते 0/900 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू नानबर्डी ता. सेलू नानबर्डी अप्रोच रोड ते नानबर्डी ग्रा.मा.-90 रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू वडगाव(जंगली) वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील वडगांव (जंगली) गावामध्ये स्लॅप ड्रेनचे बांधकाम करणे. जुना केळझर वडगांव हिंगणी रस्ता. (प्रजिमा-14) 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू सालई (पेवठ) ता. सेलू बोरी ते सालई (पेवठ) रस्ता (ग्रा.मा.-40) खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा सिंदी (मेघे) वर्धा तालुक्यातील सिंदी (मेघे) येथील म्हाडा कॉलनी संकुल ते मारोती बाबा समाधी पर्यंत (ग्रामा-79) रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे. लांबी 300 मीटर 2014-2015 1600000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर ता. समुद्रपूर भवानपुर पोचमार्गाचे (इजिमा)उर्वरित लांबीचे कि.मी. 2/0 ते 3//0 मधे मजबुतीकरण व डांबरीकरण लांबी 1 कि.मी. 2014-2015 2000000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर भावानपूर सेवाग्राम समुद्रपूर गिरड रस्त्यास जोडणारा भवानपुर पोच्मार्गाच्या उर्वरित लांबीचे खडीकरण करणे. ग्रामा-9. ता. 2014-2015 800000 कामाची सद्यस्थिती view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नालवाडी गणना शहर आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत नालवाडी त. वर्धा येथे वार्ड क्र. ५ मध्ये मोहन गुजरकर यांचे घरासमोरील राम मंदिरालगत शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 68000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू वानरविहिरा आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वंजारी माता मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 72000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू वानरविहिरा आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वंजारी माता मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 72000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू जुनगड आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत चौफुली वर शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 72000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू इटाळा आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री पांडे महाराज व श्री मांडवकर यांच्या घराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 86000 कामाची सद्यस्थिती view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सेवाग्राम मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा सेवाग्राम ता. वर्धा येथील वॉर्ड क्र. 4, दादाजी नगर, कोल्हे ले-आऊट, शरदराव झाडे यांचे घरासमोर शासकीय जागेत एक विंधन विहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2016-2017 81000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वरुड आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत धन्वंतरी नगर ,मध्ये, हनुमान मंदिराजवळ, शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा मसाळा गणना शहर आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत जुनी वस्ती, कब्रस्तानाजवळ अग्रग्रामी शाळेजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी (रेल्वे) नागरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.2 मध्ये राजेंद्र प्रा.शाळा ते श्री.रा.मांजरे श्री.नंदनवार श्री हेडाऊ यांच्या घरापर्येंत र. बांधकाम करणे. 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी (रेल्वे) नागरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.2 मध्ये राजेंद्र प्रा.शाळा ते श्री.रा.मांजरे श्री.नंदनवार श्री हेडाऊ यांच्या घरापर्येंत र. बांधकाम करणे. 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी रेल्वे नगरपंचायत प्रभाग क 2 मध्ये श्री. आष्टेकर यांचे घरापासून ते श्री सोनटक्के यांच्या घरापर्येंतसिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी रेल्वे नगरपंचायत प्रभाग क्र 2 मध्ये श्री सोनटक्के यांच्या घरापासून ते श्री.काळबांडे यांच्या घरापयेत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा सिंदी (रे) येथील श्री अंकुश सोनटक्के ते हरदुलाला मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा सिंदी (रे) येथील श्री वसंत वर्धने ते श्री तळवेकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंधी (रेल्वे) नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.2 मध्ये श्री. नंदनवार यांचे घरापासून तवे श्री हेडाऊ यांच्या घरापर्येंत रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी (रेल्वे) नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र. 2 मध्ये श्री.रा.पडोळे यांचे घरापासून ते श्री.लोंढेकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. (शास.जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी वार्ड क्र.5 साबळे ल-आऊट श्री विश्वकर्मा देवस्थान जवळ शासकीय जागेत विंधन विहीर खोदने व हातपंप बसविणे. 2016-2017 66000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी वार्ड क्र.5 मध्ये आर.के.हायस्कूल जवळ ,गोदूमाता देवस्थान जवळ शासकीय जागेत विंधन विहीर खोदने व हातपंप बसविणे. 2016-2017 66000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी आसरामाता देवस्थान जवळ,पांधन रस्त्यालगत शासकीय जागेत विंधन विहीर खोदने व हातपंप बसविणे. 2015-2016 66000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) देवळी विजयगोपाल आमदार श्री अनिलजी सोले यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत यशवंत ग्रामीण शिक्षण संस्था जवळ, शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 98000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मा.खासदार श्री अजय संचेती,रा.स.स./मौजा-नाचणगांव,ता.देवळी वार्ड क्र.2 मध्ये तुकडोजी चौक येथे शासकीय जागेत विंधन विहीर खोदने व हातपंप बसविणे. 2016-2017 66000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू सिंदी ता. सेलू सिंदी कवठा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे लांबी 1 कि.मी. ता. सेलू जि. वर्धा 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू पहेलवानपूर ता. सेलू पहेलानुपूर ते चिचोली जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे. लांबी 1 कि.मी. ग्रा.मा. 25 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू हमदापूर ता. सेलू हमदापूर आलगांव रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. इ.जि.मा.99 कि.मी.400 ते 6/00 2014-2015 4000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) समुद्रपूर हमदापूर हमदापूर आष्टा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रामा-27 लांबी १/५०० कि.मी. तालुका समुद्रपूर 2014-2015 5000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू दहेगाव ता. सेलू दहेगाव हमदापूर देरडा प्रजिमा-14 कि.मी. 54/00 ते 57/0 मध्ये दबलेल्या भागाची सुधारणा करणे. 2014-2015 1500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा गोजी ता वर्धा गोजी गावातून जाणाऱ्या प्र.जि.मा. 21 रस्त्याचे बांधकाम करणे (नालीसह)(लांबी 300 मी.) 2014-2015 3000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा बरबडी ता. वर्धा येथे बरबडी ते नांदोरा नागापूर ग्राम रस्त्याचे बांधकाम करणे 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा बरबडी ता. वर्धा येथे बरबडी ते नांदोरा नागापूर ग्राम रस्त्याचे बांधकाम करणे 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू जयपूर ता. सेलू जयपुरकडून ते सेलू 2.00 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू जयपूर ता. सेलू जयपुरकडून ते सेलू 2.00 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू तळोदी ता. सेलू सेलू रोड (रेल्वे स्टेशन) ते तळोदी 300 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू तळोदी ता. सेलू सेलू रोड (रेल्वे स्टेशन) ते तळोदी 300 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर वडगाव साठवण बंधारा वडगाव 2015-2016 1215000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड गणना शहर ता. वर्धा वरुड ते म्हसाळा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. जि. वर्धा 3 कि.मी. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) देवळी काजलसरा साठवण बंधारा काजळसरा 2015-2016 1239000 प्रगती पथावरील कामे view
क्रीडा व युवक कल्याण क्रीडांगणाचा विकास (22043893) सेलू येळाकेळी आकार एज्युकेशन सोसायटी, वर्धा द्वारा चान्नावर इंग्लिश विद्यामंदिर, येळाकेळी येथील क्रीडांगणास तारेचे कुंपण करणे 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) देवळी काजलसरा साठवण बंधारा काजळसरा 2015-2016 1239000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) देवळी काजलसरा साठवण बंधारा काजळसरा 2015-2016 1239000 प्रगती पथावरील कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पाथरी मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा पाथरी ता. देवळी येथील स्मशानभूमीमध्ये शासकीय जागेत एक विंधन विहीर खोदणे व हातपंप बसविणे(अ.जा.) 2016-2017 80000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट अल्लीपूर मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा अल्लीपूर ता. हिंगणघाट येथील अल्लीपूर टाकळी दरणेरोडवरील हनुमान मंदिराजवळील पुलाजवळ शासकीय जागेत एक विंधन विहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2016-2017 81000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वर्धा ता. वर्धा आरती टाकिज चौक ते महात्मा गांधी पुतळ्यापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वर्धा ता. वर्धा आरती टाकिज चौक ते महात्मा गांधी पुतळ्यापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट पोहणा मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा पोहणा ता. हिंगणघाट येथील वॉर्ड क्र 4, हनुमान मंदिराजवळ शासकीय जागेत एक विंधन विहीर खोदणे व हातपंप बसविणे 2016-2017 81000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वर्धा ता. वर्धा आरती टाकिज चौक ते महात्मा गांधी पुतळ्यापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी ता. वर्धा कारला चौक ते टी-पॉइंट ते वैष्णवी कॉम्प्लेक्सपर्यंत नाली बांधकाम करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी गणना शहर ता. वर्धा पिपरी मेघे ते उमरी (मेघे) खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी वर्धा तालुक्यातील पिपरी ते कारला साटोडा ग्रामा-56 विद्याविहार कॉलनी ते रामदेवबाबा कॉलनी रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. लांबी 400 मी. जि. वर्धा. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी वर्धा तालुक्यातील पिपरी ते कारला साटोडा ग्रामा-56 विद्याविहार कॉलनी ते रामदेवबाबा कॉलनी रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. लांबी 400 मी. जि. वर्धा. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी वर्धा तालुक्यातील पिपरी ते कारला साटोडा ग्रामा-56 विद्याविहार कॉलनी ते रामदेवबाबा कॉलनी रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. लांबी 400 मी. जि. वर्धा. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड ता. वर्धा ग्रा.प. वरुड खासदार मार्ग वरून नागमंदीर कडे जाणारा रस्ता बांधकाम करणे. 2014-2015 500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड ता. वर्धा ग्रा.प. वरुड खासदार मार्ग वरून नागमंदीर कडे जाणारा रस्ता बांधकाम करणे. 2014-2015 500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड गणना शहर ता. वर्धा वरुड ते वरुड (रेल्वे स्थानक ) धन्वंतरी पर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड गणना शहर ता. वर्धा वरुड ते वरुड (रेल्वे स्थानक ) धन्वंतरी पर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड गणना शहर ता. वर्धा वरुड ते म्हसाळा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. जि. वर्धा 3 कि.मी. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू तळोदी ता. सेलू सेलू रोड (रेल्वे स्टेशन) ते तळोदी 300 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू तळोदी ता. सेलू सेलू रोड (रेल्वे स्टेशन) ते तळोदी 300 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू जयपूर ता. सेलू जयपुरकडून ते सेलू 2.00 कि.मी. रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा बरबडी ता. वर्धा येथे बरबडी ते नांदोरा नागापूर ग्राम रस्त्याचे बांधकाम करणे 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट गौळ (आजनगाव) ता. हिंगणघाट येरणवाडी (शिरूळ) ते गौळ (आजनगांव) ग्रामा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) हिंगणघाट गौळ (आजनगाव) ता. हिंगणघाट येरणवाडी (शिरूळ) ते गौळ (आजनगांव) ग्रामा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू नानबर्डी ता. सेलू नानबर्डी अप्रोच रोड ते नानबर्डी ग्रा.मा.-90 रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) सेलू आमगाव सेलू तालुक्यातील नागपूर वर्धा रोड (प्ररामा-3) ते खडकी आमगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे.. लांबी 0/0 ते 0/900 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) आष्टी तळेगाव स्व.श्री. राजसिंग डुंगरपूर मेमोरिअल फाउंडेशन तळेगाव (शा.पं.) येथे नवीन व्यायामशाळा बांधकाम करणे 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वर्धा ता. वर्धा आरती टाकिज चौक ते महात्मा गांधी पुतळ्यापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी वर्धा तालुक्यातील पिपरी ते कारला साटोडा ग्रामा-56 विद्याविहार कॉलनी ते रामदेवबाबा कॉलनी रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. लांबी 400 मी. जि. वर्धा. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी वर्धा तालुक्यातील पिपरी ते कारला साटोडा ग्रामा-56 विद्याविहार कॉलनी ते रामदेवबाबा कॉलनी रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. लांबी 400 मी. जि. वर्धा. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड ता. वर्धा ग्रा.प. वरुड खासदार मार्ग वरून नागमंदीर कडे जाणारा रस्ता बांधकाम करणे. 2014-2015 500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड गणना शहर ता. वर्धा वरुड ते वरुड (रेल्वे स्थानक ) धन्वंतरी पर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वरुड गणना शहर ता. वर्धा वरुड ते म्हसाळा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. जि. वर्धा 3 कि.मी. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अशा जागाभोवती संरक्षक भिंत बांधणे. (40592002) वर्धा वर्धा वर्धा येथील जिल्हाधिकारी निवासस्थानाच्या आवर भिंतीची सुधारणा करणे. 2015-2016 1500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी नाचणगाव मौजा देवळी येथे महामार्ग क्र. 322 नाचणगांव जवळ पुलाचे बांधकाम करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी नाचणगाव मौजा देवळी येथे महामार्ग क्र. 322 नाचणगांव जवळ पुलाचे बांधकाम करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी नाचणगाव मौजा देवळी येथे महामार्ग क्र. 322 नाचणगांव जवळ पुलाचे बांधकाम करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) वर्धा मसाळा गणना शहर अंगणवाडी बांधकाम क्र 71 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) समुद्रपूर हलदगाव अंगणवाडी बांधकाम क्र 202 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) समुद्रपूर जांब अंगणवाडी बांधकाम क्र 196 2014-2015 600000 कामाची सद्यस्थिती view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) समुद्रपूर मांडगाव अंगणवाडी बांधकाम क्र 200 2014-2015 600000 प्रगती पथावरील कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) सेलू बाबापूर अंगणवाडी बांधकाम क्र 41 2015-2016 600000 प्रगती पथावरील कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) सेलू सुरगाव अंगणवाडी बांधकाम क्र 50 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) सेलू सुरगाव अंगणवाडी बांधकाम क्र 50 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) वर्धा मसाळा गणना शहर अंगणवाडी बांधकाम क्र 71 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा मसाळा गणना शहर मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा म्हसाळा वर्धा येथे हनुमान मंदिर ते टिपले,मिरपुडकर ते पर्सनकरसरोदे ते भगत ,धमाने ते डवले नागोसे ते कितें तितरमारे यांच्या घ.रस्त्याचे सी. कान्क्रीटीकरन करणे.(शा.जा) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर वायगाव मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा वायगाव (बेलमारे)ता.समुद्रपूर येथे श्री.सुरेश बेलमारे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.(शा.जा.) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर वायगाव मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा वायगाव (बेलमारे)ता.समुद्रपूर येथे श्री.सुरेश बेलमारे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.(शा.जा.) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर भोसा मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा भोसा ता.समुद्रपूर येथे श्री.सदरप मिसडे यांचे घरापासून ते श्री.अरविंद वाघमारे यांचे घरापेर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर भोसा मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा भोसा ता. समुद्रपूर .येथे भोसा डांबरी रस्त्या पासून ते स्मशानभूमी पर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.30 मी .(शासकीय जागेवर) 2015-2016 100000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर उमरा मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा उमरा ता.समुद्रपूर येथे श्री.प्रभाकर माटे यांच्या घरापासून ते श्री.मनोहर भिसे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर कोरी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा कोरी ता. समुद्रपूर येथे श्री.तुकाराम ओचर यांच्या घरापासून ते हनुमान देवस्थाना पर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन. 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत वर्धा शहरातील सुदामपुरी येथील श्री. भोयर यांच्या घरापासून ते श्री खोडे यांच्या दवाखान्या पर्येंत एका बाजूचे नाली बांधकाम करणे व पेविंग ब्लॉक बसविणे. (शा.जा) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी खर्डा मौजा खर्डा ता. देवळी येथे पोच रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी भिडी ता. देवळी भिडी ते तळणी रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे. 2014-2015 48000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी एकंबा ता. देवळी एकांबा ते लोणी रस्त्याचे मजबुतीकरण व रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2014-2015 4000000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी आपटी मौजा आपटी ता. देवळी येथे पोच रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (व्ही.आर.-7) कि.मी. 0/00 ते 1/200 (लांबी 815 मी.) 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी नाचणगाव मौजा देवळी येथे महामार्ग क्र. 322 नाचणगांव जवळ पुलाचे बांधकाम करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी नाचणगाव मौजा देवळी येथे महामार्ग क्र. 322 नाचणगांव जवळ पुलाचे बांधकाम करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा वर्धा ता. वर्धा आरती टाकिज चौक ते महात्मा गांधी पुतळ्यापर्यंत रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2014-2015 2000000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी मेघे ता. वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 5 मध्ये डेहनकर ले आऊट मध्ये श्री. पाली ते श्री ठोंबरे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे मजबुतीकरण व दंबरीकर करणे. (शासकीय जागेवर ) 2016-2017 297000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) देवळी नाचणगाव मौजा देवळी येथे महामार्ग क्र. 322 नाचणगांव जवळ पुलाचे बांधकाम करणे. 2014-2015 2500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी मेघे ता. वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 5 मध्ये डेहनकर ले आऊट मध्ये श्री. पाली ते श्री ठोंबरे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे मजबुतीकरण व दंबरीकर करणे. (शासकीय जागेवर ) 2016-2017 297000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर वडगाव साठवण बंधारा वडगाव 2015-2016 1215000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पालोती वर्धा तालुक्यातील पालोती ते सावंगी रस्त्यावरील पालोती येथे मोरीचे (सिडी वर्क)चे बांधकाम करणे. 2014-2015 900000 कामाची सद्यस्थिती view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पालोती ता. वर्धा पालोती ते सालोड रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे . 2014-2015 1000000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत वर्धा शहर प्रभाग क्रं 4 मध्ये श्री सुरेशराव गोडे ते श्री अरविंद कोपरे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 180000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत वर्धा शहर प्रभाग क्रं 4 मध्ये श्री सुरेशराव गोडे ते श्री अरविंद कोपरे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 180000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.आ.श्री.पंकज भोयर यांच्या आमदार स्था वि.का.अंतर्गत पिंपरी मेघे वार्ड क्र. ४ मध्ये श्री गिरडकर यांच्या घरापासून ते श्री चेपे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) आर्वी विरूळ नारायण मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.विरूळ (आकाजी) 2016-2017 32000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर कांढळी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - नागपूर - चंद्रपूर महामार्ग, कांढळी, 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पंचायत समिती, समुद्रपूर 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - ग्रामीण रुग्णालय , समुद्रपूर 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, हिंगणघाट 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वायगाव होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - वर्धा-राळेगाव रोड, वायगाव , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - गांधी हायस्कूल, बस स्टॅन्ड रोड , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - सामान्य रुग्णालय , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा सेवाग्राम होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - दुग्ध विकास कार्यालय, सेवाग्राम 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) आर्वी इठलापूर अंगणवाडी बांधकाम 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विकास भवन, गांधी चौक, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - शासकीय विश्रामगृह , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -जिल्हा परिषद भवन , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - वर्धा बायपास, सिंचनविभाग कार्यालय , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा पिपरी गणना शहर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - आरटीओ कार्यालय , आर्वी रोड, पिपरी (मेघे), वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -सिंचन भवन, जि. प. कार्यालय, देवळी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -पंचायत समिती कार्यालय, देवळी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी पुलगाव न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विश्रामगृह , पुलगाव 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी पुलगाव न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पोलीस स्टेशन , पुलगाव 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) आर्वी आर्वी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पंचायत समिती, आर्वी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तालुका कृषी कार्यालय, सेलू 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू केळझर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विश्रामगृह , केळझर , ता सेलू 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण इतर जिल्हा रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण (5054) वर्धा पिपरी वर्धा तालुक्यातील पिपरी ते कारला साटोडा ग्रामा-56 विद्याविहार कॉलनी ते रामदेवबाबा कॉलनी रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. लांबी 400 मी. जि. वर्धा. 2014-2015 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. मच्छिमार सहकारी संस्थांना सहायय नायलॉन जाळे खरेदी / बालाभोई मत्स्यव्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित, हिंगणघाट , ता.हिंगणघाट , जि. वर्धा 2016-2017 14000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट मध्ये मुख्य रस्ता ते श्री गजानन पुरी यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 2015-2016 7033000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 2015-2016 7033000 प्रगती पथावरील कामे view
वाहतुक व दळणवळण मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (34512612) वर्धा मांडवा एम.डी.आर. -10 ते मांडवा (सिंदी)(मे)ते उमरी रस्ता बांधकाम 2015-2016 7033000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी चांदनी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा चांदणी ग्रामपंचायत शिरपूर येथील रामदेव बाबा नगर येथे रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 493000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत माजा सिरसगाव (ब) त. हिंगणघाट येथे निधा रोड पासून ते श्री शंकर बेलखेडे यांचे घर पर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करने 2015-2016 277000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सिरसगाव (बा) त. हिंगणघाट येथे श्री. अनिल वैदय यांचे घरापासून निध रोड पर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे 2015-2016 248000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत राणी लक्ष्मीबाई चौकाचे संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत राणी लक्ष्मीबाई वॉर्ड येथे सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत पिपरी (मेघे) त- वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 6 मध्ये श्री क्षीरसागर यांचे घरापासून हनुमान मंदिर पर्येंत सिमेंट नाली बांधकाम करने .(शा.जा) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत पिपरी (मेघे) त- वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 6 मध्ये श्री क्षीरसागर यांचे घरापासून हनुमान मंदिर पर्येंत सिमेंट नाली बांधकाम करने .(शा.जा) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत पिपरी(मेघे) येथे वॉर्ड क्र.6 मध्ये श्री महाजन यांचे घरासमोर सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.( शा.जा.) 2015-2016 60000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ. श्री.नागोजी गाणार यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा पिपरी मेघे ते वर्धा येथे वॉर्ड न.5 मध्ये श्री. वैरागडे ते श्री काळोकार यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ. श्री. नागोजी गाणार यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा पिपरी मेघे ता.वर्धा येथे वॉर्ड न. 5 मध्ये श्री.मुंगळे ते श्री राऊत यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत पिपरी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड.कं 5 मध्ये श्री प्रफुल नंदनवार ते श्री निकोडे यांचे घरापर्येंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 150000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत पिपरी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड.कं 5 मध्ये श्री प्रफुल नंदनवार ते श्री निकोडे यांचे घरापर्येंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 150000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा पिपरी (मेघे)ता.वर्धा येथे गिरीपेठ मध्ये श्री बुधबावरे यांच्या घरापासून ते श्री अग्रवाल ते श्री राऊत ,श्री अजय दाते यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शा.जा) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत करीमनगर येथे श्री अविनाश मानकर यांचे घरापासून ते श्री बाळाभाऊ खोंडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत राणी लक्ष्मीबाई वॉर्ड येथे सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत राणी लक्ष्मीबाई वॉर्ड येथे सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर पैकमारी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा पाइकमरी ता. समुद्रपूर .येथे श्री. तू . बाभुळकर यांचे घरापासून ते श्री प्र.कमरे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.100mi. 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू धपकी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा धपकी ता. सेलू .येथे प्राथमिक शाळेपासून ते ओमाजी जगताप यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन. 2015-2016 600000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू धपकी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा धपकी ता. सेलू .येथे प्राथमिक शाळेपासून ते ओमाजी जगताप यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन. 2015-2016 600000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू धपकी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा धपकी ता. सेलू .येथे प्राथमिक शाळेपासून ते ओमाजी जगताप यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन. 2015-2016 600000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू धपकी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा धपकी ता. सेलू .येथे प्राथमिक शाळेपासून ते ओमाजी जगताप यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन. 2015-2016 600000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू धपकी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा धपकी ता. सेलू .येथे प्राथमिक शाळेपासून ते ओमाजी जगताप यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन. 2015-2016 600000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर पैकमारी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा पाइकमरी ता. समुद्रपूर येथे श्री.तुकाराम गुरनुले , यांचे घरापासून ते मोतीराम गुरनुले यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 100 (शासकीय जागेत) 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद ता. आर्वी येथे मुस्लिम कब्रस्तानाला जोडणाऱ्या सिमेंट पोच रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद ता. आर्वी येथे मुस्लिम कब्रस्तानाला जोडणाऱ्या सिमेंट पोच रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद येथे श्री तुळशीराम बाभुतेकर यांचे घरापासून ते किराणा दुकानापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद येथे श्री तुळशीराम बाभुतेकर यांचे घरापासून ते किराणा दुकानापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद येथे मुख्य रस्त्यापासून ते श्री तुळशीराम बाभुतेकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत आसोले नगर येथे श्री. गणेश धांदे यांचे घरापासून ते श्री वामनराव खेडेकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) देवळी काजलसरा साठवण बंधारा काजळसरा 2015-2016 1239000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू धपकी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा धपकी ता. सेलू .येथे प्राथमिक शाळेपासून ते ओमाजी जगताप यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन. 2015-2016 600000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कुटकी मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कुटकी त हिंगणघाट येथे श्री साहेबराव इंगोले यांचे घरापासून ते चरणदास तेलेग यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 2015-2016 217000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कुटकी मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कुटकी (जुनी वस्ती ) त. हिंगणघाट येथे हनुमान मंदिर ते श्री.पांडुरंगजी मोहोड यांचे घरापर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे(शा.जा ) 2015-2016 217000 पूर्ण झालेली कामे view
पोषण जि.प. ना अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (22361239) वर्धा मसाळा गणना शहर अंगणवाडी बांधकाम क्र 71 2014-2015 600000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत महाराणा प्रताप वॉर्ड क्र. 17 मध्ये श्री रुस्तम मुल्लाजी यांचे घरापासून ते श्री अशोक लंगडे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 998000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत आसोले नगर येथे श्री. गणेश धांदे यांचे घरापासून ते श्री वामनराव खेडेकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद ता. आर्वी येथे मुस्लिम कब्रस्तानाला जोडणाऱ्या सिमेंट पोच रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद येथे श्री तुळशीराम बाभुतेकर यांचे घरापासून ते किराणा दुकानापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत राणी लक्ष्मीबाई वॉर्ड येथे सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी वाढोणा आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वाढोणा ता. आर्वी येथे श्री गोपाळ राऊत यांचे घरापासून ते ग्रामपंचायत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 297000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत करीमनगर येथे श्री अनासने यांचे घरापासून ते श्री प्रशांत सव्वालाखे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत महाराणा प्रताप वॉर्ड क्र 17 येथे श्री भैय्यासाहेब कदम यांचे घरापासून ते श्री पप्पू गुल्हाने यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 998000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत महाराणा प्रताप वॉर्ड क्र 17 मध्ये श्री अशोक शिरभाते यांचे घरापासून ते श्री मोहन कुंभोत यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 998000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) वर्धा भानखेडा साठवण बंधारा भानखेडा 2015-2016 1503000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी जळगाव आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा जळगाव ता. आर्वी येथे श्री सुभाष लंगडे यांचे घरापासून ते श्री शंकर पारिसे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत मायबाई वॉर्ड येथे घोटकर ले आऊट मध्ये श्री रसीद खान पठाण यांचे घरापासून ते श्री शेख अनिस यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 299000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर वडगाव साठवण बंधारा वडगाव 2015-2016 1215000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर वडगाव साठवण बंधारा वडगाव 2015-2016 1215000 प्रगती पथावरील कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर बोथुडा साठवण बंधारा बोथुडा 2015-2016 1144000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत पांडुरंग वॉर्ड आसोले नगर येथील श्री राजगुरू सर यांचे घरापासून ते श्री संतोषराव येळवटकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर ) 2016-2017 267000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर वायगाव गोंड साठवण बंधारा वायगाव गोंड क्र. 2 2015-2016 1244000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन ठाकरे ते श्री हनुमंतराव ठाकरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन फोंडेकर यांचे घरापासून ते श्री गंगाधर ठाकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता खडीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन ठाकरे ते श्री हनुमंतराव ठाकरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन ठाकरे ते श्री हनुमंतराव ठाकरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्रीमती कांता गनफळेयांचे घरापासून ते श्री सनेसार यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे खडीकरण करणे(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोडवर विद्याभारती कॉलेज समोर प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शा.जा.) 2015-2016 270000 पूर्ण झालेली कामे view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) समुद्रपूर धोंडगाव साठवण बंधारा धोंडगाव 2015-2016 1528000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा कारंजी(भोगे) मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कारंजी (भोगे) ते वर्धा पूजई कडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे 2015-2016 723000 पूर्ण झालेली कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. प्रचार प्रसिद्धी 2016-2017 50000 प्रगती पथावरील कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. प्रचार प्रसिद्धी 2016-2017 50000 प्रगती पथावरील कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. प्रचार प्रसिद्धी 2016-2017 50000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत पाण्याची टाकी वॉर्ड येथील श्री मनवर यांचे घरापासून ते श्री मेश्राम यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 498000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नालवाडी गणना शहर मौजा नालवाडी ता. वर्धा येथे कठाणे ले-आऊट, वॉर्ड क्र. 4 मधील श्री डाफ़े ते श्री राऊत यांचे घरापयंत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे 2016-2017 300000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नालवाडी गणना शहर मौजा नालवाडी ता. वर्धा येथे कठाणे ले-आऊट, वॉर्ड क्र. 4 मधील खुल्या जागेचे सौंदर्यीकरण व पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे 2016-2017 735000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नालवाडी गणना शहर मौजा नालवाडी ता. वर्धा येथे कठाणे ले-आऊट, वॉर्ड क्र. 4 मधील खुल्या जागेचे सौंदर्यीकरण व पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे 2016-2017 735000 कामाची सद्यस्थिती view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. प्रचार प्रसिद्धी 2016-2017 50000 प्रगती पथावरील कामे view
रेशीम उद्योग रेशीम उत्पादन उद्योगाचा विकास (28513192) वर्धा वर्धा न.प. प्रचार प्रसिद्धी 2016-2017 50000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत दत्तवार्ड येथील सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 1000000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत दत्तवार्ड येथील सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 1000000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा कारंजा खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा कारंजा येथील श्री किशोर भांगे ते श्री भस्मे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 2016-2017 276000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा कारंजा खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा कारंजा येथील श्री किशोर भांगे ते श्री भस्मे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 2016-2017 276000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नालवाडी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत नालवाडी ता. वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 5 मध्ये आलोडी नाला ते श्री. बेताल यांचे घरापयेत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 242000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नालवाडी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत नालवाडी ता. वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 5 मध्ये आलोडी नाला ते श्री. बेताल यांचे घरापयेत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 242000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. इंगोले ते श्री तिखे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आष्टी येथे श्री प्रमोद नेहारेते श्री शामराव मांगे यांचे घरापासून ते श्री कुंजाराम बावनकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 262000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आष्टी येथे वॉर्ड नं. 10 अंतर्गत काजीपूर येथे मस्जिद कडे जाणाऱ्या रस्त्याचे चेकर्स टाईल्स चे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 78000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आष्टी येथील मुस्लिम कब्रस्तानाला संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आष्टी येथे खडकपूर वॉर्ड अंतर्गत श्री दादाराव कळंबे ते श्री सचिन नासरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 241000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत पिपरी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड.कं 5 मध्ये श्री कोहळे ते श्री तिवासकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 295000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि.वर्धा सम्राट नगर,वार्ड क्र.3 मधील रायजा कालोनी मधील श्री जोशी  ते श्री नरेंद्र भगत यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि.वर्धा सम्राट नगर,वार्ड क्र.3 मधील रायजा कालोनी मधील श्री जोशी  ते श्री नरेंद्र भगत यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि.वर्धा सम्राट नगर,वार्ड क्र.3 मधील रायजा कालोनी मधील श्री जोशी  ते श्री नरेंद्र भगत यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि.वर्धा सम्राट नगर,वार्ड क्र.3 मधील रायजा कालोनी मधील श्री निमजे ते श्री भगत यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
वाहतुक व दळणवळण खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा पिपरी गणना शहर मा.खासदार श्री तडस/मौजा-पिपरी मेघे,ता.जि.वर्धा सम्राट नगर,वार्ड क्र.3 मधील रायजा कालोनी मधील श्री निमजे ते श्री भगत यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे.(अ.जा) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) कारंजा कारंजा खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा कारंजा येथील श्री किशोर भांगे ते श्री भस्मे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 2016-2017 276000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा मिरापूर मौजा मिरापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. कोल्हे ते श्री बोरकर यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नालवाडी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत नालवाडी ता. वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 5 मध्ये श्री. ताकसांडे ते श्री.कोटंबकर यांचे घरापयेत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 192000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नालवाडी गणना शहर मौजा नालवाडी ता. वर्धा येथे कठाणे ले-आऊट, वॉर्ड क्र. 4 मधील खुल्या जागेचे सौंदर्यीकरण व पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे 2016-2017 735000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू पळसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा पळसगाव त. सेलू येथे श्री. नरांजे पिसुर्डे ते भोजराज नसरे यांचे घरापर्येंत पर्येंत सिमेंट काक्रीटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 731000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा तळेगाव मौजा तळेगाव ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा एकुर्ल्ली मौजा एकुर्ली ता. वर्धा येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा गोजी मौजा गोजी ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सोनेगाव मौजा सोनेगाव, ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा भूईगाव मौजा भूगाव, ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा इंझापूर मौजा इंझापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील महात्मा गांधी चौक मधील महात्मा गांधी उद्यानामध्ये हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू ता.सुकली स्टेशन अंतर्गत चिचघाट येथील श्री.अशोक सोनटक्के यांचे शेतापासून श्रीमती मीना सोनटक्के यांचे शेतापर्येत पांधन रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मौजा नाचणगाव, ता.देवळी ,जी. वर्धा येथील नाचणगाव चौक (नागपूर-अमरावती बायपास ), लुम्बिनी नगर , नाचणगाव येथे हायमास्ट लाईट बसविणे. (एस.सी.) 2016-2017 600000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मौजा गुंजखेडा ता. देवळी येथे संकटमोचन हनुमान मंदिर देवस्थानाजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 1 मधील वॉर्ड क्र. 1 येथी श्री अशोक पाटील यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 9 येथी श्री सतीश अवथे यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथील सत्तार बाबा दर्ग्याजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 19 येथील शंकर सॉ मिल जवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील वॉर्ड क्र.7 येथील महावीर चौक येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 2 मधील वॉर्ड क्र. 5 येथी श्री बबलू उके यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथी श्री दुर्गाप्रसाद जोशी यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा जामठा मौजा जामठा ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा जामठा मौजा जामठा ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा इंझापूर मौजा इंझापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू येळाकेळी मौजा येळाकेळी ता. सेलू येथे टी पॉईंट वर हायमास्ट लाईट लावणे(अ.ज.) 2016-2017 338000 पूर्ण झालेली कामे view
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) समुद्रपूर मांडगाव व्यायाम साहित्य खरेदी 2015-2016 400000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट पवनी मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा पवनी त. हिंगणघाट येथे श्री.वसंता बावणे यांचे घरापासून ते श्री किशोर जयपूरकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे. 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सिरसगाव (बा) त. हिंगणघाट येथे श्री. अनिल वैदय यांचे घरापासून निध रोड पर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे 2015-2016 248000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत माजा सिरसगाव (ब) त. हिंगणघाट येथे निधा रोड पासून ते श्री शंकर बेलखेडे यांचे घर पर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करने 2015-2016 277000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कुटकी मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कुटकी त हिंगणघाट येथे श्री साहेबराव इंगोले यांचे घरापासून ते चरणदास तेलेग यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 2015-2016 217000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कुटकी मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कुटकी (जुनी वस्ती ) त. हिंगणघाट येथे हनुमान मंदिर ते श्री.पांडुरंगजी मोहोड यांचे घरापर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे(शा.जा ) 2015-2016 217000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कुटकी मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कुटकी (जुनी वस्ती ) त. हिंगणघाट येथे हनुमान मंदिर ते श्री.पांडुरंगजी मोहोड यांचे घरापर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे(शा.जा ) 2015-2016 217000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कुटकी मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कुटकी (जुनी वस्ती ) त. हिंगणघाट येथे हनुमान मंदिर ते श्री.पांडुरंगजी मोहोड यांचे घरापर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे(शा.जा ) 2015-2016 217000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कुटकी मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कुटकी त हिंगणघाट येथे श्री साहेबराव इंगोले यांचे घरापासून ते चरणदास तेलेग यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 2015-2016 217000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सिरसगाव (बा) त. हिंगणघाट येथे श्री. अनिल वैदय यांचे घरापासून निध रोड पर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे 2015-2016 248000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नेरी मौजा नेरी ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे. (अ. जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) हिंगणघाट धोत्रा (कासार) मौज धोत्रा (कासार), ता. हिंगणघाट येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा भिवापूर मौजा भिवापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आष्टी बोरगाव मा.खासदार श्री रामदासजी तडस यांच्या खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा बोरगाव (टु) ता. आष्टी येथील श्री नारायण तैकीत ते हनुमान मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा जामठा मौजा जामठा ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा इंझापूर मौजा इंझापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) समुद्रपूर मांडगाव व्यायाम साहित्य खरेदी 2015-2016 400000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सेवाग्राम मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सेवाग्राम त.वर्धा येथे हावरे ल-आऊट मध्ये श्री.भीमराव ताकसांडे यांचे घरापासून ते श्री नाना चावरे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 290000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सेवाग्राम मा.आ,श्री.रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सेवाग्राम त.वर्धा येथे हावरे ले-आऊट मध्ये श्री मारोतराव गोटे यांचे घरापासून ते श्री योगीराज खेरर्डेकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 271000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सेवाग्राम मा.आ,श्री.रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सेवाग्राम त.वर्धा येथे हावरे ले-आऊट मध्ये श्री मारोतराव गोटे यांचे घरापासून ते श्री योगीराज खेरर्डेकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 271000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सावली मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सावली त.वर्धा येथे श्री वाल्मिक गुलघाने ते श्री येसणकर यांचे घरामागील बाजूस नालीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 589000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सेवाग्राम मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सेवाग्राम त.वर्धा येथे हावरे ल-आऊट मध्ये श्री.भीमराव ताकसांडे यांचे घरापासून ते श्री नाना चावरे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सेवाग्राम मा.आ,श्री.रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सेवाग्राम त.वर्धा येथे हावरे ले-आऊट मध्ये श्री मारोतराव गोटे यांचे घरापासून ते श्री योगीराज खेरर्डेकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 271000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा खरांगणा (गोडे) मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा खरंगना गोडे त.वर्धा येथे श्री.सुरेश जगताप यांचे घरापासून ते श्री बाळू खडसे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा खरांगणा (गोडे) मा.आ,श्री.रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा खरंगना गोडे त वर्धा येथे श्री अन्नाजी करनाके ,सतीश उईके ,श्रीमती शोभा उईके यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 247000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नेरी आमदार श्री रणजितजी कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्राथमिक शाळेजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 78000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पुलई आमदार श्री रणजितजी कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत बस स्टॉप जवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 86000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट कोसुर्ला आमदार श्री रणजितजी कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हनुमान मंदिराजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 84000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. इंगोले ते श्री तिखे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. इंगोले ते श्री तिखे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत पिपरी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड.कं 5 मध्ये श्री कोहळे ते श्री तिवासकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. कोल्हे ते श्री बोरकर यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. कोल्हे ते श्री बोरकर यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नालवाडी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत नालवाडी ता. वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 5 मध्ये श्री. ताकसांडे ते श्री.कोटंबकर यांचे घरापयेत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 192000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा न.प. अंतर्गत प्रभाग क्र ४ मध्ये श्री संजय मानेकर यांचे घरासमोरील खुल्या शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 68000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा न.प. अंतर्गत प्रभाग क्र ४ मध्ये श्री संजय मानेकर यांचे घरासमोरील खुल्या शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 68000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नालवाडी गणना शहर खासदार श्री रामदासजी तडस , लोकसभा सदस्य यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा नालवाडी येथील कठाणे ले-आऊट, वॉर्ड क्र 4 मधील गजानन जानवे ते श्री ओमप्रकाश तिवारी यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे काम करणे 2016-2017 280000 कामाची सद्यस्थिती view
लघु पाटबंधारे को.प. कामे (0 ते 100 हे ) यासाठी जि.प. ला अनुदान (27026621) वर्धा पवनार साठवण बंधारा पावणार क्र. 2 2015-2016 1306000 प्रगती पथावरील कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा कारंजी(भोगे) मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कारंजी (भोगे) ते वर्धा पूजई कडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे 2015-2016 723000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आमदार श्री पंकज भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा शहरातील प्रभाग क्र. ६ मध्ये श्री उमरे यांचे घरापासून ते श्री. भुसारी यांचे घरापर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे . (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आमदार श्री पंकज भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा शहरातील प्रभाग क्र. ६ मध्ये हितेंद्र किराणा स्टोअर्स ते खत्री किराणा स्टोअर्स पर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे . (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नालवाडी गणना शहर आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत नालवाडी त. वर्धा येथे वार्ड क्र. ५ मध्ये मोहन गुजरकर यांचे घरासमोरील राम मंदिरालगत शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 68000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. आमदार श्री पंकजजी भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा न.प. अंतर्गत प्रभाग क्र ४ मध्ये श्री संजय मानेकर यांचे घरासमोरील खुल्या शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 68000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत मायबाई वॉर्ड येथे सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 399000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आमदार श्री पंकज भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा शहरातील प्रभाग क्र. ६ मध्ये हितेंद्र किराणा स्टोअर्स ते खत्री किराणा स्टोअर्स पर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे . (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर डोंगरगाव मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा डोंगरगाव ता. समुद्रपूर .येथे श्री.वसंतराव चंदनखेडे यांच्या शेत पासून ते श्री. बाळू दांडेकर यांच्या शेत पर्येंत पांदण रस्त्याचे मातीकाम करन. 75me (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर डोंगरगाव मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा डोंगरगाव त. समुद्रपूर येथे श्री. शंकर चंदनखेडे यांच्या शेतपासून ते श्री. संतोष दांडेकर यांचे शेतापर्येंत पांदण रस्त्याचे मातीकाम करणे (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू पळसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा पळसगाव त. सेलू येथे श्री. नरांजे पिसुर्डे ते भोजराज नसरे यांचे घरापर्येंत पर्येंत सिमेंट काक्रीटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 731000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी (रेल्वे) नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र. 2 मध्ये श्री.रा.पडोळे यांचे घरापासून ते श्री.लोंढेकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. (शास.जागेवर) 2016-2017 300000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी (रेल्वे) नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र. 2 मध्ये श्री.रा.पडोळे यांचे घरापासून ते श्री.लोंढेकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. (शास.जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंधी (रेल्वे) नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.2 मध्ये श्री. नंदनवार यांचे घरापासून तवे श्री हेडाऊ यांच्या घरापर्येंत रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी (रेल्वे) नागरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.2 मध्ये राजेंद्र प्रा.शाळा ते श्री.रा.मांजरे श्री.नंदनवार श्री हेडाऊ यांच्या घरापर्येंत र. बांधकाम करणे. 2016-2017 300000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी रेल्वे नगरपंचायत प्रभाग क 2 मध्ये श्री. आष्टेकर यांचे घरापासून ते श्री सोनटक्के यांच्या घरापर्येंतसिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 300000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. मा. आ, श्री.मितेश भांगडिया (विपस) यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा सिंदी रेल्वे नगरपंचायत प्रभाग क्र 2 मध्ये श्री सोनटक्के यांच्या घरापासून ते श्री.काळबांडे यांच्या घरापयेत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सेवाग्राम मा.आ,श्री.रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सेवाग्राम त.वर्धा येथे हावरे ले-आऊट मध्ये श्री मारोतराव गोटे यांचे घरापासून ते श्री योगीराज खेरर्डेकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 271000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सेवाग्राम मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सेवाग्राम त.वर्धा येथे हावरे ल-आऊट मध्ये श्री.भीमराव ताकसांडे यांचे घरापासून ते श्री नाना चावरे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सेवाग्राम मा.आ,श्री.रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सेवाग्राम त.वर्धा येथे हावरे ले-आऊट मध्ये श्री मारोतराव गोटे यांचे घरापासून ते श्री योगीराज खेरर्डेकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 271000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. इंगोले ते श्री तिखे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत पिपरी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड.कं 5 मध्ये श्री कोहळे ते श्री तिवासकर यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. कोल्हे ते श्री बोरकर यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सिंदी (मेघे) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सिंदी (मेघे) ता.वर्धा येथे वॉर्ड क्र.5 मध्ये श्री. कोल्हे ते श्री बोरकर यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2016-2017 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा नालवाडी गणना शहर मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत नालवाडी ता. वर्धा येथे वॉर्ड क्रं 5 मध्ये श्री. ताकसांडे ते श्री.कोटंबकर यांचे घरापयेत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 192000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा कारंजी(भोगे) मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा कारंजी (भोगे) ते वर्धा पूजई कडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे 2015-2016 723000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत माजा सिरसगाव (ब) त. हिंगणघाट येथे निधा रोड पासून ते श्री शंकर बेलखेडे यांचे घर पर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करने 2015-2016 277000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सिरसगाव (बा) त. हिंगणघाट येथे श्री. अनिल वैदय यांचे घरापासून निध रोड पर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे 2015-2016 248000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन फोंडेकर यांचे घरापासून ते श्री गंगाधर ठाकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता खडीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन ठाकरे ते श्री हनुमंतराव ठाकरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्रीमती कांता गनफळेयांचे घरापासून ते श्री सनेसार यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे खडीकरण करणे(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर पैकमारी मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा पाइकमरी ता. समुद्रपूर .येथे श्री. तू . बाभुळकर यांचे घरापासून ते श्री प्र.कमरे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.100mi. 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गतहिंगणघाट येथे संत ज्ञानेश्वर वॉर्ड मध्ये श्री ज्ञानेश्वर लाटकर यांचे घरापासून ते श्री.कल्याणजी धोटे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.शासकीय जागेवर 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर आजदा मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मोजा आजदा त. समुद्रपूर येथे श्री.नामदेव मांडवकर यांच्या घरापासून ते जी.प. शाळेपयेंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करन.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 400000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ. श्री.नागोजी गाणार यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा पिपरी मेघे ते वर्धा येथे वॉर्ड न.5 मध्ये श्री. वैरागडे ते श्री काळोकार यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आ. श्री. नागोजी गाणार यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा पिपरी मेघे ता.वर्धा येथे वॉर्ड न. 5 मध्ये श्री.मुंगळे ते श्री राऊत यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा रेहकी मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा रेहकी ता.वर्धा येथे खरडा कारखाना श्री शिंदे यांच्या शेता पासून ते श्री दिलीप धानकुटे यांच्या शेता पर्येंतच्या रस्त्याचे काम करणे.(शा.जा) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा मसाळा गणना शहर मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा म्हसाळा वर्धा येथे हनुमान मंदिर ते टिपले,मिरपुडकर ते पर्सनकरसरोदे ते भगत ,धमाने ते डवले नागोसे ते कितें तितरमारे यांच्या घ.रस्त्याचे सी. कान्क्रीटीकरन करणे.(शा.जा) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत वर्धा शहर प्रभाग क्रं 4 मध्ये श्री सुरेशराव गोडे ते श्री अरविंद कोपरे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 180000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत वर्धा शहरातील सुदामपुरी येथील श्री. भोयर यांच्या घरापासून ते श्री खोडे यांच्या दवाखान्या पर्येंत एका बाजूचे नाली बांधकाम करणे व पेविंग ब्लॉक बसविणे. (शा.जा) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोड पासून सुकली स्टेशन जोड मार्गपर्यतचे रस्त्याचे खडीकरण करणे.(शा.जा.) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोड पासून सुकली स्टेशन जोड मार्गपर्यतचे रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे.(शा.जा.) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू जुनगड मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा जुनागड गायमुख शिवणगाव चौकी जुनागड गावाजवळ (चौफुली )त. सेलू येथे शासकीय जागेत प्रवासी निवारा बांधकाम करणे. ( शासकीय जागेवर ) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोडवर विद्याभारती कॉलेज समोर प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शा.जा.) 2015-2016 270000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू रायपूर (ज) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मोजा (ज) ता.सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 225000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू हिंगणी मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा हिंगणी सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत करीमनगर येथे श्री उदय भुजाडे यांचे घरापासून ते आर्वी तळेगाव राज्यमार्गा पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत करीमनगर येथे श्री अनासने यांचे घरापासून ते श्री प्रशांत सव्वालाखे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत करीमनगर येथे श्री अविनाश मानकर यांचे घरापासून ते श्री बाळाभाऊ खोंडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर डोंगरगाव मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा डोंगरगाव त. समुद्रपूर येथे श्री. शंकर चंदनखेडे यांच्या शेतपासून ते श्री. संतोष दांडेकर यांचे शेतापर्येंत पांदण रस्त्याचे मातीकाम करणे (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर डोंगरगाव मा. आ. श्री. समीर कुणावर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा डोंगरगाव त. समुद्रपूर येथे श्री. शंकर चंदनखेडे यांच्या शेतपासून ते श्री. संतोष दांडेकर यांचे शेतापर्येंत पांदण रस्त्याचे मातीकाम करणे (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद येथे श्री तुळशीराम बाभुतेकर यांचे घरापासून ते किराणा दुकानापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद येथे श्री तुळशीराम बाभुतेकर यांचे घरापासून ते किराणा दुकानापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत राणी लक्ष्मीबाई चौकाचे संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद ता. आर्वी येथे मुस्लिम कब्रस्तानाला जोडणाऱ्या सिमेंट पोच रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी रसुलाबाद आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा रसुलाबाद येथे श्री तुळशीराम बाभुतेकर यांचे घरापासून ते किराणा दुकानापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी जळगाव आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा जळगाव ता. आर्वी येथे श्री सुभाष लंगडे यांचे घरापासून ते श्री शंकर पारिसे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत मायबाई वॉर्ड येथे घोटकर ले आऊट मध्ये श्री रसीद खान पठाण यांचे घरापासून ते श्री शेख अनिस यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत मायबाई वॉर्ड येथे सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 399000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आष्टी येथे श्री प्रमोद नेहारेते श्री शामराव मांगे यांचे घरापासून ते श्री कुंजाराम बावनकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 262000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आष्टी येथील मुस्लिम कब्रस्तानाला संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आष्टी येथे खडकपूर वॉर्ड अंतर्गत श्री दादाराव कळंबे ते श्री सचिन नासरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 241000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन ठाकरे ते श्री हनुमंतराव ठाकरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन फोंडेकर यांचे घरापासून ते श्री गंगाधर ठाकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता खडीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्रीमती कांता गनफळेयांचे घरापासून ते श्री सनेसार यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे खडीकरण करणे(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्रीमती कांता गनफळेयांचे घरापासून ते श्री सनेसार यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे खडीकरण करणे(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 295000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन फोंडेकर यांचे घरापासून ते श्री गंगाधर ठाकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता खडीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 290000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी अंतोरा आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन ठाकरे ते श्री हनुमंतराव ठाकरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण करणे 2015-2016 299000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू पळसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा पळसगाव त. सेलू येथे श्री. नरांजे पिसुर्डे ते भोजराज नसरे यांचे घरापर्येंत पर्येंत सिमेंट काक्रीटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 731000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू पळसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास का. अंतर्गत मौजा पळसगाव त. सेलू येथे श्री. नरांजे पिसुर्डे ते भोजराज नसरे यांचे घरापर्येंत पर्येंत सिमेंट काक्रीटीकरण करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 731000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) देवळी नाचणगाव मच्छिमार सहकारी संस्थांना सहायय मासेमारी साधने नायलॉन जाळे व बोट खरेदी / गणेश मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्यादित, नाचणगाव, ता. देवळी, जि. वर्धा 2016-2017 26000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत कन्नमवार नगर येथील तळेगाव रोड ते श्री खांडेकर यांचे घरापर्यंत खडीकरण व डांबरीकरण करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 499000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू घोराड मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा घोराड सेलू ता. मूकबधिर विदयालय ते श्री वटकर यांच्या शेतापर्येंत रस्त्याचे करणे.(शा.जा.) 2015-2016 500000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू घोराड मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा घोराड त.सेलू येथे यमाजी लिखार तेश्री. पुंडलिक राऊत यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत पांडुरंग वॉर्ड आसोले नगर येथील श्री बदकी यांचे घरापासून ते श्री वऱ्हेकर सर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत पांडुरंग वॉर्ड आसोले नगर येथील श्री राजगुरू सर यांचे घरापासून ते श्री संतोषराव येळवटकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर ) 2016-2017 267000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत पांडुरंग वॉर्ड आसोले नगर येथील श्री श्रीधरराव बोराडे यांचे घरापासून ते श्री बाबाराव जाउरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 267000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा. आमदार श्री पंकज भोयर यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत वर्धा शहरातील प्रभाग क्र. ६ मध्ये श्री उमरे यांचे घरापासून ते श्री. भुसारी यांचे घरापर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे . (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मौजा नाचणगाव, ता.देवळी ,जी. वर्धा येथील नाचणगाव चौक (नागपूर-अमरावती बायपास ), लुम्बिनी नगर , नाचणगाव येथे हायमास्ट लाईट बसविणे. (एस.सी.) 2016-2017 600000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) कारंजा कारंजा होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, कारंजा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) आष्टी आष्टी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, आष्टी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) आर्वी आर्वी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पंचायत समिती, आर्वी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी पुलगाव न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पोलीस स्टेशन , पुलगाव 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी पुलगाव न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विश्रामगृह , पुलगाव 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -पंचायत समिती कार्यालय, देवळी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, देवळी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -सिंचन भवन, जि. प. कार्यालय, देवळी 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा पिपरी गणना शहर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - आरटीओ कार्यालय , आर्वी रोड, पिपरी (मेघे), वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - वर्धा बायपास, सिंचनविभाग कार्यालय , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा सेवाग्राम होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - दुग्ध विकास कार्यालय, सेवाग्राम 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विकास भवन, गांधी चौक, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - शासकीय विश्रामगृह , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -जिल्हा परिषद भवन , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -जिल्हा परिषद भवन , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - गांधी हायस्कूल, बस स्टॅन्ड रोड , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वायगाव होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - वर्धा-राळेगाव रोड, वायगाव , वर्धा 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, हिंगणघाट 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे -उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, हिंगणघाट 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - पंचायत समिती, समुद्रपूर 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - ग्रामीण रुग्णालय , समुद्रपूर 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर कांढळी होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - नागपूर - चंद्रपूर महामार्ग, कांढळी, 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू केळझर होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - विश्रामगृह , केळझर , ता सेलू 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तहसील कार्यालय, सेलू 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू होर्डिंग्स वर फ्लेक्स लावणे - तालुका कृषी कार्यालय, सेलू 2016-2017 2300 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी वडाळा मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वडाळा ता. आष्टी जि. वर्धा अंतर्गत वडाळा येथील भवानी माता मंदिरापासून ते येनाडा रोड पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 421000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी वडाळा मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा वडाळा ता. आष्टी जि. वर्धा अंतर्गत वडाळा येथील भवानी माता मंदिरापासून ते येनाडा रोड पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 421000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत जाजूवाडी येथे श्री देविदास घोगले ते श्री दिलीपराव काकडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 282000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत जाजूवाडी येथे डॉ जाधव यांचे घरापासून ते श्री विजय करमरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत गणपती वॉर्ड येथे माहेश्वरी भवन पासून ते श्री अग्रवाल यांचे किराणा दुकानापर्यंत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत गणपती वॉर्ड येथे श्री अग्रवाल यांचे किराणा दुकानापासून ते श्री कट्टा ज्वेलर्स पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत गणपती वॉर्ड येथे श्री माहेश्वरी ज्वेलर्स पासून घोड्याचे मंदिरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत गणपती वॉर्ड येथे श्री पालीवाल यांचे चक्कीपासून ते प्रताप भवन पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत जाजूवाडी येथे श्री देविदास घोगले ते श्री दिलीपराव काकडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 282000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत जाजूवाडी येथे डॉ जाधव यांचे घरापासून ते श्री विजय करमरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत गणपती वॉर्ड येथे माहेश्वरी भवन पासून ते श्री अग्रवाल यांचे किराणा दुकानापर्यंत पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत गणपती वॉर्ड येथे श्री अग्रवाल यांचे किराणा दुकानापासून ते श्री कट्टा ज्वेलर्स पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत गणपती वॉर्ड येथे श्री पालीवाल यांचे चक्कीपासून ते प्रताप भवन पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सिरसगाव (बा) त. हिंगणघाट येथे श्री. अनिल वैदय यांचे घरापासून निध रोड पर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे 2015-2016 248000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा सिरसगाव (बा) त. हिंगणघाट येथे श्री. अनिल वैदय यांचे घरापासून निध रोड पर्येंत सिमेंट स्त्यांचे बांधकाम करणे 2015-2016 248000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी बाजारवाडा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत हरदोली रोडवर श्री फतेनूरबाबा यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी भादोड आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री निर्गुणिबाबा देवस्थान मंदिर परिसराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 78000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा कारंजा आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री गजानन महाराज यांचे मंदिराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 71000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा.आ.श्री.रणजित कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत मौजा शिरसगाव (बा) ता. हिंगणघाट येथे श्री. राजू सेलकर यांचे घरापासून वडनेर रस्त्यापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 274000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास महाराष्ट्र नगरोत्थान Abhiyan सेलू सिंदी रेल्वे न.प. बाजार चौक मुत्रीघर बांधकाम करणे 2015-2016 217252 कामाची सद्यस्थिती view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 12 मध्ये श्री घनशाम मेंढे ते श्री कवडू खंडाळे ते शंकरराव मेंढे यांचे घरासमोरील नाली बांधकाम करणे 2014-2015 564940 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. श्री बाळकृष्ण नागराळे ते केशव शंभरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 501471 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 श्री किशोरी जगदेव ते चरण जिवाने ते सूर्यभान कस्तुरे यांचे घरापर्यंत रोड व नालीचे बांधकाम करणे 2014-2015 988321 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 मध्ये श्री हरी पोटफोडे ते वसंत सीसलेयांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 628553 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 मध्ये श्री राजू कस्तुरे ते भीमराव भगत यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 1205114 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 श्री किशोरी जगदेव ते चरण जिवाने ते सूर्यभान कस्तुरे यांचे घरापर्यंत रोड व नालीचे बांधकाम करणे 2014-2015 988321 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. श्री बाळकृष्ण नागराळे ते केशव शंभरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 501471 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास महाराष्ट्र नगरोत्थान Abhiyan सेलू सिंदी रेल्वे न.प. प्रभाग क्रं 01 मध्‍ये श्री अशोक वाघमारे ते जुन्‍या नालीपर्यंत नाली बांधकाम करणे 2014-2015 76043 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास महाराष्ट्र नगरोत्थान Abhiyan सेलू सिंदी रेल्वे न.प. प्रभाग क्रं 01 मध्‍ये श्री पटेल ते श्री हांडे यांचे पर्यंत नाली बांधकाम करणे 2014-2015 83376 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास महाराष्ट्र नगरोत्थान Abhiyan सेलू सिंदी रेल्वे न.प. रेल्‍वे स्‍टेशन रोडवर मुत्रीघर बांधकाम करणे 2015-2016 257903 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र. 4 मध्ये श्री सोपान दांडगे ते सेलडोह रॉड पर्यंत नाली बांधकाम 2014-2015 281532 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र. 4 मध्ये श्री विलास खैरकार ते श्री ईश्वर तामगाडगे यांचे घरापर्यंत सिमेंट पाईप नाली बांधकाम करणे 2014-2015 141241 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. श्री शंकरराव वडांंद्रे ते नदीपर्यंत सिमेंट रस्‍त्‍याचे बांधकाम करणे 2013-2014 480000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. प्रभाग क्रं 02 मध्‍ये श्री सिर्सीकर यांच्‍या घरापासून ते नदीपंर्यत सिमेंट रस्‍त्‍याचे बांधकाम करणे. 2015-2016 467000 सुरू न झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा कारंजा आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आ.स्था.वि. कार्यक्रम अंतर्गत मौजा कारंजा (घा) येथील मुख्य रस्त्यापासून ते श्री. रामदासजी गोरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. श्री रामदासजी गोरे ते प्रवीण मुत्तेमवार यांचे घरापर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक. 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी भादोड आमदार श्री अमरजी काळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत श्री निर्गुणिबाबा देवस्थान मंदिर परिसराजवळ शासकीय जागेत विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2015-2016 78000 पूर्ण झालेली कामे view
क्रीडा व युवक कल्याण व्यायाम शाळांना सहाय्यक अनुदान (22045063) वर्धा सेवाग्राम ग्रामपंचायत कार्यालय सेवाग्राम येथे व्यायामशाळा बांधकाम 2015-2016 700000 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट सिरसगाव मा.आ.श्री.रणजित कांबळे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत मौजा शिरसगाव (बा) ता. हिंगणघाट येथे श्री. राजू सेलकर यांचे घरापासून वडनेर रस्त्यापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 274000 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र. 4 मध्ये श्री सोपान दांडगे ते सेलडोह रॉड पर्यंत नाली बांधकाम 2014-2015 281532 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र. 4 मध्ये श्री विलास खैरकार ते श्री ईश्वर तामगाडगे यांचे घरापर्यंत सिमेंट पाईप नाली बांधकाम करणे 2014-2015 141241 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास महाराष्ट्र नगरोत्थान Abhiyan सेलू सिंदी रेल्वे न.प. रेल्‍वे स्‍टेशन रोडवर मुत्रीघर बांधकाम करणे 2015-2016 257903 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास महाराष्ट्र नगरोत्थान Abhiyan सेलू सिंदी रेल्वे न.प. प्रभाग क्रं 01 मध्‍ये श्री पटेल ते श्री हांडे यांचे पर्यंत नाली बांधकाम करणे 2014-2015 83376 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास महाराष्ट्र नगरोत्थान Abhiyan सेलू सिंदी रेल्वे न.प. प्रभाग क्रं 01 मध्‍ये श्री अशोक वाघमारे ते जुन्‍या नालीपर्यंत नाली बांधकाम करणे 2014-2015 76043 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास महाराष्ट्र नगरोत्थान Abhiyan सेलू सिंदी रेल्वे न.प. बाजार चौक मुत्रीघर बांधकाम करणे 2015-2016 217252 कामाची सद्यस्थिती view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 12 मध्ये श्री घनशाम मेंढे ते श्री कवडू खंडाळे ते शंकरराव मेंढे यांचे घरासमोरील नाली बांधकाम करणे 2014-2015 564940 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. श्री बाळकृष्ण नागराळे ते केशव शंभरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 501471 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 12 मध्ये जिजामाता बालवाडी ते मीराबाई वर्जे ते धर्मपाल वैद्य यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉंक्रिट रॉड व नाली बांधकाम 2015-2016 1808662 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 श्री किशोरी जगदेव ते चरण जिवाने ते सूर्यभान कस्तुरे यांचे घरापर्यंत रोड व नालीचे बांधकाम करणे 2014-2015 988321 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 मध्ये श्री हरी पोटफोडे ते वसंत सीसलेयांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 628553 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. श्री बाळकृष्ण नागराळे ते केशव शंभरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 501471 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. श्री बाळकृष्ण नागराळे ते केशव शंभरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 501471 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 श्री किशोरी जगदेव ते चरण जिवाने ते सूर्यभान कस्तुरे यांचे घरापर्यंत रोड व नालीचे बांधकाम करणे 2014-2015 988321 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 श्री किशोरी जगदेव ते चरण जिवाने ते सूर्यभान कस्तुरे यांचे घरापर्यंत रोड व नालीचे बांधकाम करणे 2014-2015 988321 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास नागरी क्षेत्रातील दलित वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी न.प.अनुदाने (22178531) सेलू सिंदी रेल्वे न.प. वॉर्ड क्र 17 मध्ये श्री राजू कस्तुरे ते भीमराव भगत यांचे घरापर्यंत सिमेंट रोड व नाली बांधकाम करणे 2014-2015 1205114 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास सर्वसाधारण रस्ता अनुदान कारंजा कारंजा प्रभाग क्र.११ मध्ये श्री.विजय मिसाळ घरापासून ते मॉडेल हायस्कूल पर्यंत रस्ता खडीकरण 2015-2016 275514 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास सर्वसाधारण रस्ता अनुदान कारंजा कारंजा प्रभाग क्र.११ मध्ये श्री.विजय मिसाळ घरापासून ते मॉडेल हायस्कूल पर्यंत रस्ता खडीकरण 2015-2016 275514 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर आजदा मा. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा आजदा ता. समुद्रपूर येथे प्रभाबाई उईके ते प्राथमिक शाळा व प्रभाकर शेळके ते किशोर महाबुधे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे . (शासकीय जागेवर ) 2016-2017 300000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) समुद्रपूर आजदा मा. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा आजदा ता. समुद्रपूर येथे प्रभाबाई उईके ते प्राथमिक शाळा व प्रभाकर शेळके ते किशोर महाबुधे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे . (शासकीय जागेवर ) 2016-2017 300000 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत पाण्याची टाकी वॉर्ड येथील श्री मनवर यांचे घरापासून ते श्री मेश्राम यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 498000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत आसोले नगर येथे श्री. गणेश धांदे यांचे घरापासून ते श्री वामनराव खेडेकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी नाचणगाव मौजा नाचणगाव, ता.देवळी ,जी. वर्धा येथील नाचणगाव चौक (नागपूर-अमरावती बायपास ), लुम्बिनी नगर , नाचणगाव येथे हायमास्ट लाईट बसविणे. (एस.सी.) 2016-2017 600000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) सेलू सेलू शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - तालुका सेलू 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास सर्वसाधारण रस्ता अनुदान कारंजा कारंजा प्रभाग क्र.११ मध्ये श्री.विजय मिसाळ घरापासून ते मॉडेल हायस्कूल पर्यंत रस्ता खडीकरण 2015-2016 275514 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री मुझफ्फर हुसेन यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा आष्टी ता. आष्टी येथे टेकडीवाले बाबा परिसरात मुस्लिम कब्रस्थानाच्या संरक्षण बहिणीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी धनोडी मा.खासदार श्री तडस/माज-धनोडी,ता.आर्वी, जि.वर्धा येथील कृषी सहाय्यता केंद्राचे बांधकाम करणे. 2015-2016 700000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा कारंजा आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आ.स्था.वि. कार्यक्रम अंतर्गत मौजा कारंजा (घा) येथील मुख्य रस्त्यापासून ते श्री. रामदासजी गोरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. श्री रामदासजी गोरे ते प्रवीण मुत्तेमवार यांचे घरापर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक. 2016-2017 300000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 9 येथी श्री सतीश अवथे यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 1 मधील वॉर्ड क्र. 1 येथी श्री अशोक पाटील यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 2 मधील वॉर्ड क्र. 5 येथी श्री बबलू उके यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील महात्मा गांधी चौक मधील महात्मा गांधी उद्यानामध्ये हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथी श्री दुर्गाप्रसाद जोशी यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथील सत्तार बाबा दर्ग्याजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 19 येथील शंकर सॉ मिल जवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील वॉर्ड क्र.7 येथील महावीर चौक येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मौजा गुंजखेडा ता. देवळी येथे संकटमोचन हनुमान मंदिर देवस्थानाजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मौजा गुंजखेडा ता. देवळी येथे संकटमोचन हनुमान मंदिर देवस्थानाजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील वॉर्ड क्र.7 येथील महावीर चौक येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 19 येथील शंकर सॉ मिल जवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथील सत्तार बाबा दर्ग्याजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील वॉर्ड क्र.7 येथील महावीर चौक येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 1 मधील वॉर्ड क्र. 1 येथी श्री अशोक पाटील यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 2 मधील वॉर्ड क्र. 5 येथी श्री बबलू उके यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील महात्मा गांधी चौक मधील महात्मा गांधी उद्यानामध्ये हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथी श्री दुर्गाप्रसाद जोशी यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 9 येथी श्री सतीश अवथे यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथील सत्तार बाबा दर्ग्याजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 19 येथील शंकर सॉ मिल जवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मौजा गुंजखेडा ता. देवळी येथे संकटमोचन हनुमान मंदिर देवस्थानाजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मौजा गुंजखेडा ता. देवळी येथे संकटमोचन हनुमान मंदिर देवस्थानाजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 19 येथील शंकर सॉ मिल जवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथील सत्तार बाबा दर्ग्याजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 9 येथी श्री सतीश अवथे यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथी श्री दुर्गाप्रसाद जोशी यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील महात्मा गांधी चौक मधील महात्मा गांधी उद्यानामध्ये हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 2 मधील वॉर्ड क्र. 5 येथी श्री बबलू उके यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 1 मधील वॉर्ड क्र. 1 येथी श्री अशोक पाटील यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील वॉर्ड क्र.7 येथील महावीर चौक येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा तळेगाव मौजा तळेगाव ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा एकुर्ल्ली मौजा एकुर्ली ता. वर्धा येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सोनेगाव मौजा सोनेगाव, ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा भूईगाव मौजा भूगाव, ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा भिवापूर मौजा भिवापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नेरी मौजा नेरी ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे. (अ. जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा मिरापूर मौजा मिरापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा गोजी मौजा गोजी ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा इंझापूर मौजा इंझापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा जामठा मौजा जामठा ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा जामठा मौजा जामठा ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा इंझापूर मौजा इंझापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा गोजी मौजा गोजी ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा मिरापूर मौजा मिरापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा नेरी मौजा नेरी ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे. (अ. जा.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा भिवापूर मौजा भिवापूर ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा भूईगाव मौजा भूगाव, ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा सोनेगाव मौजा सोनेगाव, ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा एकुर्ल्ली मौजा एकुर्ली ता. वर्धा येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) वर्धा तळेगाव मौजा तळेगाव ता. वर्धा येथील मेन चौकामधील हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 204000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी गुंजखेडा मौजा गुंजखेडा ता. देवळी येथे संकटमोचन हनुमान मंदिर देवस्थानाजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 19 येथील शंकर सॉ मिल जवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 5 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथील सत्तार बाबा दर्ग्याजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 9 येथी श्री सतीश अवथे यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 4 मधील वॉर्ड क्र. 11 येथी श्री दुर्गाप्रसाद जोशी यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील महात्मा गांधी चौक मधील महात्मा गांधी उद्यानामध्ये हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 2 मधील वॉर्ड क्र. 5 येथी श्री बबलू उके यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.ज.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 1 मधील वॉर्ड क्र. 1 येथी श्री अशोक पाटील यांचे घराजवळ हायमास्ट लाईट लावणे (अ.जा.) 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी पुलगाव न.प. न.प. पुलगाव ता. देवळी अंतर्गत प्रभाग क्र 3 मधील वॉर्ड क्र.7 येथील महावीर चौक येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 200000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र. १ मधील श्री.तुकाराम शेंडे ते नानाजी भाजीपाले यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 155846 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.९ मधील अंबरसैाव डगवार ते क्श्री गणेश जांभुळकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉ्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 124435 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) समुद्रपूर समुद्रपूर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - समुद्रपूर तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.१० मधील श्री.रवि नागोसे ते श्री सोनटक्के व श्री गजानन नांदुकर ते किसनाजी गिरोले यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 125559 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.११ मधील गणेश चौधरी ते महादेव विरूळकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 170573 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र. १२ मधील श्री. रैामचंद्र पराते ते टेंभरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 111604 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र. १२ मधील श्री. रैामचंद्र पराते ते टेंभरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 111604 प्रगती पथावरील कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.१३ मधील श्री.सुनिल धुडे ते श्री.प्रभाकरराव चाफले यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 221261 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.१४ मधील श्री.भास्कर मेश्राम ते श्री.भिमराव सोमकुंवर यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 171121 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू झडशी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / महात्मा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, झडशी ता. सेलू , जि. वर्धा 2016-2017 29000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू झडशी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / महात्मा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, झडशी ता. सेलू , जि. वर्धा 2016-2017 29000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू झडशी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / महात्मा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, झडशी ता. सेलू , जि. वर्धा 2016-2017 29000 पूर्ण झालेली कामे view
मत्स्यव्यवसाय मच्छीमारी सहकारी संस्थांना सहाय्य (वाहन खरेदी) (24053889) सेलू झडशी मासेमारी साधने, नायलॉन जाळे, सूत व बोट खरेदी / महात्मा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, मर्यादित, झडशी ता. सेलू , जि. वर्धा 2016-2017 29000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा सावंगी मेघे गणना शहर मा. आमदार श्री. पंकज भोयर यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा सावंगी (मेघे), वार्ड क्र.५ येथील शिख बेडा गुरुव्दाराजवळ हायमास्ट बसविणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 190000 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा मा. आमदार श्री. पंकज भोयर यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत नालवाडी-नागपूर रोडवरील चौकात (विश्रामगृहाकडून येणाऱ्या व्ही.आय.पी.रोड) हायमास्ट बसविणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 190000 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा पिपरी गणना शहर मा. आमदार श्री. पंकज भोयर यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत पिपरी (मेघे) त.जि.वर्धा येथील डाफे ले-आऊट वार्ड क्र.5 येथील खुल्याजागेत हायमास्ट लाईट लावणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 250000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - हिंगणघाट तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र. २ मधील श्री.सुनिल मून ते नामदेवराव ढाकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 152729 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.३ मधील समुद्रपूर-गिरड रोड ते लोहकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 209572 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.४ मधील मारोती पिसे ते श्री.बाबाराव ठाकरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 160847 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा बोरगाव मेघे गणना शहर माँ. आमदार श्री. पंकज भोयर यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत बोरगांव(मेघे) त.जि.वर्धा वार्ड क्र.6 मध्ये दुर्गा माता मंदीराजवळ हायमास्ट लाईटची व्यवस्था करणे (शासकीय जागेवर) 2016-2017 275000 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.५ मधील श्री. राजू मून ते मुरस्कर यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 118817 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र. ६ मधील विष्णुजी कुडमेेथे ते श्री.भगवानजी सडमाके यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 79112 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.७ मधील सुभाष डांगरे ते नाल्यापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 99458 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा आष्टा मा.आ.श्री अनिल सोले विपस यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत मौजा आष्टा ता.वर्धा येथील जि. प्राथमिक शाळेच्या वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम करणे. 2014-2015 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा आष्टा मा.आ.श्री अनिल सोले विपस यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत मौजा आष्टा ता.वर्धा येथील जि. प्राथमिक शाळेच्या वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम करणे. 2014-2015 500000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री मुझफ्फर हुसेन यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा आष्टी ता. आष्टी येथे टेकडीवाले बाबा परिसरात मुस्लिम कब्रस्थानाच्या संरक्षण बहिणीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आष्टी आष्टी आमदार श्री मुझफ्फर हुसेन यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा आष्टी ता. आष्टी येथे टेकडीवाले बाबा परिसरात मुस्लिम कब्रस्थानाच्या संरक्षण बहिणीचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 500000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा हेटीकुंडी आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा हॅटीकुंडी ता. कारंजा (घाडगे) येथे बौद्धविहार ते श्री शंकर बारंगे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे लांबी 67.5 मी (शासकीय जागेवर) 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा हेटीकुंडी आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा हॅटीकुंडी ता. कारंजा (घ. येथे श्री शंकर बारंगे यांच्या घरापासून ते श्री रामभाऊ बनसोड पाटील यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे लांबी 72 मी.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा हेटीकुंडी आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा हॅटीकुंडी, ता. कारंजा (घाडगे) येथे श्री हरिचंद्र तागडे यांचे घरापासून ते श्री कैलास सोमकुंवर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे लांबी 60 मी (शासकीय जागेवर) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा हेटीकुंडी आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा हॅटीकुंडी ता.. कारंजा (घाडगे) येथे वॉर्ड क्र. 2 मध्ये श्री शंकरराव भेदे यांचे घरापासून ते श्री मंगेश पेठे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर रेणकापूर सामान्य विकास/ पद्धती सुधारणा अंतर्गत लाभार्थी/श्री गजानन ज्ञानेश्वर राऊत 2016-2017 126230 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर रेणकापूर सामान्य विकास/ पद्धती सुधारणा अंतर्गत लाभार्थी/श्री गजानन ज्ञानेश्वर राऊत 2016-2017 126230 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर वायगाव गोंड पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन गावठाण वाहिनीवर स्थानांतरित (शिफ्टिंग) करणे. 2016-2017 779520 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.१७ मधील श्री.चंपत निखाडे ते आनंद धुर्वे यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 165669 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.१७ मधील क्श्री.गणेश मडावी ते श्री.मोतीराम गजभिये यांचे घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 2015-2016 160847 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा सरवाडी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा सारवाडी ता कारंजा (घाडगे) येथे सारवाडी बाम्बरडा रस्त्यापासून ते श्री पुरुषोत्तम भोसले यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 257000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) देवळी इंझाला मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा इंझाळा त. देवळी येथे डांबरी रस्त्यापासून ते श्री.रवींद्र वरंभे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 287000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा हेटीकुंडी आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा हॅटीकुंडी ता. कारंजा (घ. येथे श्री शंकर बारंगे यांच्या घरापासून ते श्री रामभाऊ बनसोड पाटील यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे लांबी 72 मी.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा हेटीकुंडी आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा हॅटीकुंडी, ता. कारंजा (घाडगे) येथे श्री हरिचंद्र तागडे यांचे घरापासून ते श्री कैलास सोमकुंवर यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे लांबी 60 मी (शासकीय जागेवर) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा हेटीकुंडी आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा हॅटीकुंडी ता. कारंजा (घाडगे) येथे बौद्धविहार ते श्री शंकर बारंगे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे लांबी 67.5 मी (शासकीय जागेवर) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा सरवाडी आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा सारवाडी ता कारंजा (घाडगे) येथे सारवाडी बाम्बरडा रस्त्यापासून ते श्री पुरुषोत्तम भोसले यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 257000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) कारंजा हेटीकुंडी आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा हॅटीकुंडी ता.. कारंजा (घाडगे) येथे वॉर्ड क्र. 2 मध्ये श्री शंकरराव भेदे यांचे घरापासून ते श्री मंगेश पेठे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 250000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट मध्ये मुख्य रस्ता ते श्री गजानन पुरी यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे (शासकीय जागेवर ) 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी आर्वी आमदार श्री शरद रणपिसे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्वी नगर परिषद अंतर्गत तायडे ले आऊट 1 श्री खोंडे यांचे घरापासून ते काकडे यांचे घरापर्यंत व वीरूळकर सर ते श्री चोरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे 2015-2016 298000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.१५ मधील श्री.डगवार ते वाघमारे यांचे यांचे घरापर्यंत खडीकरण रस्ता बांधकाम 2015-2016 163106 पूर्ण झालेली कामे view
नगरविकास रस्ता अनुदान समुद्रपूर समुद्रपूर वार्ड क्र.१५ मधील श्री.डगवार ते वाघमारे यांचे यांचे घरापर्यंत खडीकरण रस्ता बांधकाम 2015-2016 163106 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट घाटसावली मा. आ, श्री. रणजित कांबळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कायक्रमा अंतर्गत मौजा घाटसावली त हिंगणघाट येथे श्री.करपते यांचे घरापासून ते श्री राजू सोगे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2015-2016 252000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) देवळी देवळी न.प. मौजा देवळी ता. देवळी येथील ग्रामीण रुग्णालय येथे हायमास्ट लाईट लावणे 2016-2017 467000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (2053) आर्वी धनोडी मा.खासदार श्री तडस/माज-धनोडी,ता.आर्वी, जि.वर्धा येथील कृषी सहाय्यता केंद्राचे बांधकाम करणे. 2015-2016 700000 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
कला व संस्कृती आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) वर्धा वर्धा न.प. मा.आ.श्री.पंकज भोयर यांच्या आमदार स्था वि.का.अंतर्गत राष्ट्रभाषा प्रचार समिती वर्धा द्वारा संचालित राष्ट्रभाषा पुस्तकालय, हिंदनगर वर्धा याना पुस्तके पुरविणे 2016-2017 50000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सुकलीबाई मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सुकली बाई सेलू ता. येथे हनुमान मंदिरासमोरील रोडपासून गावात जाणाऱ्या सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2015-2016 130000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सुकलीबाई मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा सुकळीबाई ता सेलू .येथील श्री महाजन यांचे घरापासून ते श्रीपंकज गावंडे यांच्या घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शा.जा) 2015-2016 280000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) आर्वी चांदनी मा. आमदार श्री अमर काळे यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा चांदणी ग्रामपंचायत शिरपूर येथील रामदेव बाबा नगर येथे रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे. (शासकीय जागेवर) 2016-2017 493000 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर गिरड पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन गावठाण वाहिनीवर स्थानांतरित (शिफ्टिंग) करणे. 2016-2017 4601949 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू ता.सुकली स्टेशन अंतर्गत चिचघाट येथील श्री.अशोक सोनटक्के यांचे शेतापासून श्रीमती मीना सोनटक्के यांचे शेतापर्येत पांधन रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर फारीद्पूर सामान्य विकास/ पद्धती सुधारणा अंतर्गत लाभार्थी/श्रीमती कलावती दिनकर गिरडे 2016-2017 392220 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर नंदोरी सामान्य विकास/ पद्धती सुधारणा अंतर्गत लाभार्थी/श्री जगन डी सुमंतकर 2016-2017 157505 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू येळाकेळी मा. आमदार श्री पंकज भोयर यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मौजा येळाकेळी ता. सेलू येथे श्री राजू श्रीनाथे ते वानोडा स्मशानघाट पर्यंतच्या सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे (शासकीय जागेवर) 2014-2015 500000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू ता.सुकली स्टेशन अंतर्गत चिचघाट येथील श्री.अशोक सोनटक्के यांचे शेतापासून श्रीमती मीना सोनटक्के यांचे शेतापर्येत पांधन रस्त्याचे बांधकाम करणे. 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोड पासून सुकली स्टेशन जोड मार्गपर्यतचे रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे.(शा.जा.) 2015-2016 290000 कामाची सद्यस्थिती view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत मारोती वॉर्ड, श्री गणेश कोचे यांच्या घराजवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 75000 पूर्ण झालेली कामे view
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) हिंगणघाट हिंगणघाट न.प. आमदार श्री समीरजी कुणावार यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत संत तुकडोजी वॉर्ड, बुद्ध विहार (आदर्श नगर )जवळ विंधनविहीर खोदणे व हातपंप बसविणे. 2016-2017 75000 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू रायपूर (ज) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मोजा (ज) ता.सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 225000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू हिंगणी मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा हिंगणी सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू हिंगणी मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा हिंगणी सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोड पासून सुकली स्टेशन जोड मार्गपर्यतचे रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे.(शा.जा.) 2015-2016 290000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोड पासून सुकली स्टेशन जोड मार्गपर्यतचे रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे.(शा.जा.) 2015-2016 290000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू जुनगड मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा जुनागड गायमुख शिवणगाव चौकी जुनागड गावाजवळ (चौफुली )त. सेलू येथे शासकीय जागेत प्रवासी निवारा बांधकाम करणे. ( शासकीय जागेवर ) 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर गिरड पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन गावठाण वाहिनीवर स्थानांतरित (शिफ्टिंग) करणे. 2016-2017 4601949 पूर्ण झालेली कामे view
विद्युत सुविधा सामान्य विकास पद्धती सुधारणा म.रा.वि.वि.मंडळांना कर्ज (2801-5338) समुद्रपूर गिरड पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन गावठाण वाहिनीवर स्थानांतरित (शिफ्टिंग) करणे. 2016-2017 4601949 पूर्ण झालेली कामे view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोड पासून सुकली स्टेशन जोड मार्गपर्यतचे रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे.(शा.जा.) 2015-2016 290000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू जुनगड मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा जुनागड गायमुख शिवणगाव चौकी जुनागड गावाजवळ (चौफुली )त. सेलू येथे शासकीय जागेत प्रवासी निवारा बांधकाम करणे. ( शासकीय जागेवर ) 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू हिंगणी मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा हिंगणी सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू रायपूर (ज) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मोजा (ज) ता.सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 225000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोड पासून सुकली स्टेशन जोड मार्गपर्यतचे रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे.(शा.जा.) 2015-2016 290000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू जुनगड मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा जुनागड गायमुख शिवणगाव चौकी जुनागड गावाजवळ (चौफुली )त. सेलू येथे शासकीय जागेत प्रवासी निवारा बांधकाम करणे. ( शासकीय जागेवर ) 2015-2016 200000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू हिंगणी मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मौजा हिंगणी सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर ) 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सुकळी मा. आ.डॉ. पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सुकली (स्ट) त. सेलू. येथी टी - पॉट पासून श्री संजय सहारे ते श्री रूपराव कराळे यांचे घरापर्येंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 250000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू सेलू मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत सेलू तालुक्यातील नागपूर बुटीबोरी तुळजापुर रोड पासून सुकली स्टेशन जोड मार्गपर्यतचे रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे.(शा.जा.) 2015-2016 290000 कामाची सद्यस्थिती view
बांधकाम आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (4515) सेलू रायपूर (ज) मा. आ.डॉ.पंकज भोयर यांच्या आ. स्थानिक वि.का.अंतर्गत मोजा (ज) ता.सेलू येथे प्रवासी निवारा बांधकाम करणे.(शासकीय जागेवर) 2015-2016 225000 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - देवळी तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - देवळी तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - देवळी तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - देवळी तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - देवळी तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - देवळी तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - देवळी तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) देवळी देवळी न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - देवळी तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 कामाची सद्यस्थिती view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा वर्धा न.प. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची चित्ररथाद्वारे प्रसिद्धी - वर्धा तालुका 2016-2017 62500 पूर्ण झालेली कामे view
जिल्हा माहिती कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण (22201068) वर्धा